کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

آيين‌نامه اجرايي مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي (تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۶ مورخ ۶/۵/۷۷ هیأت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۴۵۰۴/۱۴/۱۲۹۰۵/۱۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۵ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي- مصوب ۱۳۷۴- آيين‌نامه اجرايي مواد (۹) و (۱۱) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

آيين‌نامه اجرايي مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

ماده (۱)- منظور از واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه عبارت است از:

الف- قانون: قانون تسهیلات استخدمی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی-مصوب ۱۳۷۴-

ب- بنياد: بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

ج- دستگاه: كليه دستگاه‌هاي احصاء شده در ماده (۳) قانون.

د- بخش: بخش‌هاي غير دولتي موضوع تبصره (۱) ماده ۹.

ماده (۲): به منظور تطبيق ساعت كار جانبازان با وضعيت جسمي و رواني آنها، كليه دستگاه‌ها موظفند ضمن اعلام اين آيين‌نامه به جانبازاني كه تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به كار هستند، در خصوص كسب ساعت كار موظف روزانه آنها، حسب درخواست جانبازان ظرف مدت يك ماه براساس جدول اقدام كنند:

ميزان درصد جانبازي

ميزان كسر ساعت كار موظف

۲۵% تا ۲۹%

۴۵ دقيقه

۳۰% تا ۳۹%

۶۰ دقيقه

۴۰% تا ۴۹%

۹۰ دقيقه

۵۰% تا ۵۹%

۱۲۰ دقيقه

۶۰% تا ۶۹%

۱۵۰ دقيقه

۷۰% به بالا

۲۱۰ دقيقه

ماده ۳- جانبازان مشمول قانون مي‌توانند با توافق دستگاه ذيربط از كسر ساعت كار موظف خود در ابتدا، انتها يا بين ساعت كار موظف استفاده كنند. در صورت عدم توافق، بنياد استان نماينده‌اي را به محل كار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازي، شرايط محيط كار، نوع كار، همچنين در صورت نياز نظر پزشك معتمد بنياد و ساير عوامل موثر تصميم‌گيري و براي اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ كند.

ماده ۴- جانبازاني كه به هر دليل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) اين آيين‌نامه از كسر ساعت كار موظف بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذيربط به ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي به يكي از طرق زير با آنها رفتار مي‌شود.

الف- احتساب اضافه كار ساعتي

ب- افزودن به مرخصي استحقاقي

ج- محاسبه مدت كسر ساعت كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي.

تبصره ۱: ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي مستخدم جانباز براي اعمال بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به طريق زير محاسبه مي‌شود.

ميزان كسر ساعت به دقيقه × تعدادروزهاي كاري در ماه

۶۰ = كسر ساعت كار ماهانه به ساعت

تبصره ۲: در اجراي بندهاي (ب) و (ج) اين ماده هر (۸) ساعت يك روز منظور مي‌شود.

تبصره ۳: در اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون، جانبازاني كه به هر دليل نمي‌توانند از كسر ساعت كار موظف استفاده نمايند مي‌توانند با توجه به وضعيت جسماني و درصد جانبازي خود از سه ماه تا يكسال كسر سنوات خدمت به تشخيص مرجع صالح اعطاي كسر سنوات در هر دستگاه يا بخش، استفاده كنند.

ماده (۵): در اجراي تبصره (۳) ماده (۹) قانون، دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند پس از كسب نظر كميسيون پزشكي نسبت به ايجاد پست (شغل) سازمان همطراز جانباز، براي اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند، با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط اقدام كنند.

تبصره (۱): سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط موظفند در خصوص ايجاد پست سازماني با نام همطراز جانباز براي اشتغال آن دسته از جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند اقدام كنند.

تبصره (۲): جانبازان موضوع اين ماده مشمول ماده (۲) اين آيين‌نامه نيستند.

ماده (۶): افراد موضوع ماده (۱۱) قانون بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبت‌هاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي‌رسد، موضوع را براي اجرا به دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌كند.

ماده (۷): نظارت لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه حسب مورد براساس مواد (۱۴) و (۱۶) قانون صورت مي‌گيرد.

ماده (۸): جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقود‌الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي – مصوب ۱۳۷۲ و آن دسته از جانبازان بازنشسته‌اي كه مطابق قانون مجدداً اشتغال به كار يافته‌اند، مشمول اين آيين‌نامه نيستند.

معاون اول رئيس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام