کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

احراز تنزل پست ایثارگران بر مبنای آخرین پست فرد در دستگاه مبدأ قبل از مأموریت است

احراز تنزل پست ایثارگران بر مبنای آخرین پست فرد در دستگاه مبدأ قبل از مأموریت است (دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

* شماره پرونـده: هـ ع؍ ۰۱۰۰۰۴۳

* شاکی: آقای محمد رضا پارسی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۷ مورخ ۱۸؍۴؍۹۶ معاونت حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تصمیم جلسه مورخ ۳۱؍۳؍۹۶

احراز تنزل پست ایثارگران بر مبنای آخرین پست فرد در دستگاه مبدأ قبل از مأموریت است

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۷ مورخ ۱۸؍۴؍۹۶ معاونت حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تصمیم جلسه مورخ ۳۱؍۳؍۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۷ مورخ ۱۸؍۴؍۹۶ معاونت حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱۸۹۳۸ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ در خصوص مفاد تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تصمیم جلسه مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶ شورای حقوقی به عنوان نظر سازمان متبوع به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اعلام به امور ذیربط و اقدام مقتضی (حسب مورد) ابلاغ می گردد:

مشمولین بند مذکور، که مدتی به دستگاه دیگری مأمور می شوند، چنانچه بعد از بازگشت از مأموریت، به پستی پائین تر از پستی که قبل از اعزام به مأموریت داشته اند، منصوب شوند، «تنزل پست» موضوع تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور محقق گشته و تکلیف برای دستگاه ایجاد می شود. در هر صورت ملاک احراز تنزل پست، در مستند فوق، آخرین پستی است که فرد قبل از مأموریت در دستگاه مبدأ داشته است.

نصرالله ترابی- معاون حقوقی، مجلس و نظارت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که: تفسیر مذکور در نامه موضوع شکایت خارج از حدود صلاحیت سازمان ادری و استخدامی می باشد و همچنین بیان داشته که ازروح قانون استنباط می شود که ملاک بالاترین پستی می باشد که مستخدم در زمان اشتغال داشته است لذا بالاترین پست خواه در دستگاه مبدا یا مقصد باشد ملاک می باشد و بدین جهت تفسیر ارائه شده خلاف روح قانون می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ و مضی مهلت قانونی پاسخی ارائه نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۰۴۳ مبنی بر تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۷ مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۶ معاونت حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با مسئولین تبصره فوق پس از پایان مأموریت به دستگاه دیگر و بازگشت به دستگاه متبوع خود در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از: «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه ‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد و بند ث ماده ۱۲۴ قانون مذکور نیز در خصوص حالات مستخدم، مقرر داشته ماموریت: “… وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد.” و برابر بند د ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماموریت را یکی از حالات استخدامی شناخته شده است و ماده ۱۲۱ قانون مذکور نحوه ماموریت کارمندان به سایر دستگاه‌های اجرایی را به تصویب آیین نامه موکول کرده است که طی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی با شرایطی مجاز شناخته شده و اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت حسب توافق دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود و به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اشاره: “کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. تبصره- کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.” فلذا از آنجائی‌که

اولاً موضوع مأموریت کارمندان متفاوت از موضوع انتصاب آنها می‌باشد و امری موقتی جهت انجام وظیفه‌ در غیر از پستی می‌باشد که کارمند در دستگاه اصلی خود بر عهده داشته است،

ثانیاً با انقضای مدت مأموریت در صورت حفظ پست سازمانی پیشین مستخدم، به صورت خودکار در پست قبل از ماموریت اشتغال پیدا می کند و در غیر این صورت چنانچه در همان پست سابق خود یا همطراز آن بکار گرفته شود، نسبت به وی تنزل پست از سوی دستگاه اجرایی مذکور صورت نگرفته است

و ثالثاً تبصره ۲ بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل مواردی است که دستگاه اجرایی در مورد ایثارگران مورد اشاره در تبصره آن اقدام به تنزل از پست سازمانی بالاتر نموده باشد، اضافه می نماید هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۹ درخواست ابطال نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور مضمون آن مشابه مضمون ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۷ مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۶ بوده و تأکید بر مطالب فوق، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی نیز مؤید می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۶۳۴ مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۶ معاونت حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین مورد اشاره نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام