کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

مجموعه قوانین مصوب در موضوع ایثارگران در نه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی

قوانین مصوب در دوره اول مجلس شورای اسلامی

(7 خردادماه 1359 تا 6 خردادماه 1363)

ردیف نام قانون مشاهده
1 قانون انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي كشور  
2  قانون بودجه سال 1360كل كشور   
3 قانون بودجه سال 1360 مجلس شوراي اسلامی  
4 قانون راجع به برقراري مستمري براي بيمه‌شدگاني كه به‌علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند.  
5 قانون بودجه سال 1361كل كشور   
6 قانون متمم قانون بودجه سال 1362 كل كشور  
7 قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامی ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين خانواده شهدا و معلولين از شرط بند »ج«، ماده (4) قانون استخدام كشوري  
8 قانون مربوط به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض و هزينه‌هاي گمركي كه از جانب اشخاص، جمعيت‌ها و مؤسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ‌زده و آسيب‌ديده از كشورهاي خارجي تاكنون وارد ايران شده و يا خواهد شد.  
9 قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نائل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول مي‌شوند  
 10 قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامی ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامی  
11 قانون بودجه سال 1362 كل كشور  
12 قانون راجع به شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمي ايران نسبت به جوانمردان و دلاوران كه به طور قراردادي استخدام شده‌اند   
13 قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست  
14 قانون وظايف و مسئوليت‌هاي جمعيت هلال احمر  
15 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور  
16 قانون بودجه سال 1363 كل كشور  

 

 قوانین مصوب در دوره دوم مجلس شورای اسلامی

ردیف عنوان قانون مشاهده
1 قانون اصلاح لایحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامی ايران مصوب 25/12/1358  
2 قانون تشخيص لزوم اعزام مجروحين انقالب اسالمي و تداوم آن به خارج از كشور  
3 قانون تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به وزير برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزيستي زير نظر وزارت بهداري  
4 قانون بودجه سال 1364 كل كشور   
5 قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهيانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامی  
6 قانون الزام دولت جهت استخدام 10 درصد از پرسنل مورد نياز خود از بين جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا  
7 قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامی و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامی مصوب 25/11/1361 مجلس شوراي اسلامی و اصلاح ماده (10)  
8 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1364 كل كشور   
9 قانون بودجه سال 1365 كل كشور   
10 قانون بخشودگي مالياتي راجع به اموال و بدهي‌هاي مالياتي شهداي انقلاب اسلامی  
11 قانون بخشودگي مالياتي راجع به اموال و بدهي‌هاي مالياتي شهداي انقلاب اسلامی  
12 قانون بودجه سال 1366 كل كشور   
13 قانون نحوه كمك به خانواده‌هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ميدهند  
14 قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهدا، معلولين، اسرا مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي  
15 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامی ايران   
16 قانون بودجه سال 1367 كل كشور   
17 قانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور  

 

 قوانین مصوب در دوره سوم مجلس شورای اسلامی

ردیف    
1

قانون اجازه پرداخت حقوق و مزاياي ماهيانه مستمري بگيران شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی ايران به بنياد شهيد انقلاب اسلامی

 
2 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور  
3 قانون حقوق والدين بازنشسته و وظيفه‌بگير شهدا، جانبازان و مفقودين انقالب اسلامی و جنگ تحميلي  
4 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند  
5 قانون بودجه سال 1368 كل كشور  
6 قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحميلي  
7 قانون ادامه استفاده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند   
8 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور   
9

قانون ايجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي

 
10 قانون اصلاح بودجه سال 1368 كل كشور   
11 قانون اصلاح بودجه سال 1368 كل كشور   
12 قانون بودجه سال 1369 كل كشور   
13 قانون تسهیلات استخدامي و اجتماعي جانبازان   
14 قانون شمول قوانيني كه در مورد شهدا و خانواده معظم ايشان وضع گرديده يا مي‌گردد به اسرا و مفقوداالثرها و خانواده ايشان   
15 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور   
16 قانون الحاق يك ماده به‌عنوان ماده (6) قانون ايجاد تسهیلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  
17 قانون بودجه سال 1370 كل كشور   
18  قانون اجازه پرداخت عيدي به مشمولين طرح شهيد رجايي   
19 قانون اصلاح قسمتي از قانون بودجه سال 1370 كل كشور   
20 قانون بودجه سال 1371 كل كشور   
21 قانون اصلاح قسمتي از قانون بودجه سال 1370 كل كشور   
22 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامی ايران   

  

  قوانین مصوب در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

   
1 قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست 
2 قانون اصلاح ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
3 قانون بودجه سال 1372
4 قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت ميشوند
5 قانون استفساريه شمول تبصره « 3» قانون اصلاح ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
6 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 
7 قانون بودجه سال 1373
8 قانون اصلاح تبصره «3» قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1371/9/11
9 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران 
10 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 
11 قانون بودجه سال  1374كل كشور
12 قانون اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 
14 قانون معافيت مالياتي كليه مؤسسات خصوصي شاغل در امور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهني و همچنين انجام خدمات در شبانهروزيها و مهدهاي كودك
15 قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (موضوع تبصره «592»)
16 قانون اصلاح تبصره «6» قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر – انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372/6/30
17 قانون بودجه سال 1375كل كشور 
18 قانون اصلاح موادي از قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 

 

 

 قوانین مصوب در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی 

 

قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367/1/30

 2قانون افزايش مستمري والدين شهدا 

3قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل  9ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367/10/7

4قانون اصلاح قانون بودجه سال  1375كل كشور 

5قانون بودجه سال  1376كل كشور 

 6قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي درخصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح

 7قانون واگذاري قيموميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح

 8قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار شاغل در كارگاههاي دولت و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و وابسته به آنها

9قانون اصلاح قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي

 10قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 

11قانون اصلاح بندهاي «ب» و «ج» ماده ( )7قانون نحوه واگذاري سهام دولتي متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران

 12قانون تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري به كارمندان ايثارگر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته، همچنين كارمندان ايثارگر تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران

13قانون اصلاح تبصره « »1قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل  9ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب 1367)

 14قانون بودجه سال 1377كل كشور 

15قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1366

 16قانون اصلاح بودجه سال 1376كل كشور 

17قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي 

 18قانون الحاق يك ماده به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 19قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته اند.

 20قانون تسري مفاد تبصره « »3قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب  1367به شاغلان مشاغل سخت و زيانآور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته

21قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1366

22قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 23قانون اصلاح قانون بودجه سال 1378كل كشور 

 24قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان 

 25قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

 26قانون اصلاح بودجه سال 1378كل كشور 

27قانون بودجه سال 1379كل كشور لايح

 

 

مجلس ششم

 

قانون بودجه سال  1380كل كشور 

2 قانون اصلاح قانون بودجه سال  1379كل كشور

3 قانون استفساريه قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل نه ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 1375/9/7 

4 قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث، جانبازان و آزادگان متوفي 

 5 قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد 

 6 قانون اصلاح قانون بودجه سال  1380كل كشور 

 7 قانون بودجه سال  1381كل كشور 

 8 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال  1380كل كشور 

 9 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 

 10 قانون بودجه سال  1382كل كشور 

 11 قانون اصلاح قانون بودجه سال  1382كل كشور (قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال )1382

12 قانون بودجه سال  1383

 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين 

 14 قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367

 

 

 

 

 

مجلس هفتم

 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

2 قانون اصلاح قانون بودجه سال  1383كل كشور و نحوه تعيين رديف طرحهاي ملي استاني شده در لايحه بودجه سال 1384

3 قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب  1372كه قبل از تاريخ  1377/8/14بازنشسته شده اند

 4 قانون بودجه سال  1384كل كشور 

5 قانون استفساريه تسري قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب  1374و قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب  1368و قانون الحاق يك تبصره به ماده ( )14قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب  1380به قضات ايثارگر

 6قانون تسهيل ازدواج جوانان 

7 قانون استفساريه تبصره « »6ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367

 8قانون متمم قانون بودجه سال  1384لايحه √  1برنامه و بودجه و محاسبات

 9قانون بودجه سال  1385كل كشور لايحه √ √ تلفيق

 10قانون بودجه سال  1386كل كشور لايحه √ √ تلفيق

11 قانون اعاده بودجه خدماتي حمايتي زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزيستي

12 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشا و هرزهنگاري كودكان (مصوب  1379/3/4برابر با 25 مه  2000مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

 13قانون اصلاح قانون بودجه سال  1386كل كشور 

14قانون بودجه سال  1387كل كشور لايحه √ √ تلفيق

 15قانون اصلاح اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب  1377لايحه لايحه  1اجتماعي

16 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب  1367بر جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

17 قانون استفساريه بند « ،»4ماده ( )17قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367

18 قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور به بنياد شهيد و امور ايثارگران

 19 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

 

 

 

1 طرح تخصيص اعتبار لازم جهت برخورداري معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان

2 طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي و ميكروبي عليه جمهوري اسلامي ايران

 3طرح اصلاح مواد ( )7و ( )10اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 

4لايحه اصلاح قانون بودجه سال  1387كل كشور 

 5لايحه بودجه سال  1388كل كشور 

6طرح اصلاح ماده واحده و رديفهاي قانون بودجه سال  1388كل كشور 

 7لايحه بودجه سال  1389كل كشور 

 8لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 

9طرح استفساريه ماده ( )13قانون حمايت از آزادگان مصوب  1369

 10لايحه بودجه سال  1390كل كشور 

 

 

مجلس نهم

1 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست 

2 طرح اصلاح تبصره « »2ماده ( )39قانون نظام جامع خدماترساني به ايثارگران

3 طرح استفساريه تبصره « »3ماده ( )9قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 4لايحه بودجه سال  1393كل كشور 

5 لايحه دو دوازدهم بودجه سال  1395كل كشور 

6 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

7 طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام