کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اعمال امتیازات استخدامی رزمندگان از تاریخ ارائه گواهی خدمت در جبهه و در زمان اشتغال است

اعمال امتیازات استخدامی رزمندگان از تاریخ ارائه گواهی خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال است (دادنامه شماره ۱۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۱۲۸۳

*شاکی : آقای محمدطالب حیدری گندمان

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند آخر نامه شماره ۱۲۸۶۴۹ مورخ ۲۳؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور اداری و استخدامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند آخر نامه شماره ۱۲۸۶۴۹ مورخ ۲۳؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای هاشمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع – سازمان هواشناسی کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۹؍۲۱۳۷؍دب مورخ ۱۳۹۹؍۰۲؍۳۱ اعلام می دارد چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده ولیکن مراتب جانبازی آنان اخیرا توسط مراجع ذیربط تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

اعمال امتیازات اداری و استخدامی در مواردی که افراد اخیرا نسبت به ارائه مدارک رزمندگی اقدام می نمایند، از تاریخ ارائه گواهی خدمت در جبهه، صرفا برای کارمندان شاغل، موضوعیت دارد.

همت على شاه نظری- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ آیین نامه اجرایی آن، سه چهارم خدمت وظیفه عمومی به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده و به موجب قوانین و مقررات، حقوق و امتیاز هایی برای رزمندگان شاغل دستگاه‌های اداری در نظر گرفته شده است و همچنان که شامل افراد شاغل می‌گردد افراد بازنشسته را نیز در بر می‌گیرد . منشاء ایجاد این حقوق، حضور در جبهه بین سال ‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بوده که مقدم بر قانون مدیریت و آیین نامه اجرایی آن می باشد و حقوق ناشی از آن چیزی نیست که با گذشت زمان از بین برود. نامه مورد شکایت که امتیاز خدمت در جبهه را منحصر به افراد شاغل کرده و شامل افراد بازنشسته ندانسته، مغایر با روح قانون و رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۹؍‍۰۲؍۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. توضیح آن که عدم ارائه گواهی مثبته حضور در جبهه در دوران اشتغال اغلب بنا به دلائلی قهری و خارج از اراده بوده و علت هایی چون زمان بر بودن صدور گواهی، نبود رویه واحد برای این موضوع تا سال های اخیر، مشکل دسترسی به بایگانی های راکد بویژه برای اعزامی های سال های شروع جنگ داشته و لذا از این بابت قصوری متوجه افراد نمی گردد و نباید بدلیل بازنشستگی حقی از آنان ضایع گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱-طبق ضوابط و مقررات مورد عمل، اعطای امتیازات اداری ناشی از رزمندگی برای کارمندان منوط به ارائه گواهی معتبر خدمت در جبهه از مراجع ذیصلاح می باشد. لذا آن دسته از کارمندانی که علیرغم دارا بودن سابقه خدمت در جبهه نسبت به اخذ گواهی رزمندگی از مراجع ذیربط و ارائه آن به دستگاه متبوع خود اقدام ننمایند، اعطای امتیازات مربوطه به آنان موضوعیت نخواهد داشت. بر این اساس، ارائه گواهی رزمندگی بعد از صدور حکم بازنشستگی مجوزی برای لغو حکم بازنشستگی، جهت احتساب مزایای مربوط در احکام زمان شاغلی و صدور مجدد حکم بازنشستگی، نمی باشد و در این خصوص اجازه صریحی از سوی قانونگذار صادر نشده است. ۲- با استناد به مفاد ماده ۴ قانون مدنی اثر قوانین و مقررات نسبت به آینده است و قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ماقبل خود اثر ندارند، مگر این که در خود قانون یا مقرره، ضوابط خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا اعمال مزایای رزمندگی موضوع دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن مورخ ۱۴؍۰۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح، دایر بر احتساب سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه (سربازان جمعی کلیه نیروهای مسلح) و پایور (رسمی) در مقطع زمانی جنگ تحمیلی (۳۱؍۶؍۱۳۵۹ لغایت ۲۷؍۵؍۱۳۶۷)، به عنوان خدمت داوطلبانه، از تاریخ صدور دستور العمل مذکور موضوعیت دارد، فلذا اعمال مزایای مربوطه برای افرادی که قبل از صدور دستورالعمل یادشده بازنشسته شده اند، سالبه به انتفاء موضوع است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده شماره هـ ع ۹۹۰۱۲۸۳ با موضوع ابطال بند آخر نامه شماره ۱۲۸۶۴۹ مورخ ۲۳؍۰۳؍۱۳۹۹ سازمان امور اداری و استخدامی به هیأت استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از اعلام ختم رسیدگی با اکثریت سه چهارم آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً؛ امتیازات اداری و استخدامی ناشی از رزمندگی برای کارمندان منوط به ارائه گواهی معتبر خدمت در جبهه می‌باشد.

و ثانیاً؛ به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲۸- ۱۸۱۲ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ اعطای امتیازات مذکور تنها از زمان صدور نظریه کمیسیون و ارائه گواهی معتبر قابلیت پرداخت خواهد داشت

و ثالثاً؛ این امتیازات صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمی گردد، به عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پیش از بازنشستگی صورت گیرد

و رابعاً؛ افرادی که مشمول موارد یاد شده نمی باشند به دلیل عدم کسر کسورات، فاقد قابلیت دریافت امتیازات ناشی از رزمندگی می باشند.

در نتیجه مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

7 دیدگاه

 1. سلام من بیست و هشت ماه در منطقه عملیاتی بوکان وسلماس آذربایجان غربی بوده ام درسال شصت و چهار تا شصت و هفت باتوجه سه چهارم خدمت داوطلبانه سربازی محسوب نمی شود برای تبدیل وضعیت پسرم که شش سال است حجمی می‌باشد وپیش پیمانکاری کار میکند که سالهای اول با ماهی یک میلیون و دویست هزار کار میکرد بامدرک بالا حال که حقوق اضافه شده ماهی سه میلیون میگیرد زن و بچه دارد کرایه نشین هم هست با این وضعیت باید چکار کند آیا تبدیل وضعیت شامل ما نمیشود؟؟؟؟؟ ممنون که راهنمایی کنید باید چکار کند
  ممنون از همکاریتان

 2. سلام با عنایت به تبصره فوق بنده یک سال داوطلبانه ودو سال امروز نیروهای مسلح در جنگ شرکت داشته وبه دلیل موج انفجار وافت شنوایی زودتر از موعد بازنشسته گردیدم لیکن اداره ناجا هیگونه ارتقای یک رتبه حقوقی ومزایای را برای جبران سلامتی از دست رفته بنده هزینه نمی نماید

 3. سلام پدرم ۶ ماه سابقه دارد ایا با این قانون سه چهارم شامل حال ما می شود؟؟ لطفا راهنمایی کنید. در صورتی که اطلاعاتی بابت این موضوع دارید لطفا با این شماره تماس بگیرید ممنون.
  09152190058

 4. یعنی الان که بنده بازنشست شوم و نوزده ماه جبهع برایم محس\ب گردیده و الان نیز در حکمم ایثارگری گنجانده @ده بعد از بازنشستگی به من چیزی تعلق نمی گیرد یا بعکس ؟

 5. سلام من قبل از بازنشستگی به دیوان درخواست دادم متاسفانه رد شد من هم‌نمیفهمم جبهه بیش لز یکسال که بیش از شش ماه ان داوطلبانه و در زمان مورد نظر بوده چه تفاوتی داره که فرد در چه زمانی ارائه بشه و این عدالت به دور است و بهتر است برای رضایت رزمندگانی که جان خود را در معرض گلوله قرار داده اند عین عدالت برقرار شود اگر چه همانطور که عرض کردم قبل از بازنشستگی هم‌ اقدام کردم اما رد کردید به هر حال انتظار عدالت برای همه را داریم ممنون از توجهتان

 6. سلام پدر من رزمنده هستش و سابقه حضور به مدت ۱۵ ماه در جبهه رو داره الان که بحث تبدیل وضعیت کارکنان دولتی اومدن میگن چون ایشون در زمان جنگ در مناطق عملیاتی /شهرستان سنندج / خدمت کرده این تبدیل وضعیت شامل ما نمیشه این واقعا بی انصافیه؟

 7. من پدرم جانبازه و از بنیاد نامه گرفتم برای محل کارم تو بانک پارسیان خیلی راحت بهم گفتن ترتیب اثر داده نمیشه چجوریه وقتی دولت اعلام میکنه فرزندان جانبازه باید ازین سهمیه استفاده کنند ولی هیچکاری صورت نمیگیره الان ۸ ساله دارم بصورته شرکتی کار میکنم و هر روزم تهدید میکنند که اگه نمیخوای میتونی استعفا بدی واقعا یه فکری برای ماهم بکنید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام