قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های اجرایی داوطلب به جبهه

نحوه اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های اجرایی داوطلب به جبهه (تصويب نامه شماره 64330 مورخ 23/7/64 هيات وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1364 در جهت اعزام كاركنان و كارگران دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت به‌ جبهه‌هاي نبرد از طريق سپاه پاسداران و جهاد سازندگي موارد زير را تصويب نمودند:

1- در صورت اعلام نياز كتبي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي‌، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي‌نهادهاي انقلاب اسلامي‌، بانك‌ها، شركتهاي بيمه‌، مؤسسات و شركت‌ها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي وتحت پوشش مؤسسات دولتي‌، شهرداريها و مؤسسات تابعه يا وابسته به آنهاو همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند مكلفند در هر زمان بادرخواست اعزام به جبهه داوطلبين تا 20% از شاغلين مرد دستگاه متبوع براي اعزام به جبهه موافقت نمايند.

تبصره 1- در رابطه با مديران داوطلب موافقت مدير مافوق ضروريست‌.

تبصره 2- در موارد استثنائي داوطلباني كه داراي مشاغل كليدي و مهم در خط توليد و يا مديريت اجرائي مي‌باشند و به نظرمدير واحد مربوطه اعزام آنان موجب وقفه و ضربه به توليد كشور شود و امكان جانشيني هم از امكانات داخل واحد مقدورنباشد مدير واحد از معاونت امور جنگ در وزارتخانه مربوط كسب نظر خواهد نمود و نظر او مبناي اعزام يا عدم اعزام‌خواهد بود.

2- حقوق، اجرت‌، دستمزد و فوق العاده شغل‌، مزاياي شغل يا مزاياي مستمر اين قبيل داوطلبان از قبيل حق شيفت‌، سختي‌كار، نوبت كاري‌، بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي‌، محل خدمت و يا عناوين مشابه آنها كه قبل از اعزام به جبهه‌حسب مقررات مربوط به آنان پرداخت مي‌شده است از طريق سازمان متبوع پرداخت خواهد شد.

تبصره- به داوطلبان اعزام به جبهه‌ها به ازاء خدمت در جبهه فوق العاده مأموريت روزانه تعلق نمي‌گيرد.

3- با توجه به ساعات انجام وظيفه در جبهه‌ها به اين قبيل داوطلبان ماهيانه به ميزان معدل ساعت اضافه كاري سه ماهه آخرقبل از اعزام اضافه كار ساعتي از طريق سازمان متبوع مستخدم پرداخت خواهد شد.

4- مدت خدمت اين قبيل افراد در جبهه‌ها با رعايت مقررات مربوط از هر لحاظ جزو سوابق خدمت قابل قبول محسوب خواهد شد.

5- مرخصي‌هائي كه به لحاظ خدمت در جبهه به اين قبيل افراد از طريق نهادهاي اعزام كننده يا واحد نظامي محل خدمت‌تعلق مي‌گيرد جزو مرخصي استحقاقي ساليانه آنان منظور خواهد شد.

6- در صورتي كه داوطلبان اعزامي در مدت انجام وظيفه در جبهه به هر علتي معلول يا از كارافتاده گردند معلوليت آنان به‌سبب انجام كار تلقي و بر حسب مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

7- پرداخت حقوق و مزاياي داوطلبان پيماني و قراردادي در صورتي كه حداقل 3 ماه سابقه خدمت داشته باشند با دستگاه متبوع است كه در اين حالت مدت مأموريت آنان به مدت قرارداد افزوده خواهد شد افرادي كه كمتر از 3 ماه سابقه كار دارندرابطه استخدامي آنان با دستگاه متبوع قطع و طبق ضوابط و مقررات نهاد اعزام كننده با آنان قرارداد منعقد خواهد گشت‌.

8- به منظور قدرداني از زحمات و خدمات داوطلبان اعزامي به جبهه باآنان به نحو زير رفتار خواهد شد.

الف- تشويق كتبي با درج در پرونده پس از بازگشت از مأموريت توسط حداقل دو رده مسؤول بالاتر و اعلام به بقيه همكاران

ب- در مدت خدمت در جبهه دستگاه متبوع داوطلب مكلف است از طريق امور رزمندگان بسيج و تعاون جهاد به مسائل ومشكلات خانواده افراد اعزامي رسيدگي و در صورت لزوم از محل اعتبار هزينه‌هاي ضروري دستگاه مربوط نسبت به رفع‌مشكلات مذكور اقدام نمايد.

ج- در صورتي كه خدمت اين قبيل داوطلبان در جبهه‌ها حداقل 6 ماه متوالي يا غير متوالي باشد خدمت آنان برجسته تلقي‌گرديده و هنگام استحقاق ترفيع بعدي يا عناوين مشابه آن از يك پايه تشويقي برخوردار خواهند شد و در هر حال براي‌خدمت در جبهه بيش از دو پايه تشويقي در طول خدمت مستخدم اعطاء نخواهد شد.

د- مدت خدمت كمتر از 6 ماه همچنين مازاد بر 6 ماه موضوع بند “ج‌” در جبهه‌ها از لحاظ سنوات ترفيع يا عناوين مشابه آن‌دو برابر محسوب مي‌شود.

هـ- اين قبيل افراد در مدت خدمت در جبهه همانند ساير كاركنان يا كارگران شاغل از پاداش مقرر در قوانين مربوط استفاده مي‌نمايند. ضمناً خدمت اين گونه افراد در جبهه‌ها خدمت برجسته تلقي و در ازاء هر ماه خدمت در جبهه‌ها معادل 5 روزحقوق و فوق العاده شغل با رعايت مقررات مربوط به عنوان پاداش به آنان پرداخت خواهد شد كه حداكثر معادل دو برابرحقوق و مزاياي ماهانه در طول سال خواهد شد.

9- انجام اقدامات فوق منوط به تاييد انجام خدمت توسط سپاه پاسداران يا جهاد سازندگي مي‌باشد.

10- در صورت عدم پرداخت هر يك از حقوق مندرج در اين مصوبه به داوطلبان موضوع از طريق ستاد جنگ دستگاه متبوع‌و در صورت عدم حصول نتيجه از طريق دبيرخانه كميسيون ويژه مستقر در نخست وزيري درخواست داوطلب قابل پيگيري‌خواهد بود.

تبصره- مستخدمين مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح از مقررات اين آيين‌نامه مستثني و تابع مقررات مربوط به‌خود خواهند بود.

11- كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير از تاريخ تصويب اين مصوبه لغو مي‌گردد.

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام