کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

قانون سامان‌دهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز

قانون سامان دهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز (در حال بررسی لایحه در هیئت دولت)

مقدمه توجيهي: 

1- چنانچه احدي از اعضاي نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيجي، در ماموريت هاي محوله اعم از جنگ و ماموريت هاي رزمي دچارمجروحيت شده و برابر قوانين و مقررات موضوعه از جمله آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري مصوب 10/ 3 /1393 و يا مقررات قبلي در اين خصوص جانبازمحسوب شده وچنانچه برابرآيين نامه تعيين سطح سلامت نيروهاي مسلح ميزان از كارافتادگي وي به اندازه اي باشد كه با راي شوراهاي عالي پزشكي نيروهاي مسلح مشمول بندهاي (ب) يا (ج) مواد 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، 121 قانون مقررات استخدامي سپاه و 128 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردند،مي بايست براساس ماده 157 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مواد مشابه در قوانين استخدامي سپاه و ناجا و تاكيد و الزام تبصره ماده 38 قانون چامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 2/10/1391 با اصلاحات بعدي) حقوق وظيفه به ايشان پرداخت نمود.

2- بخش اعظم افراد موصوف را كاركنان وظيفه و بسيجي نيروهاي مسلح تشكيل مي دهند كه پس از انقطاع همكاري با نيروهاي مسلح، مستخدم دستگاه هاي اجرايي مختلف شده اند كه برابر قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسراء و افرادخانواده هاي شهداء،جانبازان از كار افتاده ، اسراء ومفقود الاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل نه (9 (ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367 (مصوب 1375) مي بايست پرداخت اين حقوق وظيفه مستقل از حقوق دريافتي ايشان بابت شاغلي يا بازنشستگي ادامه پيدا نمايد.

3- در حال حـاضر حدود 38 هزار نفر از جانبـازان و آزادگان جانباز از كار افتاده مشمول بندهاي (ب) يـا (ج) قوانين فوق الذكر شاغل در دستگاه هاي اجرايي مختلف هستند كه حقوق وظيفه خود را از سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و حقوق شاغلي يا بازنشستگي راحسب موردازدستگاهي كه درآن به استخدام درآمده يا صندوق بازنشستگي مربوط دريافت مي نمايند. آنچه مسلم است اين عزيزان مزاياي تعريف شده در حقوق وظيفه و ساير مزاياي ناشي ازوضعيت ايثارگري را هم زمان از دو سازمان دريافت مي كنند كه ارقام قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد.

4 -ماهيتي دوگانه در نحوه رفتار اداري با اين عزيزان نيز يكي از مشكلاتي است كه طي اين سالها ابهامات حقوقي و قانوني متفاوتي را در پي داشته است كه لازمه رفع اين ابهامات تجميع سوابق ايشان تحت يك سازمان مي باشد كه طبيعتاً سازمان محل استخدام براي اين منظور منطقي به نظر رسيده و مقرون به صواب است. با اين وصف پيشنهاد تقديمي مطرح شد به اين نحو كه حقوق وظيفه اين قبيل افراد به دستگاه هاي اجرايي يا صندوق هاي بازنشستگي كه در آن شاغل بوده يا بازنشسته شده اند منتقل گردد. اين اقدام محاسني را نيز به شرح زير عايد مجموعه دولت و جامعه ذي نفع خواهد كرد:

الف) وحدت رويه در رفتار اداري و خدمتي به جامعه معظم آزادگان و جانبازان.

ب) صرفه جويي در پرداخت مزاياي مضاعف.

ج) ايجاد شفافيت در برنامه ريزي وپيش بيني اعتبارات موردنيازبراي راهبري خدمت رساني به جامعه هدف.

لايحه ساماندهي حقوق وظيفه از كارافتادگي كاركنان سرباز و بسيجي جانباز

ماده واحده:

حقوق وظيفه از كار افتادگي كاركنان سرباز و بسيجي جانباز و آزاده جانباز غيرحالت اشتغال كه وضعيت سلامت آنان برابر قوانين و مقررات جاري نيروهاي مسلح رسيدگي و حسـب مـورد مشـمول بندهاي (ب) يـا (ج) ماده (108 (قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و بندهاي (ب) يا (ج) مـاده (121) قانون مقررات استخدامي سپاه و بند (ب) ماده (128) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته يا مي گيرند، به ترتيب زير ساماندهي و پرداخت مي شود:

1- حقوق وظيفه اشخاص موضوع اين ماده واحده كه در دستگاه های مشمول قـانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 1391 با اصلاحات بعدی) شاغل يا بازنشسته يا از كارافتـاده و متوفي شده يا مي شوند، براساس مقررات نيروهاي مسلح تعيين و به حقوق و مزاياي متعلقه ناشي از رابطه استخدامي آنها اضافه شده و توسط دستگاه متبوع مستخدم يا صندوق بازنشستگي مربوطه پرداخت مي شود.

2- حقوق وظيفه اشخاص موضوع اين ماده واحده كه با دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران رابطه استخدامي ندارند، براساس قوانين و مقررات نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي شود.

3- پرداخت دو حقوق از كار افتادگي با منشاء واحد جانبازي و همچنين يك حقوق وظيفه از كارافتادگي و يك حقوق حالت اشتغال (از كارافتادگي كلي) تواماً ممنوع بوده و در اين حالت فقط حقوق بيشتر پرداخت خواهد شد.

4- دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي انتقـال حقوق وظيفه از كار افتادگي مشمولين اين قانون را درقالب بودجه سنواتي پيش بيني و به دستگاه پرداخت كننده اختصاص دهد.

5- آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب، ظرف حداكثر 6 ماه، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي مسلح با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

6- با اجراي اين قانون، مواد قانوني زير وساير قوانين مغاير نسخ مي گردد:

– تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 1391 با اصلاحات بعدي)

– بخش دوم ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه (مصوب 1370 با اصلاحات بعدي) (ناظر به جانبازان غير شاغل).

– بند (ب) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه.

 

مقررات مرتبط:

– دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران (بخشنامه شماره 20/8/1/2216 مورخ 31/2/1396 ستاد کل نیروهای مسلح)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام