آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه «مجموعه پرسش و پاسخ» مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰

ابلاغ بخشنامه «مجموعه پرسش و پاسخ» مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران (بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

با توجه به برخی ابهامات و استعلامات دستگاه‌های اجرایی درخصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹‏/۳‏/۱۴۰۰، به پیوست «مجموعه پرسش و پاسخ» تدوین شده برای بهره‌برداری جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستگاه‌های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده رأساً نسبت به انجام اقدامات لازم درخصوص استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند.

ضمناً مفاد پرسش و پاسخ در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس www.aro.gov.ir بارگذاری گردیده است.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مجموعه پرسش و پاسخ‌های مرتبط با نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰

سوال ۱: منظور از عبارت «امور جاری یا فعالیت جاری» در دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰، چیست؟

پاسخ: اموری هستند که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می پذیرند.

سوال ۲: مشمولین این قانون در دستگاه‌های اجرایی که دارای پست‌های قابل تخصیص در مشاغل کارگری هستند، چگونه تبدیل وضعیت می شوند؟

پاسخ:

الف) در دستگاه‌هایی که فاقد مشاغل کارگری (پست های قابل تخصیص در مشاغل کارگری) باشند، کلیه مشمولین مصوبه براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به صورت رسمی درخواهند آمد.

ب) در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه براساس قوانین و مقررات حاکم، به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد به تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم، دستگاه می‌تواند وی را به صورت کارگری دائم تبدیل وضع نماید و در غیر این صورت این افراد به رسمی براساس ضوابط حاکم بر دستگاه تبدیل وضع پیدا می‌نمایند.

ج) چنانچه کل دستگاه اجرایی مشمول قانون کار باشد، در این صورت مشمولین مصوبه از قراداد موقت به قرارداد دائم کارگری تبدیل وضع می‌یابند.

سوال ۳: آیا ایثارگرانی که در ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ذکر نشده است مشمول تبدیل وضعیت می‌شوند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تصریح بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر ایثارگری در شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند مشمول حکم و برخورداری از مزایای مندرج در بند قانونی مذکور قرار می‌گیرند.

سوال ۴: چه کسانی از شرط سنی برای استخدام یا تبدیل وضعیت معاف هستند؟

پاسخ: بنا به تصریح بند «د» تبصره (۲۰) این قانون، رعایت مفاد تبصره (۲) بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن لازم کلیه ایثارگران موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معاف از سن می باشند.

سوال ۵: آیا رزمندگان مدافع حرم مشمول بهره مندی از دستورالعمل مذکور می باشند؟

پاسخ: با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۷۵۸۰۴/ت۵۹۲۴۱هـ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ هیات وزیران، رزمندگان جبهه مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

سوال ۶: آیا نیروهایی که به صورت حق‌التدریسی در دستگاه های اجرایی شاغل باشند نیز مشمول تبدیل وضع موضوع این قانون می‌گردند؟

پاسخ: نیروهای حق‌التدریس در صورت داشتن سابقه حق‌التدریس تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی دستگاه (نظیر معلمین در وزارت آموزش و پرورش) مشمول تبدیل وضع می‌گردند. تبدیل وضع این نیروها با رعایت تبصره «۲» ماده (۲) دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ صورت می گیرد.

سوال ۷: آیا ایثارگران موضوع مصوبه از جمله رانندگان خودروهای استیجاری که انجام کار آنها نیاز به امکانات و تجهیزات دارد مشمول بخشنامه مذکور می‌باشند؟

پاسخ: رانندگانی که به صورت تمام وقت در خدمت دستگاه اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت پیمانکاری یا دستگاه اجرایی تامین می شود مشمول قانون مذکور می باشند.

سوال ۸: آیا ایثارگران مشمول شاغل در طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در ازای تحصیل در دانشگاه تعهد خدمت دارند مشمول بخشنامه مذکور می شوند؟

پاسخ: متعهدین خدمت موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ (نیروهای طرحی اجباری) مشمول قانون مذکور نمی باشند.

سوال ۹: آیا بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ الحاق شغل متصدی خدمات عمومی جهت تبدیل وضعیت مشمولین بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در شهرداری‌ها نیز قابل تسری و اجرا می باشد؟

پاسخ: بلی

سوال ۱۰: تکلیف نیروهای شاغل در دهیاری‌های مشمول این مصوبه چیست؟

پاسخ: ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری‌ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاری‌ها متبوع تبدیل وضع می یابند.

سوال ۱۱: آیا نیروهایی که از محل وجوه خودگردانی مجتمع های فرهنگی و آموزشی و رفاهی بکارگیری شده اند مشمول دستورالعمل مذکور می شوند؟

پاسخ : خیر

سوال ۱۲: اگر دستگاه اجرايي داراي پست سازماني متناسب مشمولین باشد، آیا لازم است در سامانه ملي مديریت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور اقدامی انجام دهد؟

پاسخ: در این حالت دستگاه اجرايي لازم است صرفاً نسبت به به‌روزآوري تشکيلات اسمي در سامانه ملي مديریت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور اقدام نمايد. شایان ذکر است شرایط احراز در مجموعه سامانه های کارمندایران بررسی می گردد.

سوال ۱۳: اگر دستگاه اجرايي داراي پست هاي سازماني متناسب با شرايط مشمولین است ولي آن پست ها با تصدي می باشند، در این حالت چه اقدامی در سامانه ملي مديریت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور باید انجام شود؟

پاسخ : در این حالت دستگاه اجرايي می تواند نسبت به ثبت درخواست تغيير عنوان پست سازماني بلاتصدی و جابجایی آن در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي کشور جهت تخصیص به ایثارگران مشمول اقدام نماید. ضمناً در صورت ضرورت جابجایی پست بین واحدهای زیر مجموعه یک دستگاه، این امر صرفاً جهت تخصیص پست به ایثار گران مشمول بند «د» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صورت می پذیرد. خاطر نشان می سازد براي افراد ديپلم و زير ديپلم پست سازماني معرفی شده به پست بانام تبديل مي شود که پس از خروج فرد از سیستم به حالت قبل بر می گردد.

سوال ۱۴: نحوه تعیین حقوق و مزایای ایثارگران پس از تبدیل وضعیت چگونه است. آیا برقراری تفاوت تطبیق برای افرادی که حقوق و مزایای آنان کاهش می یابد مجاز است؟

پاسخ: حقوق و مزایای کارمندان با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه اجرایی براساس پست سازمانی مورد تصدی تعیین می شود و مستندی برای برقراری تفاوت تطبیق حقوق وجود ندارد.

سوال ۱۵: حقوق و مزایای ایثارگرانی که از قراداد موقت کارگری به قرارداد کارگری دائم تبدیل وضعیت می‌یابند بر اساس چه ضوابطی تعیین می شود؟

پاسخ: حقوق و مزایای این قبیل کارکنان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار براساس قانون کار و درچارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر آن دستگاه ها تعیین می شود. لیکن در سایر دستگاه های اجرایی ازجمله دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضوابط و مقررات قرارداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) تعیین می شود.

سوال ۱۶: نحوه احتساب سابقه قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول برای بازنشستگی چگونه است؟

پاسخ : در حال حاضر دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ملاک عمل می باشد.

سوال ۱۷: نحوه احتساب سوابق تجربی قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول چگونه است؟

پاسخ : نحوه محاسبه سوابق تجربی برای ارتقاء رتبه، طبقه و یا گروه بر اساس ماده (۱۴) آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.

سوال ۱۸: نحوه احتساب مدارک تحصیلی این قبیل از ایثارگران بعد از تبدیل وضعیت چگونه است؟

پاسخ: با توجه به بند (۳) بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق)، صرفاً کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می باشند، در صورت پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان، مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه موضوع بخشنامه مذکور نخواهند بود. احتساب آثار اداری و استخدامی مدارک تحصیلی منوط به پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان بوده و از تاریخ تصویب کمیته ذی ربط قابل اعمال می‌باشد.
بر این اساس؛
الف: دستگاههای مشمول بخشنامه مکلفند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند. در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند، پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این ایثارگران تعلق می گیرد.
ب: در خصوص ایثارگرانی که مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نامرتبط با ساختار پست های سازمانی دستگاه متبوع خود می باشد، جهت فراهم نمودن زمینه انتقال این افراد به دستگاههای دارای پست سازمانی مرتبط موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طرح خواهد شد.

سوال ۱۹: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و بکارگیری نیروی انسانی” می‌باشد و خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲‏/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱‏/۱۰‏/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت می‌‎گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.

سوال ۲۰: آیا ایثارگران شاغل در فعالیت‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می‌‎باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی‌گیرند.

مطالب مرتبط:

ابلاغ بخشنامه جدید استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران و اطلاع‌رسانی پرسش و پاسخ‌های متداول

69 دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر.
  بنده کارمند شرکت صاایران زیرمجموعه وزارت دفاع هستم. این شرکت جهت تبدیل وضعیت ایثارگران هیچ اقدامی انجام نداده است. آیا کسی هست به این موضوع رسیدگی کند؟؟؟

 2. سلام. من 12 سال سابقه کار در دل شهرداری اندیمشک دارم و و به رسمی قطعی تبدیل وضع شدم . فرزند رزمنده دفاع مقدس هستم با حضور 24 ماه جبهه حال کارگزین و کارگزین استانداری سابقه قبل از تبدیل وضع را در احکامم لحاظ نکردن و میگویند نیروهای شرکتی سابقه شون حساب نمیشه یعنی من بعداز عمری زحمت تازه استخدام شدم و این سابقه در ارتقای گروه و احکام ما ایثارگران شرکتی محسوب نمیشه . و طبق بخشنامه برنامه و بودجه کل کشور سال 1400 باید مشمولین این قانون هرزمانی که کار تبدیل وضع انجام شد احکام رو از مورخ 1400/1/1 صادر کنن . اما به خاطر اینکه ماوالتفاوت پرداخت نکنن کارگزین شهرداری و ذیحساب و سرپرست امور مالی و سرپرست حراست شهرداری احکام ایثارگران رو از مورخ 1401/5/20 به بعد صادر کردن

 3. آخه به چه دلیلی نیروی متخصصی که در شرکت های خدمات مشاوره ای داره کار میکنه نباید تبدیل وضعیت بشه؟؟؟ این دقیقا عین بی عدالتیه
  وقتی که راننده یک ارگان که اصلا رابطه مستقیم با خود فرد ندارن رو تبدیل وضعیت می کنن ولی یک نیرو با تخصص و مجرب رو تبدیل وضعیت نمی کنن چه معنایی داره؟
  ایا این چیزی جز بی عدالتی است ؟

 4. سلام
  وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف چگونه است ؟
  شورای حل اختلاف یکی از معاونت های دادگستری و قوه قضاییه است کلیه کارکنان بیمه تامین اجتماعی دارند ماهیانه حقوق خود را در قالب پاداش دریافت میکنند آیا مشمول تبصره ماده 20میشوند؟
  چه اقدامی باید انجام دهند؟

 5. با سلام و خسته نباشید
  من تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹در شرکتی زیر نظر شهرداری بودم و طبق قانون مشمول این تبدیل وضعیت میشدم.اما از ۱/۱/۱۴۰۰به یه شرکت دیگه منتقل شدم.حالا میگن اون شرکت فقط یه درصدی زیر نظر شهرداری هستش و کاملا زیر نظر شهرداری نیست پس شما دیگه شامل تبدیل وضعیت نمیشید.آنقدر لفتش دادن و انجام ندادن.تا قانونی که گفته بود تمام نیروهایی که تا تاریخ فوق یعنی ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ مشمول بودن به آخر بهمن ۱۴۰۰ خورد.حالا میگن شامل نمیشید.
  آخه به نظر شما این عدالته.اصلن یک درصد زیر نظر ارگان مربوطه باشه،در هر صورت که هست نباید این ظلم در حق من بشه. ۵ ساله دارم با خوب و بدی و مشکلات کاریم میسازم،تا دیروز بالا میرفتیم و پایین میومدیم میگفتن شرکت مال شهرداری هست،حالا که این قانون اومده و ما شامل این تبدیل وضعیت میشیم میگین شرکت تمام و کمال برای شهرداری نیست.
  بخدا من و خانوادم دوسال شب و روز نداریم برای این تبدیل وضعیت.
  حالا موندم چیکار کنم.
  دیگه هیچکسم پاسخگو نیست.فقط میگن شامل نمیشی.

 6. سلام. برادر شهیدم..آبفای تهران. راننده استیجاری… آب منطقه کشور بر خلاف کلام معاونت محترم رئیس جمهور در جلسه رفع ابهامات ،قید کرده اند که رانندگان استیجاری مشمول تغییر وضعیت نیستند و این خلاف بخشنامه 68135 میباشد… اگر از دست کسی کاری بر میاد لطفا پیگیری کنه. با تشکر

 7. سلام بندازسال هشتادنه درشرکت گازشروع بکارکردم وسال نودنه برج شش ازگازاومدم بیرون وبرج دوازده برگشتم تونفت ایااین قانون شامل حال بنده میشودفرزندجانبازسی درصدهستم.کارمنداداره میگه بایدسال نودنه بیمه ت کامل پرداخت شده باشه .من نه سال سابقه کاردارم شامل میگن شامل تونمیشه فقط بخاطرشش ماه ردنشدن بیمه؟

  1. سلام دوست عزیز،منم دقیقا مشکل شما رو دارم، کسی هست راهنمایی کنه؟ من از سال ۸۶ تا سال ۹۸ در اداره برق مشغول به کار بودم و از اول سال ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ بینه بیکاری رد شده برام و از برج ۴ ۱۴۰۱ برگشت به کار داشتم، لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه،

 8. با سلام
  بنده در سال ۱۴۰۰مامای پزشک خانواده بودم متاسفانه پزشک خانواده فقط مختص استان فارس و مازندران هست که در دوران کرونا همراه با همه مریض ها و باردار های بهداشت رو مراقبت میکردیم ولی الان که نامه تبدیل وضعیت ایثارگرا اومده میگن شما بخش خصوصی بودید در حالیکه کارای بهداشت انجام دادیم اصلا چیزی به نام بهداشت نیست این استان ها تمام کارای بهداشت به ماها واگذار شده در مطب ها،حتی تمام آمارهای بهداشت ما دادیم مراقبت باردار سالمند میانسال جوان دیابت فشار خون تزریقات پیگیری افراد دارای کرونا تکلیف ما چی میشود؟چرا مارا ندیدن؟ایا ما شامل این استخدامی نمی شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام