کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (تنقیح شده و ابلاغی ۱۴۰۰)

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‎های اجرایی

دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (تنقیح شده و ابلاغی ۱۴۰۰) (بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰‏/۰۵‏/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۲۶‏/۰۲‏/۱۳۹۶، ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۷‏/۰۷‏/۱۳۹۹ و ۱۸۴۲۷ مورخ ۰۸‏/۰۴‏/۱۴۰۰ در ارتباط با اصلاحات مربوط به دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌‎های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰‏‏/۹۳‏‏/۹۷۵۷ مورخ ۱۹‏‏/۰۷‏‏/۱۳۹۳) و همچنین آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به پیوست «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌‎های اجرایی» که با تجمیع بخشنامه های فوق تنظیم گردیده و بعد از این به عنوان جایگزین بخشنامه‌های فوق الذکر مبنای عمل در برگزاری امتحانات استخدامی خواهد بود جهت اجرا، ابلاغ می گردد.

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱- تعاریف واختصارات

– سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

– سامانه امتحانات: سامانه الکترونیکی امتحانات و مسابقات استخدامی.

– مجوز استخدامی: اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که بر اساس سیاست ها و الزامات قانونی، در سقف پست‌های سازمانی مصوب بلاتصدی و اعتبارات مصوب، در زمان مشخص از طریق سازمان اعلام می‌گردد.

– آگهی استخدامی: آگهی مربوط به تمام یا بخشی از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی جهت ثبت نام داوطلبان واجد شرایط است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دولت» و «تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه اجرایی» تنظیم می‌شود.

– حیطه عمومی امتحان: سنجش توانمندی‌ها و معلومات عمومی داوطلبان استخدام، شامل دانش‌ عمومی، هوش و استعداد یادگیری، توانمندی ذهنی و روانشناختی و اطلاعات و معلومات پایه است كه به صورت كتبی برگزار می‌شود.

– حیطه تخصصی امتحان: سنجش دانش و معلومات تخصصی داوطلبان استخدام است كه برای تصدی شغل مورد نظر به صورت كتبی برگزار می‌شود.

– امتحان مشترک فراگیر: سنجش حیطه‌های عمومی و تخصصی است که بر اساس شغل در فواصل زمانی مشخص، از طریق امتحان به صورت متمرکز و سراسری، با تجمیع آگهی‌های استخدامی مورد تایید سازمان در هر دوره، توسط سازمان برگزار می‌گردد.

– دفترچه امتحان مشترک: دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان در امتحان مشترک فراگیر و یا خاص است که به صورت عمومی توسط موسسه مجری انتشار می‌یابد.

– امتحان مشترک خاص: شامل حیطه‌های عمومی و تخصصی امتحان برای برخی از مشاغل عمومی نظیر حراست، گزینش و حقوقی است كه به صورت متمرکز در سطح کشور توسط موسسه مجری و با راهبری و نظارت سازمان برگزار می‌گردد.

– حد نصاب: کسب حداقل پنجاه درصد (%۵۰) نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی در هر شغل- شهرستان در هر یک از دستگاه‌های اجرایی می باشد.

– موسسه مجری: موسسات تایید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و …)، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌گردند.

– مصاحبه استخدامی: سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و … می‌باشد. شیوه نامه نحوه اجرای فرایندهای مرحله مصاحبه استخدامی، توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌گردد.

– مراکز ارزیابی: موسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که بر اساس دستور العمل اعتبار سنجی، صلاحیت آنها توسط سازمان تائید و مسئول اجرای مصاحبه استخدامی می‌باشند.

ماده ۲- استخدام در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان و از میان داوطلبان واجد شرایط که نمرات لازم را در امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بر اساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده باشند و از نظر گزینش اخلاقی- عقیدتی واجد شرایط تشخیص داده شوند، با تایید سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه نیروی انسانی اقدام نموده و نیازهای استخدامی خود را بر اساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی از سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند، درخواست مجوزهای استخدامی خود را با رعایت موارد ذیل به سازمان ارسال نمایند. سازمان نیز پس از بررسی، نسبت به تایید یا عدم تایید مجوز درخواستی اقدام و نتیجه را به دستگاه اجرایی اعلام می نماید.
– تبیین ضرورت نیازهای استخدامی
– تأمین اعتبار لازم برای استخدام های پیشنهادی در بودجه سنواتی
– وجود ساختار سازمانی مصوب در اجرای مواد (۲۹) و (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
– رعایت الزامات، احکام و سیاست های قانونی مصوب در خصوص اصلاح ساختار و ترکیب نیروی انسانی و کاهش نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی

ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است به منظور جذب نیروی انسانی از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، متن آگهی استخدام پیشنهادی را (مطابق نمونه پیوست) برای تایید و اخذ مجوز نشر به سازمان ارسال نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی می‌تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط مندرج در ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد، آن را در زمان تنظیم آگهی استخدام منظور نماید.

ماده ۶- مجوز انتشار آگهی استخدام پس از بررسی و تطبیق «پیش نویس آگهی استخدام پیشنهادی»، «برگ تعیین مشخصات شغل» و «تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور» مربوط به مشاغل آگهی استخدام با ضوابط جاری، توسط سازمان صادر خواهد شد. در صورت تایید آگهی استخدام پیشنهادی از سوی سازمان، امکان انتشار آن در اولین امتحان مشترک فراهم خواهد شد.

ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل مجوز صادره، نسخه ای از آگهی استخدامی تایید شده توسط سازمان را حداقل ۴۵ روز قبل از زمان برگزاری امتحان مشترک به موسسه مجری جهت درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی ارسال نماید.

ماده ۸- امتحان استخدام (عمومی و تخصصی) برای دستگاه‌های اجرایی که دارای مجوز استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام می‌باشند، به صورت امتحان مشترک فراگیر حداکثر دو بار در سال (در فصل‌های بهار و پاییز) توسط سازمان برگزار می‌شود.

ماده ۹- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به ‌اشتباه یا به‌ عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه امتحان مشترک فراگیر ‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.

ماده ۱۰- سوالات مربوط به حیطه‌های عمومی امتحان مشترک توسط سازمان و با رعایت مقررات اسناد طبقه بندی شده تهیه می‌شود. سازمان می تواند تهیه سوالات عمومی و تخصصی را به موسسه مجری تفویض نماید.

ماده ۱۱- مواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- معارف اسلامی
۲- زبان و ادبیات فارسی
۳- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۴- ریاضی و آمار مقدماتی
۵- زبان انگلیسی عمومی
۶- هوش و توانمندی‌های ذهنی
۷- فناوری اطلاعات

تبصره ۱- تعداد سوالات امتحان عمومی حداقل۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزینه‌‌ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
تبصره ۲- سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
تبصره ۳- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴- به منظور احراز مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تایید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت های هفت گانه (ICDL) صادره از مراکز و موسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایند.

ماده ۱۲- سوالات حیطه های تخصصی در امتحان مشترک با توجه به شغل مورد نظر و به صورت چهار گزینه‌‌ای با احتساب یک سوم نمره منفی به تعداد حداقل۵۰ و حداکثر ۱۰۰ سوال خواهد بود.

ماده ۱۳- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انجام مصاحبه استخدامی از پذیرفته شدگان امتحان مشترک اقدام نمایند. شرط لازم برای انتخاب افراد جهت انجام مصاحبه استخدامی، کسب حد نصاب می‌باشد و انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) به تعداد سه (۳) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت می‌پذیرد. (اصلاحی به موجب بخشنامه شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰)

تبصره ۱- در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.
تبصره ۲- موسسه مجری فهرست پذیرفته‌شدگان را برای مصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعلام می‌نماید. سامانه مذکور امکان دسترسی دستگاه های اجرایی و افراد پذیرفته شده را به نتایج امتحان مشترک فراهم خواهد نمود.
تبصره ۳- دستگاه اجرایی می‌تواند مصاحبه های استخدامی خود را به مراکز ارزیابی واگذار نماید.
تبصره ۴- در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت سازمان، معرفی افراد برای مصاحبه استخدامی تا پنج برابر ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمان ثبت نام به داوطلبان اطلاع رسانی گردد، امکان‌پذیر خواهد بود. (الحاقی به موجب بخشنامه شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰)

ماده ۱۴- دستگاه اجرایی موظف است پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، نسبت به معرفی افراد اصلی به گزینش بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن هفتاد درصد (۷۰%) برای امتحان مشترک (با در نظر گرفتن وزن‌های تعیین شده برای حیطه‌های عمومی و تخصصی در ماده ۱۳) و سی درصد (۳۰%) برای مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش اقدام نماید. در صورت عدم تایید افراد معرفی شده در فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهند شد.
تبصره ۱- در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حد نصاب به گزینش، بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی مشترک بالاتر باشد.
تبصره ۳- دستگاه اجرایی در مرحله مصاحبه استخدامی مکلف است نسبت به انجام مصاحبه استخدامی با تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه امتحانات اقدام نماید.

ماده ۱۵- دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی (ایثارگران و معلولین)، حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از تایید فهرست پذیرفته شدگان اصلی توسط سازمان، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه مراحل جذب و استخدام به گزینش اعلام نماید.

ماده ۱۶- هسته‌های گزینش دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت ماده (۱۶) قانون گزینش نسبت به اعلام نظر در خصوص فرد یا افراد معرفی شده در موعد مقرر اقدام نمایند.

ماده ۱۷- در صورتی كه پس از اعلام نظر گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبانی که در مصاحبه استخدامی پذیرفته شده‌اند تامین نگردد، دستگاه اجرایی می‌تواند از سایر داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا که در امتحان مشترک حد نصاب لازم را کسب نموده اند، به ترتیب نمره فضلی برای انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸- دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی اقدام نماید و پذیرفته‌شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یك ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می¬باشد.

ماده ۱۹- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندایران اقدام نماید. همچنین حداکثر ظرف یک (۱) ماه پس از اخذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قراداد پیمانی آنان اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر، قبل از صدور حکم کارگزینی و یا خروج از خدمت آنان تا شش ماه پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا اقدام نماید. (اصلاحی به موجب بخشنامه شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰)
تبصره ۲- صدور شماره مستخدم صرفاً برای آن گروه از پذیرفته شدگان نهایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل جذب گردیده‌اند، امکان پذیر است.

ماده ۲۰- سازمان می‌تواند از طریق فراخوان عمومی در مشاغل خاص نسبت به برگزاری امتحان مشترک خاص توسط موسسه مجری اقدام نماید.

تبصره- تشخیص و تایید مشاغل خاص با سازمان خواهد بود.

ماده ۲۱- سازمان یا موسسه مجری موظف است سامانه امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ایجاد نماید. این سامانه امکان انجام فرایندهای زیر را در خصوص امتحانات مشترک فراهم می‌آورد.
– اطلاع رسانی عمومی به داوطلبان استخدام.
– امکان ثبت نام داوطلبان، صدور کارت، اعلام نتایج و …
– اعلام فهرست پذیرفته شدگان در هر یک از مراحل استخدام.

ماده ۲۲- داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می‌توانند علاوه بر شغل محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک شغل محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه اجرائی انتخاب نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از اعلام نتیجه نهایی هر آزمون در بازه زمانی برگزاری آزمون بعدی تا حداکثر به مدت شش(۶) ماه پس از اعلام نتیجه، با هماهنگی سازمان و موسسه مجری در هر یک از شغل محل‌هایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاه باشند، از میان داوطلبان همان آزمون با در نظر گرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین شده در شغل محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام همان آزمون برای دستگاه مورد نظر (اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و…)، به ترتیب نمرات فضلی در مرحله آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آن‌ها جهت انجام سایر مراحل استخدامی اقدام نماید.

ماده ۲۳- ملاک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت دائم سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر می‌باشد. (اصلاحی به موجب بخشنامه شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰)

ماده ۲۴- با توجه به قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۹۹) مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان های مراکز استان ها) در امتحانات مشترک فراگیر:

الف- داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می گردد که “متولد” یا “ساکن با سابقه ده سال سکونت” در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد؛

۱‏‏- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

۲‏‏- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
۳‏‏- مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می‌باشد.

ب- داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می باشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد: «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی(مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهار دهم» (۴‏‏‏‏‏/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.»

ماده ۲۵- تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (۱۰۰%) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان امکان¬پذیر است.

ماده ۲۶- مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مجاز نمی‌باشد.

تبصره- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده، برای شرکت در آزمون می‌بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته‌شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود.

ماده ۲۷- ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۲۸- سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حدنصاب، سه درصد (۳%) است.

ماده ۲۹- آگهی های استخدامی باید به گونه‌ای تنظیم شود که موارد مرتبط با وظایف و آگاهی داوطلبان استخدام از جمله شرایط و فرایندهای مختلف استخدام، در آن لحاظ گردد.

ماده ۳۰- این دستورالعمل بر اساس مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳، شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۲۶/۰۲/ ۱۳۹۶ و شماره ۱۸۴۲۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰ تهیه گردیده و جایگزین بخشنامه های فوق الذکر می گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

«فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در امتحانات مشترک فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور»

اینجانب ……………….. فرزند ………………….. کد ملی ……………… از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

با تشکر
امضا و اثر انگشت

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش …… شهرستان …………… ساکن است و مدت …… سال …… ماه است که در این شهرستان سکونت داشته‌است.
اینجانب …………………. به کد ملی ………………. صحت مراتب فوق را گواهی می‌نمایم. امضا و اثر انگشت
اینجانب …………………. به کد ملی ………………. صحت مراتب فوق را گواهی می‌نمایم. امضا و اثر انگشت
اینجانب …………………. به کد ملی ………………. صحت مراتب فوق را گواهی می‌نمایم. امضا و اثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

موارد فوق مورد تایید این …………………………… می‌باشد.

محل مهر- امضا
پاسگاه یا کلانتری محل

تذکرات مهم :

۱- تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می‌باشند، الزامی است.
۲- داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می‌توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره‌مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلی آنان در شهرستان مورد نظر الزامی می‌باشد.
۳- چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقلده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می‌تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.
۴- این فرم صرفاً جهت بهره‌مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی (به جز شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در آزمون‌های استخدامی امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.

نمونه آگهی استخدام پیمانی در دستگاه اجرایی

برای مشاهده با بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید

نمونه آگهی استخدام پیمانی در دستگاه های اجرایی

شرایط اختصاصی مربوط به دستگاه اجرایی و یا هر یک از مشاغل

8 دیدگاه

  1. سلام. ببخشید یه سوال دارم در مورد بحث بومی گزینی. الان من اهل شهر یزد هستم. اینجا به دنیا اومدم و بزرگ شدم و دانشگاه رفتم. همسرم اهل مروست یکی از شهرستان های یزد هست. الان من اگه خواسته باشم توی آزمون استخدامی شهرستان مروست رو انتخاب کنم بومی به حساب نمیام؟؟؟ چون مرکز استان یعنی یزد به هیچ وجه نیرو استخدام نداره سازمان جنگل ها و فقط و فقط شهرستان نیرو میگیرن. میشه به این مورد من جواب بدید

    1. سلام. طبق قانون جدیدی که برای بومی حساب شدن تصویب شده، نه، طبق چیزی که گفتید، برای اونجا بپمی حساب نمی‌شید.
      این قانون در دفترچه اومده.

  2. سلام و وقت بخیر، منبع این اصلاحیه هایی که انجام دادید کجاست؟! من هیچ جا نتونستم پیدا کنم و به جز سایت شما هیچ سایتی این موضوع رو پوشش نداده و حتی توی سایت سنجش هم این اصلاحیه ها نیومده! امکانش هست منبع این اصلاحیه که گفته افراد تا سه ماه بعد از ثبت نام هم میتونن خدمت رو تمام کنن و کارت پایان خدمت رو بگیرن کجاست؟! ممنون میشم جواب بدید

    1. سلام. قاعدتاً مسئول عدم پوشش خبری در سایت‌های دیگر نیستیم. می توانید از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام بگیرید. احتمالاً هم این مطلب در دفترچه آزمون استخدامی بعدی منعس خواهد شد.

  3. مچلمون کردن از خرداد لامصبا دفترچه منتشر کنید اقلا ثبت نام کنید فوقش کرونا اوج گ ازمون تعویق بخوره نه اینکه اون قد کششش بدن کرونا اوج ب کلا ازمون لغو بشه والا کلی جوان داغان بیکار هستن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام