کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷- کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

مطالب مرتبط با طرح ساماندهی استخدام:

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و حذف شرکت‌های پیمانکار

29 دیدگاه

 1. با 20 سال سابقه کار چه آزمونی میخوان بگیرن؟ 20 ساله داریم توی این سیستم جون میکنیم ، داریم این سیستمو میچرخونیم، چون آشنا نداشتیم موندیم استخدام نشدیم، حالا میگم آزمون؟ خنده داره والا

 2. سلام خاستم ببینم افرعدی که بدون هیچ گونه حقوق ومزایا بصورت نیروی ازاد در مدارس دولتیکار خدمگزاری ونگهبانی انجام دادند با قرارداد زیر نظر واحد خدمات وحقوقی اداره شهرستان اولویت عستخدام دارند؟

 3. سلام وقت بخیر ببخشید میخواستم ببینم اون افرادی که مثل من نیروی خدماتی تو بیمارستان هستن واون روزهای پراز فراز ونشیب کرونا رو پشت سر گذاشته تکلیفمون چیه روزهایی که هیچ کسی حتی برخی از نمایندگان محترم و وزرای اون دولت واین دولت حتی جرعت حضور در بیمارستانها رو نداشتن بخاطر بیماری کرونا ما چی میشیم حق ما چی میشه خیلی از هموطنهای ما حتی حاضر نبودن بر بالین عزیزانشون حاضر شوند ولی ما از جون ودل به همه بیمارهای کرونایی رسیدگی میکردیم ودرکنارشون بودیم یادمه همه ازهمکارهای من تشکر میکردن وعده وعید میدادن که حتما شماها تبدیل وضعیت میشین حالا یه چیز دیگه ای شده خواهشا نمک رو زخم ماهانپاشید وبه قولهاوعده وعیدیهای خودتان عمل کنید من تنها نیستم وامثاب من زیادهستن تو این جامعه ما حتی از خانواده های خودمان دور بودیم

   1. بدون شک تعیین تکلیف این نیروهای بکار گرفته شده از قبل امری ضروری است اما متاسفانه اخیرا از این طرح سو استفاده میشود و بدون ضابطه افراد زیادی را به اسم شرکتی دارند وارد بدنه دولت می کنند تا با اجرای طرح تبدیل وضعیت کنند استخدام بدون ضابطه طبق تعریف فساد اداری در دسته فساد اداری قرار می گیرد و البته با توجه به مصوبه مجلس هرگونه استخدام بطور کلی منع شده و غیر قانونی است لذا با ید با همه مظاهر فساد مقابله و مبارزه کرد همین طرح و عنوان شدن تغییر وضعیت نیروهای شرکتی باعث شد نمایندگان مجلس و مدیران دستکاههای اجرایی به امید ورود و تغییر وضعیت اقوام و نزدیکانشان به سازمان های دولتی مسابقه بگذارند و طی این مدت در سطح کشور بدون هیچ ضابطه ای چند صد هزار نفر را با پارتی بازی باعنوان شرکتی در دستگاه‌های اجرایی استخدام کنند که هزینه سنگینی بر دولت تحمیل خواهد کرد و عدالت استخدامی را نیز زیر سئوال برد و طبق تعریف فساد اداری نیز استخدام اقوام و نزدیکان از مظاهر فساد اداری مصرح در بند ده قانون مبارزه با فساد اداری است گویا دستکاههای نظارتی همچون بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در خواب خرگوشی به سر می برند ..متاسفانه در استان کرمانشاه آنقدر استخدام غیر قانونی انجام شده است که نتیجه ای جز دلسردی مردم در رابطه با نادیده گرفتن عدالت استخدامی ندارد در استان کرمانشاه نمایندگان و مدیران کل فله ای اقوام و نزدیکانشان را به استخدام شرکتی ادارات در آورده اند

  1. هم آزمون دادم هم گزینش شدم هم معدل بالای ۱۷دارم هم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هم سابقه کار دارم هم دو سال سربازی به کشورم خدمت کردم فقط مشکل اینجاست تمام این موارد به اندازه شش ماه سربازی اجباری پدر همکارم در جبهه ارزش نداره که مثل اون با سهمیه ایثارگری کارمند رسمی بشم

  1. باروی کار امدن شرکت های پیمانکار ارتقا شغلی بطور کل از بین رفته مثلا بنده زمان استخدام دیپلمه بودم اما الان به لطف خدا درای مدرک کارشناسی ارشد میباشم البته باهزینه شخصی خودم و خارج از تایم کاری اما بخاطر قرارگیری در بین نیروهای شرکتی و از بین رفتن سوابق قراردادی نه جایگاه نه رشد و نه تغییر در حقوق بنده نداشته و هیچ انگیزه ای برای ارتقا سطح کاری وجود ندارد .
   واین کار یعنی ندیده شدن استعدادهایی که میتوانند به رشد و ابادانی کشور کمک مستمر کنند .

  2. با سلام وعرض ادب لطفا در تبدیل وضعیت طر حی های بدون سهمیه وزارت بهداشت در دوران پر مشقت کرونا اقدام عاجل مبذول فرمایید .از شما عزیزان سپاسگزاریم .

 4. دوتا نکته مهم داره:
  1. در واقع، فقط بخشی از امور پیمانکاری (که بخش عمده هم هست) حذف می شه. چون طبق تبصره 5، «خدمات موقت»‌ رو همچنان می شه به پیمانکار داد.
  2. طبق تبصره 7 باید با شرکتی ها مثل قراردادی ها رفتار کرد؟ قراردادی هایی که از طریق آزمون فراگیر وارد شدن؟

 5. سلام پس تکلیف اون کارمندی که بعد مهر جذب شده،اونم با مدرک فوق لیسانس چیه،اکثر دوستان بالای پنج سال سابقه با مدرک دیپلم سن حداکثر ۲۰ اومدن سر کار ….آخه تکلیف ما که خانواده هزینه داده بعد ۱۳ سال بیکاری اومده سر کار الان سابقه اش بهمن میشه ۳ سال چیه؟؟؟؟؟؟ ای خدا خودت رحم کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام