کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (مصوبه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران)

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ بنابه پیشنهاد شماره ۹۹۵۴/۲۰/۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی كشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیرتصویب نمود:

۱- آن دسته از دستگاه های دولتی كه بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات كاركنان خرید خدمت استفاده می كنند و به خدمتشان نیاز دارند مكلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت اقتصادی آن ها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری كه درقوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۸ هیات وزیران هستند، لیكن مدت خدمت آن ها به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲- ادامه خدمت آن دسته از كاركنان خرید خدمت كه در مشاغل كارگری موضوع بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اموراداری و استخدامی كشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون كار خواهد بود.

۳- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مكلفند قراردادهای آن دسته از كاركنان خرید خدمت را كه بدون كسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اندیا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند یك این تصویب نامه را نمی پذیرد، حداكثر تا پایان موعد مقرر موضوع بند یك لغو نموده و بر اساس مقررات با آن ها رفتار نماید.

۴- سازمان اموراداری و استخدامی كشور مكلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط،ت سهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم كاركنانی كه از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید.

۵- در صورتی كه مجموع دریافتی كاركنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان كمتر باشد دستگاه های یادشده ازمحل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می كند و هرگونه افزایش بعدی كه بر اساس مقدمات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاك كامل، از مبلغ مزبور كسر می شود.

۶- قرارداد خرید خدمت افرادی كه بر اساس تصویب نامه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ به استخدام درآمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت كه به هرحال بیش از ۶ ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.

۷- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هرگونه به كارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت عناوین مشابه ممنوع است.

۸- كسانی كه در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهایی خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همكاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آن ها، در طول اجرا طرح یا پس از اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همكاری و فسق قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹- سازمان برنامه و بودجه همكاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورند.

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام