فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

پست همطراز در تغییر مدیران جانباز به واسطه تغییر دولت تعلق نمی‌گیرد

مدیران جانبازی که با تغییر دولت پست قبلی خود را از دست می دهند مشمول قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نیستند (دادنامه 970997090600056 مورخ 31/2/97 دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 1448

دادنامه: 970997090600056

تاریخ : 31/2/97

* شاکی : آقایان محمد حسن ثابت اقلیدی و علی مصطفی روزبه 

*طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری

*متن مقرره مورد شکایت :

بازگشت به نامه شماره 42950 مورخ 23/3/1394 در خصوص درخواست رفع ابهام از نظریه های شماره 93م/12018 مورخ 22/5/1393 و شماره 120853 مورخ 15/10/93 راجع به ایجاد پست همطراز برای جانبازان اعلام می دارد:

نظریه های فوق الذکر این معاونت ، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرحه در تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند : « تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان : دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جـهت اشتغـال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند ، یا به خدمت اعـاده یا به استخـدام پذیرفته می شوند ، با تأیید سازمانی امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه ای از نهاد ریاست جمهوری را نموده و در بیان خواسته خود چنین عنوان کرده اند:

1- مطابق قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد ، خدمت نموده است ایجاد پست همطراز باید هم سطح همان پست شغل قبلی وی باشد. همچنین اگر جانباز مدتی در پست سازمانی ( اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد ، ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

2- به موجب ماده 57 قانون برنامه سوم و ماده 99 قانون برنامه چهارم و بسته اجرایی به شماره 246348/48257 مـصوب هیأت وزیران بر اساس ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به حفظ و تثبیت موقعیت شغلی جانبازان انقلاب اسلامی است.

3- مطابق ماده 7 قانون استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی دستگاههای اجرایی مجاز نیستند پس از پایان مأموریت جانبازان به عنوان مدیر ، آنها را عزل و به پست های کارشناسی منصوب نمایند. چنین مجوزی برای مدیران غیر ایثارگر در آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مصوب شورای عالی اداری در سال 1390 صادر نشده است و رأی شماره 31 مورخ 12/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این است که تنزل پست برای مدیران عادی نیز مجاز نمی باشد.

4- در بندهای 7 و 8 سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، به حمایت از ایثارگران اشاره شده است.

5- طرح قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به منظور رفع ابهام از قانون مذکور در مجلس مطرح گردید و به دنبال حفظ شئونات مدیرانی بوده که با تغییر دولت، پست قبلی خود را از دست می دهند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت به موجب لایحه ای دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه نموده است:

الف) ایراد شکلی :

1- مطابق تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ، ایجاد پست سازمانی همطراز جانباز ( پست ستاره دار ) توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) صورت می گیرد ؛ بنابراین در صورت تضییع حقوق شکات ، می بایست شکایت به طرفیت دستگاه ذی ربط ، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح گردد و شکایت مطروحه متوجه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست.

2- ماهیت نامه مورد اعتراض ، نظریه حقوقی و مشورتی است و از مصادیق تصمیمات ، اقدامات و یا مقررات قانونی الزام آور محسوب نمی شود و مشمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی شود و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

ب) دفاع ماهوی :

مفاد نامه مورد اعتراض ، صرفاً بیان نص صریح قانون یعنی تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و اضافه بر متن قانون چیزی بیان نشده است.

*شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شکایت رسیدگی و قرار رد شکایت صادر نموده است و سپس با تجدید نظرخواهی شاکیان موضوع در شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح گردید و این شعبه قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

در خصوص شکایت آقایان علی مصطفی روزبه فرزند غلامرضا و محمد حسن ثابت اقلیدی فرزند حسین دایر بر ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری اعضای حاضر در جلسه هیأت به اتفاق آراء عقیده داشتند که استفساریه تبصره 3 ماده 9 در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره 3 ماده 9 توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می شوند یا به استخدام پذیرفته می شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون می باشد و همچنین دادنامه شماره 1002 مورخ 5/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 31852 مورخ 9/3/1394 امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مضمون آن مصوبه نیز مضمون همین نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/94 بوده ، با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض در محدوده حکم تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه قانون مذکور تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند ، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد. بنابراین اعضای حاضر متفقاً نظر بر عدم ابطال مصوبه داشتند. فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی بر رد شکایت شاکیان صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام