کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل اجرايي طرح فراخواني بسيج

دستورالعمل اجرايي طرح فراخواني بسيج (بخشنامه شماره ۵۳۴۰۰/۴۱ مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ سازمان امور اداري و استخدامي كشور)

در اجراي تبصره بند هـ ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي طرح‌فراخواني بسيج دستورالعمل اجرائي زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

تعاريف‌:

الف ـ بسيجيان

منظور از بسيجيان در اين دستورالعمل كليه نيروهايي هستند كه حداقل چهار سال عضويت فعال مستمر در گردانهاي عاشوراداشته و مراتب عضويت آنها به تاييد فرماندهي نواحي نيروهاي مقاومت بسيج در شهرستانها رسيده باشد.

ب- دستگاه

منظور از دستگاه كليه وزارتخانه‌ها سازمانها مؤسسات و شركتهاي دولتي مراكز آموزشي‌، بانكها، شركتهاي بيمه‌، شهرداريهانهادهاي انقلاب اسلامي و شركتها و مراكز و مؤسسات و كارخانجات تحت پوشش هر يك از آنها و همچنين مؤسساتي كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران‌، شركت ملي گاز ايران‌، شركت ملي صنايع پتروشيمي‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازمان صنايع ملي ايران و كليه شركتها و مؤسسات كه بنحوي از بودجه و خدمات‌عمومي دولت استفاده مي‌كنند مي‌باشد.

امتيازات‌:

1- دستگاهها مكلفند در هنگام بكارگيري نيرو از محل مجوزهاي استخدامي خود پس از رعايت قانون استخدام جانبازان و…مصوب 7/10/67 مجلس شوراي اسلامي استخدام بسيجيان را در شرايط مساوي با ساير داوطلبان در اولويت قرار دهند.

تبصره 1- مادامي كه نيروهاي واجد شرايط مذكور وجود دارند دستگاهها مجاز به جذب ديگر نيروهاي داوطلب استخدام‌ نخواهند بود.

تبصره 2- بسيجياني كه به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند مي‌توانند دوره آموزش عمومي توجيهي را در دوران خدمت‌آزمايشي طي نمايند و صدور احكام استخدام آزمايشي آنان قبل از طي دوره مذكور آموزش عمومي بلا مانع مي‌باشد بديهي‌است صدور احكام استخدام قطعي اين عزيزان با رعايت ساير مقررات مربوط موكول به طي دوره مذكور خواهد بود.

2- بسيجيان بعد از استخدام رسمي ثابت يا ساير عناوين مشابه از يك گروه ارفاقي بهره‌مند خواهند شد.

تبصره- مستخدمين رسمي ثابت يا ساير عناوين مشابه كه از تاريخ تصويب مصوبه 28/8/73 مدت چهار سال در گردانهاي‌فوق عضويت فعال و مستمر داشته باشند از يك گروه ارفاقي بهره‌مند خواهند شد گروه مذكور فقط براي يكبار در طول‌خدمت به بسيجيان اعطاء مي‌گردد.

3- بسيجياني كه داوطلب شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت داخل كشور مي‌باشند از اولويت پذيريشي برخوردارخواهند بود.

4- براي بسيجياني كه داوطلب تحصيل در دوره‌هاي آموزشي بلند مدت دستگاهها مي‌باشند به ازاء 2 سال سابقه عضويت‌مستمر 1 سال به حداكثر شرط سني ورود به دوره‌ها افزوده مي‌گردد و مازاد بر دو سال بازاء هر يك سال سابقه عضويت‌مستمر 6 ماه به حداكثر سن ورود به دوره‌ها مشروط به اينكه حداكثر سن داوطلب از 40 سال تجاوز ننمايد اضافه خواهد شد.

تبصره- نمرات كسب شده بسيجيان براي ورود به دوره‌هاي آموزشي بلند مدت كه توسط دستگاهها برگزار مي‌شود باضريب 1/1 ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت‌.

5- به بسيجياني كه از طرحهاي امتيازي مشاغل هنرمندان‌، معلمان تخصصي و تحقيقي و يا مديران استفاده مي‌كنند. به ازاي‌هر يك سال سابقه عضويت مستمر يك امتياز و مجموعا 5 امتياز اعطا مي‌گردد.

6- دستگاهها مكلفند در انتصاب مستخدمين به پستهاي سرپرستي و مديريتي و نمايندگيها هياتها و شوراها و… و مشاغل ‌حساس و كليدي بسيجيان را در اولويت قرار دهند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام