کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

استفاده از مأموریت آموشی جانبازان، منحصر به کارمندان رسمی نیست

استفاده از مأموریت آموشی جانبازان، منحصر به کارمندان رسمی نیست (دادنامه شماره 9809970906010078 مورخ 8/3/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونده : هـ ع؍ 96؍ 1719

شماره دادنامه: 9809970906010078

تاریخ: 8/3/98

* شاکی :آقای سید حمیدرضا رخشا

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره 23510؍ت؍18060 مورخ 10؍8؍1378 هیات وزیران

*متن مقرره مورد شکایت:

«استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می باشد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده است که: «به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه های مشمـول این قانون مکلفند ضـمن فراهم نمودن امکانات لازم برای آمـوزش های کوتاه مدت با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت آموزشـی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند.» با این حال و علی رغم اطلاق حکم فوق و مقید نبودن آن به نوع خاصی از استخدام، ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اجرای این حکم را صرفاً در خصوص مستخدمین رسمی آزمایشی امکان پذیر دانسته و از جهت ایجاد محدودیت برای سایر مستخدمین اعم از پیمانی و … با ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به دادخواست شاکی موارد زیر را اعلام داشته است:

1- بر اساس ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد. هیأت وزیران در همین راستا آیین نامه اجرایی مربوطه را به تصویب رسانده و در بند «پ» ماده 1 این مقرره، منظور از مستخدم جانباز را بدون توجه به نوع رابطه استخدامی ( اعم از رسمی ، رسمی–آزمایشی ، پیمانی و … ) بدین شرح توصیف می نماید: «مستخدم جانباز: کلیه مستخدمین دستگاه ها که به موجب بند (ب) ماده 2 قانون ، جانباز شناخته یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند. » بنابراین احکام این آیین نامه و مقرره مورد شکایت شامل تمام انواع روابط استخدامی می باشد.

2- در ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده است که دستگاه های مشمول این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند و با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری مستخـدم رسمی–آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسـوب می گردد ، بنابراین مقرره مورد شکایت که استفاده از مأموریت آموزشی را صرفاً برای کارمندان رسمی–آزمایشی امکان پذیر می داند ، مغایرتی با قانون ندارد.

* پرونده در جلسه مورخ 22؍2؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای نجفی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیئت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ، مستخدم جانباز را : «کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند “ب” ماده (2) قانون جانباز شناخته شده یا می‌شوند و دارای درصد جانبازی‌می‌باشند.» شناخته است و در ماده 3 همین آیین نامه مقرر شده: «کلیه دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می‌شوند موافقت‌نمایند.» و از آنجائیکه ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را شامل رسمی و پیمانی دانسته است لذا مجوز ماموریت آموزشی جانبازان رسمی و پیمانی به موجب ماده 3 آیین نامه مذکور داده شده است و مفاد ‌ماده 9 آیین نامه که مقرر داشته استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان‌پذیر می‌باشد جنبه تاکیدی داشته و موید این است که علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی ، اعطای ماموریت آموزشی به مستخدمین رسمی آزمایشی نیز امکان پذیر است و از مفاد ماده 9 آیین نامه مذکور ممنوعیت ماموریت آموزشی برای سایر وضعیت های استخدامی استنباط نمی شود بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام