کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویهاستخدام و تبدیل وضعیت

لزوم رعایت شرایط اختصاصی آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص

لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص (دادنامه شماره 697 مورخ 21/5/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۶۹۷

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مصطفی قاسمی ده چشمه

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که در تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۶ برگزار شده است صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردانی دامپزشکی بوده و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده اند. برخی از شرکت کنندگان در آزمون علاوه بر داشتن مدرک کاردانی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته بوده ولیکن مدرک آنها در زمان آزمون صادر نشده است. در خصوص امکان و یا عدم امکان شرکت این قبیل از فارغ التحصیلان در آزمون استخدامی، شعب دیوان به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۳۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای عبداله نصیری دشتکی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور، مدیریت و برنامه ریزی کشور،

معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون و الزام پذیرش (قبولی اولیه) با توجه به کسب رتبه نخست آزمون در حوزه انتخابی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۱۴۹-۸؍۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه برابر مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی و طرف شکایت و نظر به اینکه آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و اعلام نتیجه اولیه حق مکتسبه جهت استخدام شاکی ایجاد ننموده است چرا که پذیرش نهایی منوط به کسب کلیه امتیازات و اخذ نظر مثبت از مراجع قانونی مورد استعلام بوده از این رو با توجه به مدارک ارائه شده شاکی فاقد امتیازات لازم جهت استخدام بوده و شاکی با مدرک بالاتر از کاردانی و مغایر با آگهی استخدامی در حالی که مجاز به شرکت در این آزمون نبوده شرکت نموده است. ماهیتاً انتظار از نظام اداری و قضایی باید امتیازی موجه و مشروع باشد و هر انتظاری نمی تواند مبنای انتظار مشروع قرار گیرد و در مانحن فیه تخلف و تخطی از مقررات از ناحیه طرفین شکایت محرز نمی باشد. مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۳۰۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 نظر به اینکه نامبرده مدرک کاردانی دامپزشکی را به استناد بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی ارائه داده و هر چند در سال ۱۳۸۷ در رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده و تاکنون گواهی نامه موقت یا دانشنامه برای وی صادر نشده است و تجدیدنظر خواهان هم مدرکی که دلالت نماید نامبرده دوره کارشناسی را به اتمام رسانده و مدرک موقت و یا دانشنامه برای وی صادر شده است ارائه نداده بنابراین به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت در حد پذیرش قبولی اولیه آن و ادامه روند مراحل بعدی اعم از مصاحبه و گزینش و دیگر مراحل مندرج در آگهی صادر می گردد. رأی مذکور قطعی است.

 ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای مصطفی قاسمی ده چشمه به طرفیت ۱- سازمان دامپزشکی کشور ۲- سازمان سنجش ۳- معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ۴- اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۶ و تصمیم سازمان سنجش و الزام به استخدام با توجه به قبولی به عنوان نفر اول در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۲۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی ادعا نموده که دارای مدرک تحصیلی کاردانی می‌باشد در صورتی که طبق نامه شماره ۷۰۶۴-۶؍۶؍۱۳۹۲ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مشارالیه مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خود را در تاریخ ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به اتمام رسانده است و با توجه به اینکه طبق شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردان دامپزشکی بوده و دارندگان مدرک تحصیلی پایین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده با توجه به اینکه شاکی دارای مدرک تحصیلی بالاتر بوده از لیست داوطلبان استخدامی شغل محل کاردانی دامپزشکی حذف گردیده علیهذا ایراد و اشکالی از جهت نقض قوانین و مقررات بر عملکرد طرف شکایت وارد نیست به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۷۵۰-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولاً: براساس بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ مقرر شده: « صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز می باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی‌باشد…» و برابر تذکر شماره ۲ بخش اول دفترچه راهنمای چهارمین آزمون «ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون (۳؍۶؍۱۳۹۶) می‌باشد. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد»

ثانیاً: پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شرح آراء وحدت رویـه شماره ۴۷۴-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ و شمـاره ۴۷۵-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ رعایت شرایط آزمون استخدامی را به جهت نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا الزامی دانسته و مقرر کردهبود در صورتی که در هر مرحلهاز مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز شود، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد هرچند بعداً کشف گردد.

ثالثاً: بر اساس استعلامات صورت گرفته در پرونده ها، شاکیان پرونده های موضوع تعارض قبل از آزمون فارغ التحصیل بوده اند لیکن بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم اتمام دوره طرح یا عدم مراجعه جهت اخذ مدرک در خصوص صدور یا اخذ گواهی آن اقدامی به عمل نیامده است و در آزمون مذکور شرط شرکت تاریخ فارغ التحصیلی بوده است و نه تاریخ صدور گواهی برای آن،

بنابراین با توجه به لزوم رعایت شرایط آزمون در این خصوص و به تبعیت از آراء وحدت رویه یاد شده،رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام