آزمون تعیین صلاحیت
معاونت حقوقی رییس جمهور

شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت کسب و کارهای مجازی

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص ابلاغ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها (بخشنامه شماره ۱۲۵۷۷۷/۳۵۲۲۸ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره ۲۲۸۴۸ /۵۴۹۹۱ مورخ ۳ /۱۱ /۱۳۹۶ هیأت وزیران و به منظور حمایت از کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت ها و ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت ها، «شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه ها به طرفیت آن ها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشمل بر سیزده (۱۳) ماده و دو تبصره جهت اجراء ابلاغ می گردد.

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آن ها

در اجرای مصوبه شماره ۲۲۸۴۸ /۵۴۹۹۱ مورخ ۳ /۱۱ /۱۳۹۶ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن،‌ شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می گردد.

ماده ۱- تعاریف

در این شیوه نامه واژگان بکار رفته دارای معانی به شرح زیر می باشند:

۱ – ۱ – کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

۱ – ۲ – کمیته تخصصی: کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده (۳) این شیوه نامه

۱ – ۳ – دستگاه های دولتی: وزارتخانه ها،‌ مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع مواد (۲، ۳ و ۴) قانون محاسبات عمومی کشور

۱ – ۴ – متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

۱ – ۵ – تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هرگونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز، عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می شود.

ماده ۲- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می شود.

ماده ۳- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه های عضو کارگروه تشکیل می شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاههای عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده ۴- بالاترین مقام دستگاه های عضو کارگروه، هر دو سال یکبار نمایندگان دستگاه های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می نمایند. تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی عهده دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده ۵- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضاء با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضاء‌ ابلاغ می گردد.

ماده ۶- جلسات با حضور دوسوم کلیه اعضاء‌ رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضاء حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده ۷- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده ۸- دستگاه دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده ۹- رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رأی دعوت بعمل می آورد.

تبصره: از نماینده صنف یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می شود.

ماده ۱۰- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده ۱۱- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کارگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت‌ (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده ۱۲- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر اینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء‌ کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۳- حسب گزارش دستگاه‌های دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در ۱۳ ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۹۷ کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۴۸ /۵۴۹۹۱ مورخ ۳ /۱۱ /۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام