کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آيين‌نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعي آزادگان

آيين‌نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعي آزادگان (تصويب نامه شماره ۲۱۵۷۰/ت۱۸۷ﻫ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۰ هیئت وزیران)

ماده ۱- آزادگاني كه قبل از اسارت مشمول قانون تأمین اجتماعیبوده‌اند يا پس از آزادي از اسارت مشمول قانون مذكور مي‌گردند با ارايه آزادگي و تاييديه ستاد رسيدگي به امور آزادگان مشمول مقررات اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اين آيين‌نامه به اختصار آزده ناميده مي‌شوند.

تبصره- سازمان تامين اجتماعي كه در اين آيين‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود مسؤول اجراي مفاد اين آيين‌نامه است.

ماده ۲- صدور گواهي تاريخ آزادي آزادگان به منظور ادامه حمايت از خانواده‌هاي آنان (موضوع ماده ۴ قانون حمايت از آزادگان) با ستاد رسيدگي به امور آزادگان خواهد بود.

ماده ۳- براي آزادگان مشمول اين آيين‌نامه و خانواده تحت تكفل آنان با رعايت مفاد ماده (۵۸) قانون تأمين اجتماعي دفترچه درمان مخصوص صادر مي‌گردد يا دفترچه درماني آنان ممهور به مهر مخصوص آزادگان خواهد شد.

تبصره- آزادگان مشمول اين آيين‌نامه و خانواده تحت تكفل آنان از پرداخت فرانشيز در بخش خصوصي و دولتي معاف مي‌باشند و صد در صد هزينه‌هاي درماني از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- كليه بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي و درماني سازمان مسؤول پذيرش و مداواي آزادگان مشمول اين آيين‌نامه با رعايت اولويت تا بهبودي كامل آنان، مي‌باشند و موظفند در صورت نياز به مشاوره يا تخصص ديگر يا لزوم اعزام به بيمارستان‌هاي مجهز تر اقدامات لازم را به هزينه سازمان به عمل آورند.

ماده ۵- در مورد آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بر اثر ضايعات ناشي از زمان جنگ و اسارت از كار افتاده كلي شناخته مي‌شوند، مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار برقرار مي‌شود. ميزان اين مستمري و نحوه محاسبه آن به موجب تبصره سه ماده واحده قانون «برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح …» مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ خواهد بود.

تبصره- در صورتي كه مستمري برقرار شده كفاف زندگي متعارف را ندهد، سازمان موظف است حداقل تا معادل حقوق و مزاياي استحقاقي آزاده جانباز مشمول اين آيين‌نامه، مستمري وي را از طريق طرح موضوع در شوراي عالي يا هيات مديره سازمان تامين اجتماعي يا به طرق مقتضي ديگر ترميم نمايد.

ماده ۶- در مورد آزادگان جانبازي كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي از كار افتاده كلي شناخته شده و مشمول دريافت حقوق وظيفه يا مستمري يا عناوين مشابه در ساير دستگاه‌ها هستند و دريافتي مربوط كفاف زندگي متعارف آنان را نمي‌دهد، دستگاه‌هاي ذيربط مكلفند تمهيدات مشابه تبصره ماده (۵) اين آيين‌نامه را معمول دارند.

ماده ۷- جهت خانواده آزاده جانباز يا مجروح و بيمار مشمول اين آيين‌نامه كه به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان قبل از زمان بازتواني بر اثر بيماري‌هاي ناشي از زمان اسارت وفات يابد، مستمري برقراري مي‌گردد. ميزان و نحوه محاسبه مستمري مذكور با رعايت مفاد ماده (۵) اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۸- آن دسته از آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه در استخدام هر يك از دستگاه‌هاي مشمول قانون حمايت از آزادگان مي‌باشند در صورت تمايل و درخواست كتبي مي‌توانند، تا مدت يك دهم زمان اسارت كه از دو ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نخواهد بود با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.

تبصره- مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه آزادگان موضوع اين ماده نسبت به مدت اسارت ذخيره شده يا در صورت درخواست كتبي آزاده به ازاي مرخصي استحقاقي معادل حقوق و مزاياي زمان درخواست به وي پرداخت گردد.

ماده ۹- مدت اسارت آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه در استخدام هر يك از دستگاه‌هاي مشمول قانون حمايت از آزادگان مي‌باشند و يا آن گروه از آزادگاني كه پس از آزادي به خدمت دستگاه‌هاي مزبور پذيرفته مي‌شوند. در صورت درخواست كتبي آنان بدون پرداخت حق بيمه به ازاي هر يك سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه مرتبط تلقي و ملاك محاسبه و انجام تعهدات قانوني از هر لحاظ قرار مي‌گيرد.

تبصره- حقوق و مزاياي مبناي محاسبه تعهدات قانوني در مورد مشمولين اين ماده در صورت تقارن با ايام اسارت اولين حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در سازمان خواهد بود.

ماده ۱۰- در مورد آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه قبل از اسارت در واحدهاي صنفي و كارخانجات و صنايع و موسسات خصوصي شاغل بوده‌اند يا پس از آزادي در واحدهاي مذكور به خدمت پذيرفته مي‌شوند، در صورت درخواست كتبي آنان به ازاي هر يك سال اسارت دو سال، به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه مرتبط تلقي و ملاك انجام تعهدات قانوني از هر لحاظ قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱- حق بيمه دو برابر ايام اسارت آزادگاني كه در استخدام هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۳) قانون حمايت از آزادگان بوده‌اند يا بعداً به استخدام يكي از اين دستگاه‌ها درآيند از محل اعتبار دستگاه استخدام كننده پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۲- حق بيمه دو برابر ايام اسارت آزادگاني كه قبل از اسارت در واحدهاي غيردولتي مشمول مقررات تامين اجتماعي شاغل بوده يا پس از آزادي شاغل مي‌گردند از محل اعتبار ستاد رسيدگي به امور آزادگان پرداخت مي‌شود.

تبصره ۳- سازمان موظف است تعهدات خود را در حدود ماده (۳۶) قانون تامين اجتماعي اجرا نمايد.

ماده ۱۱- مدت معالجه آن دسته از آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه در استخدام هر يك از دستگاه‌هاي مشمول قانون حمايت از آزادگان مي‌باشند و استراحت‌هاي بعدي آنان، به موجب تجويز پزشك  معالج و تاييد پزشك معتمد دستگاه متبوع جزو سابقه پرداخت حق بيمه و خدمت رسمي آنان منظور و به عنوان حالت اشتغال تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲- مدت اسارت آزادگاني كه مشترك صندوق‌هاي حمايتي خاص نبوده‌اند و به مرگ طبيعي فوت مي‌شوند با تامين پرداخت حق بيمه مربوط به دو برابر مدت اسارت آنان (برمبناي حداقل دستمزد + حداكثر دستمزد تقسيم بر ۲) از محل اعتبار ستاد رسيدگي به امور آزادگان، به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه تلقي مي‌شود و بازماندگان آنان با رعايت تبصره ماده (۵) اين آيين‌نامه از مستمري بازماندگان و ساير مزاياي تامين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

ماده ۱۳- سازمان مكلف است قسمتي از امكانات خود را در زمينه مسكن و اعطاي تسهيلات مالي جهت خريد مسكن يا احداث آن تا سقف مبلغ هشت ميليون ريال طبق ضوابط مصوبه شماره ۵۸۰۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورايعالي تامين اجتماعي و تغييرات بعدي آن به آزادگان مشمول اين آيين‌نامه كه حداقل سه ماه سابقه اسارت دارند، اختصاص دهد و حتي‌الامكان در مورد پرداخت وام مسكن ساير آزادگان با ستاد رسيدگي به امور آزادگان همكاري نمايد.

ماده ۱۴- آزادگان مشمول اين آيين‌نامه، مشمول كليه امتيازاتي كه پيش از اين در قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير مقررات قانوني براي رزمندگان پيش‌بيني شده است و در اين آيين‌نامه مسكوت است،‌خواهند بود.

تبصره- مدت اسارت آزادگان مشمول اين آيين‌نامه براي احتساب امتيازات قانوني مذكور به ازاي هر يك سال دو سال محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۵- سازمان مكلف است گزارش عملكرد خود و ساير دستگاه‌هاي مشمول قانون حمايت از آزادگان در مورد مفاد اين آيين‌نامه را تهيه و هر (۶) ماه يكبار جهت ارايه گزارش جامع به مقام رياست جمهوري، به ستاد رسيدگي به امور آزادگان اعلام نمايد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام