کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

تعيين سهميه ورود به كلان‌شهرها و تفويض اختيارات دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران به وزارت كشور

تعيين سهميه ورود به كلان‌شهر و تفويض اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در زمينه انتقال به وزارت كشور (مصوبه شماره 107443/ت44444هـ مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

وزارت كشور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و بنا به پيشنهاد و تأييد رييس‌جمهور و به استناد بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور و اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

 

1- در سال 1391 اختيارات، مسئوليت‌ها و وظايف معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه‌ مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور، موضوع بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (عضويت در كارگروه ياد شده) در سقف سهميه مندرج در جدول زير منوط به مسئوليت و تأييد استاندار به عهده معاونت‌هاي ذي‌ربط استانداري مقصد مأموريت يا انتقال محول مي‌گردد.

 

نام كلان‌شهر

تعداد سهميه مأموريت

تعداد سهميه انتقال

تهران

100

50

مشهد مقدس

70

35

تبريز

40

20

اصفهان

40

20

كرج

60

30

شيراز

40

20

قم

30

20

اهواز

40

20

 

2- در صورت عدم كفايت سهميه موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه، مراتب توسط استانداري كلان‌شهر ذي‌بط با ذكر دلايل توجيهي به شوراي توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني منعكس مي‌گردد. در هر حال، افزايش سهميه منوط به تصويب شوراي ياد شده و تأييد آن در اجراي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط رييس‌جمهور و يا مقام مجاز از سوي وي مي‌باشد.

3- اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موضوع نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران و تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران در اين خصوص همراه با ارسال پرونده و سوابق تصميم‌گيري شده و در جريان رسيدگي به عهده وزير كشور يا مقام مجاز از سوي او محول مي‌گردد و از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه هر گونه مسؤوليت در اين مورد به عهده وزارت‌خانه ياد شده مي‌باشد.

4- واگذاري و تفويض اختيارات موضوع بندهاي يادشده مانع اعمال اختيارات توسط رييس‌جمهور و معاونت‌هاي يادشده در اين تصويب‌نامه نمي‌باشد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام