کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

لزوم احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی

تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز است/ سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371 قابل احتساب است (دادنامه شماره 2806 مورخ 3/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2806

تاریخ دادنامه: 3؍10؍1398 

شماره پرونده: 9802703

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدطیب کاظمی بجد

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: برخی از شرکت کنندگان آزمون سال 1391 سازمان امور مالیاتی دادخواست‌هایی به خواسته اعمال بند «هـ» ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22؍2؍1371 مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگا‌های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین‌نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه های موضوع قانون مذکور (شهرداری‌ها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900301496 با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند هـ قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 96099709003002749- به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نامبرده دارای هیچ سابقه ای در دستگاه های دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام شده در آگهی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ 22؍11؍1357 به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام شده اضافه می شود نخواهد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شهرداری زاهدان ( به عنوان کارگر قراردادی ) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزایش شرط سنی مندرج در آگهی استخدام مربوط نمی باشد و به موجب آگهی استخدامی چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگهی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می گردد. لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد۱۰و۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می نماید. رأی صادره ظرف مهلت۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. شعبه 29 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970959902329 رأی شعبه 27 را تایید کرده است.

ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900064325 با موضوع دادخواست خانم پریسا کهن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند «هـ» و «ج» قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 9409970904102059- به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولاً: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی باشد قابل استماع نمی باشد. ثانیاً: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمـام وقت در دستگاه هـای اجـرایی و شرکتهای دولتـی و شهرداریـها بـه حـداکثر شرط سنی اضافه می گردد، بنابراین دلیلی بر عدم پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه 10 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9509970956000757 رأی شعبه 41 را تایید کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند که ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب 22؍2؍1371 مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این که ماده 6 قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران می داند و آیین نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره 1 ماده 8 این آیین نامه مقرر شده است: «کلیه ضوابـط و مقررات اداری و استخـدامی مربوط بـه مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد.» همچنین بند 10 دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند 9)، ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و ماموریت در مورد مستخدمین رسمی، عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت.» و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است. بنابراین اولاً: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیاً: همان گونه که درآراء شماره 198-12؍4؍1391، 1911 و 1912-23؍12؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371 به آن باید رعایت شود، لذا بنابر استدلال ذکر شده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام