کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آیین‌نامه استخدام پیمانی

آیین‌نامه استخدام پیمانی (تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ هیئت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۶/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۰/د مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آئین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین‌نامه استخدام پیمانی

ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و ماده قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی که در این آئین‌نامه دستگاه نامیده می‌شوند می‌توانند باستناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پست‌های موقت سازمانی موضوع تبصره یک ماده ۸ قانون استخدام کشوری به موجب قراردادی که طبق مقررات این آئین نامه مابین دستگاه دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می‌شود نیازهای استخدام پیمانی خود را تامین نمایند.

تبصره- انعقاد قرارداد با مستخدمین پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور ابلاغ می‌گردد صورت می‌گیرد و افراد مذکور مطابق بند ج ماده ناده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، به پست‌های موقت منصوب خواهند شد.

ماده ۲- مستخدمین مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مذکور به پست ثابت سازمانی تخصصی در دستگاههای مشمول این آئین نامه منصوب می‌شوند در مدت ماموریت تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود.

ماده ۳- مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.

ماده ۴- افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می‌شوند تابع مقررات قانون کار می‌باشند و از شمول این آئین نامه مستثنی خواهند بود.

ماده ۵- استخدام مستخدمین بازنشسته شده دولت در دستگاه‌های مشمول این آئین نامه به عنوان مستخدم پیمانی ممنوع است.

ماده ۶- فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یا یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

ماده ۷- داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصودی شغل مورد نظر دارای شرایط زیر نیز باشند :

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

ب- انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.

ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر

د- نداشتن محکومیت جزائی مؤثر

هـ- صحت مزاج و توانائی انجام کار

ماده ۸- داوطلبان ورود به خدمت پیمانی از طریق امتحان و گزینش که زیر نظر هیات مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی مربوط انجام می‌پذبرد انتخاب می‌شوند.

ماده ۹- شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی، مدرک تحصیلی است که در طرحهای طبقه بندی مشاغل مستخدمین رسمی ( بدون داشتن سابقه تجربی ) برای تخصیص به اولین طبقه رشته شغلی مورد نظر ضروری باشد.

تبصره ۱- مستخدمین پیمانی با توجه به مدرک تحصیلی و شغل ارجاعی در یکی از طبقات شغلی مندرج در این جدول قرار می‌گیرند و از حقوق طبقه مربوطه برخوردار می‌گردند.

تبصره ۲- افرادی که دارای تحصیلات حوزه ای هستند با توجه به ارزش استخدامی مدرک تحصیلیشان که براساس مصوبات جلسات مورخ ۸/۹/۶۳ و ۳۰/۱۰/۶۳ و ۸/۵/۱۳۶۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده در مشاغلی که واجد شرایط گروههای شغلی مربوط باشند به صورت پیمانی استخدام می‌گردند و از حقوق طبقات ۳ لغایت ۶ این ماده استفاده می‌نمایند.

تبصره ۳- چنانچه استخدام پیمانی جهت مشاغل فنی و تخصصی و در طبقات شغلی ۱ و ۲ جدول صورت گرفته باشد، حداکثر تا ۲۰% حقوق طبقه مربوط به دریافتی اینگونه مستخدمین افزوده می‌گردد. همچنین آن دسته از مستخدمین پیمانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در رشته‌های فنی و تخصصی مربوط باشند حداکثر تا ۲۰% به حقوق طبقه مربوط افزوده می‌شود در صورتی‌که این‌گونه مستخدمین بر اساس دستورالعمل‌های ارزشیابی می‌شود در صورتیکه اینگونه مستخدمین براساس دستورالعملهای ارزشیابی جزء ۲۰ % کارکنان برجسته (دارندگان بالاترین نمره ارزشیابی) باشند دریافتی شان تا ۱۰ % حقوق طبقه مربوط صرفا برای سال بعد قابل افزایش می‌باشند.

تبصره ۴- چنانچه استخدام پیمانی در رده مدیریت انجام پذیرد ۱۵ % حقوق طبقه مربوط به عنوان حق سرپرستی به دریافتی فرد افزوده می‌گردد.

تبصره ۵- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه بر حقوق ماهانه می‌توانند بازاء هر سال تجربه دولتی مربوط یا آموزش قابل قبول و یا سابقه خدمات پیمانی مربوط، حداکثر معادل ۵% حقوق طبقه مربوط را با توجه به میزان کارآرائی به مستخدمین پیمانی پرداخت نمایند، مشروط بر آنکه این افزایش حداکثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننماید. تشخیص و احتساب سوابق تجربی و آموزشی مذکور براساس دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد خواهد بود.

تبصره ۶- رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ و اصلاحات آن در مورد مستخدمین مشمول این آئین‌نامه الزامی است.

تبصره ۷- جانبازان انقلاب اسلامی که داوطلب استخدام پیمانی در دستگاهها بوده و با توجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات یک تا ۸ جدول موضوع این ماده قرار می‌گیرند از حقوق یک طبقه بالاتر برخوردار خواهند شد.

با توجه به مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۷ شورای امور اداری و استخدامی کشور روحانیون اهل تشیع، حسب مورد از حقوق طبقات ۵ الی ۷ جدول استفاده خواهند نمود.

تبصره ۸- ارقام مندرج در جدول فوق با تصویب شورای حقوق و دستمزد و با توجه به افزایش حقوق کارکنان رسمی قابل افزایش می‌باشد.

ماده ۱۱- در صورتیکه شرایط بازار کار وسایر هوامل مؤثر اقتضاء نماید که برای استخدام برخی از متخصصین به عنوان پیمانی منحصرا برای مشاغل طبقات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ وجهی علاوه بر حقوق و فوق العاده‌ها و مزایای مذکور در این آئین نامه پرداخت شود این وجه تحت عنوان فوق العاده مخصوص و حداکثر معادل ۸۰% حقوق مربوط مندرج در ماده ده این آئین نامه با پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تصویب کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مشاغل تخصصی و اختصاصی که طبقات شغلی مربوط در طبقات ۴ و ۵ موضوع ماده ۱۰ این آئین نامه تخصیص می‌یابند در صورتیکه به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، مستخدم واجد شرایط تصودی شغل مورد نظر وجود نداشته باشد می‌توان تصدی این قبیل مشاغل را به مستخدمین غیر واجد شرایط ولی با صلاحیت کافی مشروط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه با تصویب وزیر وزارتخانه یا رئیس مؤسسه دولتی ذیربط محول نمود. حقوق این قبیل افراد بر اساس مدرک تحصیلی آنان تعیین می‌شود لیکن بر اسا ماده ۱۱ این آئین نامه می‌توان به ایشان فوق العاده مخصوص پرداخت نمود.

ماده ۱۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص مقرر در ماده ۱۰ و تبصره‌های آن و ماده ۱۱ این آئین‌نامه مبالغی به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمین پیمانی خود پرداخت نمایند.

الف- در هر سه ماه تا میزان یک دوم حقوق جدول موضوع ماده ۱۰ به عنوان پاداش به شرط رضایت از خدمت مستخدم.

ب- در پایان خدمت پیمانی در صورت حصول رضایت به ازاء هر سال خدمت معادل ۱۵ روز حقوق و فوق العاده مخصوص.

پ- مواردی از فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری که طبق مقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به کارکنان رسمی بر اساس دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۳- مستخدمین پیمانی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و دستگاههای دولتی مکلفند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم کسر و یا اضافه نمودن سهم کارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

ماده ۱۴- مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوقالعاده‌های مربوط را خواهند داشت.

تبصره ۱- استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می‌باشد. تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی‌تواند در هر سال بیش از پانزده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.

تبصره ۳- به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- مستخدمین پیمانی می‌توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده هر سال یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. مدت مرخصی بدون جزو سوایق خدمت و تجربه منظور نمی گردد.

ماده ۱۶- مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهائی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.

تبصره ۱- این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.

تبصره ۲- حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال انان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۷- در صورتیکه مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطلاع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می‌تواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده ۷ از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید وجوه مربوط به بندهای الف و ب ماده ۱۳ و مرخصی ذخیره شده موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ به وی تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱۸- هرگاه مستخدم پیمانی در حین انجام وظیفه ناقص یا از کارافتاده شود یا به سبب انجام وظیفه و در حین حال آن فوت شود مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود.

ماده ۱۹- مستخدمین پیمانی که به سبب حفظ دساوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی حهت دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معمول و یا از کارافتاده شناخته می‌شوند و یا به درجه رفیع شهادت نایل می‌گردند از لحاظ برقراری مستمری از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان مشول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۸ /۱۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

ماده ۲۰- اوقات کار و تعطیل مستخدمین پیمانی به‌همان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی طرف قرارداد مقرر می‌باشد ولی هرگاه در قرارداد استخدام به مقتضای نوع کا رهب ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات کار مستخدمین پیمانی از حداقل ساعات کار قانونی مقرر کمتر نخواهد بود.

ماده ۲۱- هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در مؤسسات دیگری مشغول کار شود باید قبلا به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محل کار خود اطلاع دهد.

تبصره- اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیز مؤسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است.

ماده ۲۲- تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۲۳- انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی به عنوان مامور به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ممنوع است لیکن ارجاع ماموریت برای انجام وظیفه موقت و نیز جابه جائی در واحدهای داخلی وزارتخانه مربوط ونیز اعزام مستخدم پیمانی برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی مربوط به شغل ارجاعی در داخل مشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۲۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند رونوشتی از قرارداد استخدامی مستخدمین پیمانی را در بدو استخدام و در صورت تمدید، رونوشتی از قرارداد تمدید را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ماده ۲۵- مفاد مستخدمین پیمانی که به موجب مقررات قبلی به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده در قرارداد به قوت خود باقی است ولی تمدید یا انعقاد قرارداد جدید از هر لحاظ تابع مفاد این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده ۲۶- استخدام پیمانی کارکنانی که در اجرای مقررات پاکسازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محکوم گردیده‌اند، مجاز نمی‌باشد.

تبصره- استخدام پیمانی کسانی که به موجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و یا بشوند در همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتیکه حکم اخراج صرفا بدلیل ترک خدمت و یا غیبت صادر شده باشد استخدام پیمانی فرد مورد نظر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلی، بلامانع است.

ماده ۲۷- رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.

ماده ۲۸- در صورتی که مواد مندرج در ماده ۲۲ آئین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور در استخدام‌های پیمانی مراعات گردد، در صورت نیاز دستگاه استخدام‌کننده، استخدام رسمی این قبیل افراد در صورت وجود مجوز قانونی و با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

ماده ۲۹- هرگونه تغییری در این آئین‌نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود و در صورت ضرورت، دستورالعمل‌های لازم جهت اجرای این آئین‌نامه توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳۰- از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند در استخدام مستخدمین پیمانی منحصرا طبق مقررات این آئین‌نامه عمل نمایند.

رئیس جمهور- اکبر هاشمی رفسنجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام