کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اختیار عدم انتقال، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید ایثارگران بعد از تبدیل وضعیت

اختیار عدم انتقال، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید ایثارگران بعد از تبدیل وضعیت (دادنامه شماره ۷۳۵۶۲۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۲۴هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۵۶۲۶

تاریخ:۲۴/۰۳/۱۴۰۲

* شاکی : آقای اسماعیل قویدل

*طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰با موضوع ایجاد محدودیت از اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اختیار عدم انتقال، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید ایثارگران

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اردبیل به خواسته بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰با موضوع ایجاد محدودیت از اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد;

رییس دانشکده پزشکی….

مدیر شبکه بهداشت شهرستان های مشکین شهر،پارس آباد،…..

رییس مرکز بهداشت اردبیل

رییس دانشکده پرستاری و…مغان

موضوع:بخشنامه

….به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و پیشبرد بهتر امور،رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:

۸-بدنبال تبدیل وضعیت مشمولین قانون حمایت از ایثارگران و با عنایت به نیاز دانشگاه به تداوم خدمت کارکنان مذکور در شغل و محل فعالیت قبلی،جلوگیری از هرگونه انتقال،ماموریت آموزشی،اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و ….(از تاریخ تبدیل وضعیت بمدت ۵سال)الزامی بوده و پیگیری موارد خاص نیز منوط به تصمیمات اتخاذ شده در هیأت رئیسه دانشگاه و از طریق مجاری قانونی و اداری می باشد.واحدهای نظارتی وظیفه رصد و پیگیری و گزارش تخلفات احتمالی انجام شده در این خصوص را به عهده دارند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳از حالت قراردادی شرکتی به رسمی قطعی و تحت عنوان متصدی خدمات عمومی مشغول به کار شدم.طبق ماده ۶ اصلاحیه ماده ۲ قانون جامع…و بند (د)تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰،به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی و وجود پستهای بلا تصدی در شبکه بهداشت و درمان بیله سوارو لزوم استفاده از نیروهی متخصص و ارزشی…، طرف شکایت با صدور بخشنامه موضوع شکایت از اجرای قانون جلوگیری کرده است ….

مستندات قانونی که شاکی در دادخواست ذکر کرده است : بند (د)ماده ۲۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران-ماده۶اصلاحیه بند (د)ماده ۲۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(البته شاکی در شرح شکایت به بند (د)تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰و ماده۶اصلاحیه ماده ۲قانون جامع…هم استناد کرده است)

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱.طبق بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۴۵۸/د مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه و با توجه به شیوه نامه ضمیمه بخشنامه موضوع شکایت که در بندهای ۴-۷-۸-۱۳آن تبدیل وضعیت ایثارگران صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی بوده و پذیرش و تغییر عناوین کارکنان فوق صرفا بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و دارا بودن ۷ سال تجربه یا سنوات امکانپذیر است و در صورت تغییر عناوین و اعمال مدرک این قبیل نیروها وظایف آنان بلاتکلیف خواهد ماند.

۲. طبق مفاد ماده ۴۷ آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاهها ،احتساب مدرک تحصیلی جدید از اختیارات دانشگاه می باشد.مضافا اینکه بر اساس ماده ۵۳ این آیین نامه رعایت مقررات آن برای کلیه ایثارگران و فرزندان معظم شاهد الزامی است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، شاکی ادعایی در خصوص خلاف شرع بودن این مقرره ندارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص ممنوعیت پیش بینی شده در بند مذکور جهت انتقال، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف- در خصوص ممنوعیت انتقال:

یکی از عوامل لازم به رای انتقال، موافقت دستگاه متبوع کارمند می باشد بنابراین موافقت یا مخالفت با انتقال از اختیارات دستگاه ها می باشد لذا فارغ از مدت پیش بینی شده جهت ممنوعیت فوق دستگاه مبداء علی الاطلاق این اختیار را دارد که با انتقال کارمند خود به دستگاه اجرایی دیگر موافقت ننماید.

با عنایت به مراتب فوق اعضای هیأت تخصصی استخدامی به اتفاق ممنوعیت انتقال پیش بینی شده در بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را غیر قابل ابطال تشخیص دادند.

ب- در خصوص ممنوعیت تغییر پست سازمانی:

افراد با توجه به نیاز دستگاه های اجرایی به نیروی انسانی، مدرک تحصیلی و … سایر عوامل برای انجام وظایف یک پست سازمانی به استخدام دستگاه ها در می آیند و طبعاً تغییر پست این افراد نیز از اختیارات دستگاه ها می باشد لذا فارغ از مدت پیش بینی شده جهت ممنوعیت فوق، اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه ها می باشد. بند ۴ شیوه نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ دستورالعمل تبدیل وضع کارکنان ایثارگر نیز مقرر نموده پذیرش درخواست تغییر عنوان کارکنان مشمول بعد از اتمام فرایند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی، بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی می باشد.

اضافه می نماید ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ در خصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته تکلیفی در ارتباط با تخصیص پست متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگران ایجاد ننموده و صرفاً این اختیار را به دستگاه ها داده است که در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام نمایند.

بنا به مراتب فوق اعضای هیأت تخصصی استخدامی به اتفاق ممنوعیت مربوط به تغییر پست سازمانی پیش بینی شده در بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را غیر قابل ابطال تشخیص دادند.

ج: در خصوص ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی جدید:

بر اساس قوانین و مقررات عمومی دستگاه ها هیچ الزام و تکلیفی مبنی بر اعمال مدارک تحصیلی جدید کارمندان ندارند و در صورتی که مدرک تحصیلی جدید اخذ شده توسط کارمندان در شرایط احراز شغل مورد تصدی تخصیص یافته در یک پست سازمانی مطلوب باشد دستگاه ها این اختیار را دارند که مدرک تحصیلی جدید را اعمال نمایند و یا اعمال ننمایند ماده ۶ بخشنامه شماره مورخ نیز با عنایت به مراتب فوق ممنوعیت پیش بینی شده در بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ در ارتباط با اعمال مدرک تحصیلی جدید غیرقابل ابطال می باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص ممنوعیت پیش بینی شده در بند مذکور جهت مأموریت آموزشی ایثارگران تبدیل وضعیت شده مشمول قانون حمایت از ایثارگران (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 

ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ کلیه دستگاه های مشمول قانون را مکلف نموده که با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. لذا اطلاق ممنوعیت پیش بینی شده جهت مأموریت آموزشی ایثارگران در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط تسهیلاتی از این قبیل برای گروه هایی از ایثارگران پیش بینی شده است قابل ابطال می باشد.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام