کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

شرط توانایی ارائه خدمت در اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال بازنشسته

اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال بازنشسته، منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی مبنی بر توانایی ارائه خدمت است (دادنامه شماره 994 مورخ 26/11/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9800529

شماره دادنامه : 9809970906010994

تاریخ: 26/11/98

* شاکی :آقای رجبعلی رهبری کرویه

*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه‌ی شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 و نامه‌ی شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

* با تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال 1395 برخی از جانبازان به استناد بند چ ماده 87 قانون مذکور، اعاده به خدمت را تقاضا می کنند که برخی از ایشان توانایی ارائه خدمت نداشتند و برخی از دستگاه‌های اجرایی از سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه اجرای بند چ ماده 87 قانون مذکور را استعلام می‌کنند که پاسخ به اینگونه استعلامات مورد شکایت شاکی واقع شده است که به شرح زیر است:

*متن مقرره مورد شکایت :

الف) نامه شماره 1455465 مورخ 25؍7؍1396

بازگشت به نامه شماره 5348؍820؍540 مورخ 23؍7؍1396 در خصوص جانبازان مشمول حالت اشتغال بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور به اطلاع می‌رساند: منظور از اعاده به خدمت کارکنان، به موجب نص صریح بند (چ) ماده 87 قانون مذکور تکمیل « خدمت » بوده که در خصوص جانبازان حالت اشتغال، از آنجا که جانبازان حالت اشتغال غیربازنشسته نیز برای اعاده به خدمت نظر کمیسیون پزشکی را اخذ می نمایند، جانبازان حالت اشتغال بازنشسته نیز در صورت تأیید کمیسیون پزشکی ذی ربط به توانایی ارائه خدمت می توانند به خدمت اعاده گردند.

ب) نامه‌ی شماره 1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

بازگشت به نامه شماره 153914؍96؍900 مورخ 16؍10؍1396 اعلام می دارد:

اعاده به خدمت جانبازان معزز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب 30؍6؍1372 مجلس شورای اسلامی) با استناد به مفاد بند (چ) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن احراز شرایط مندرج در بند قانونی یاد شده، منوط به ارائه گواهی کمیسیون پزشکی ذیربط دایر بر توانایی ارائه خدمت می‌باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- با توجه به مفادّ بند (چ) ماده (87) قانون برنامه‌ی ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند، با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت، اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازشستگی نائل آیند»، صحبتی از حالت استخدامی جانبازانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند، به میان نیامده، اما طبق مفادّ نامه‌های مورد شکایت، منظور از افرادِ عبارتِ «به خدمت، اعاده»، جانبازانِ «تکمیل خدمت» بوده و مشمول جانبازانِ «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی» مصوب (1372) نخواهد شد؛ درحالی‌که طبق ماده واحده‌ی قانون مذکور، جانبازان ازکارافتاده‌ی کلی، به‌منزله‌ی «مستخدمین شاغل» تلقی می‌شوند و از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و … همانند سایر مستخدمین شاغل با آنان برخورد خواهد شد.2- براساس بند (ر) ماده (87) قانون برنامه‌ی ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «ایثارگرانی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند، با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف)‌ ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی وپنج سال خدمت کنند»، اینجا کلمه‌ی «ایثارگران» به‌صورت عام گفته شده و از حالت استخدامی آنها (شاغل یا مشمول قانون حالت اشتغال) صحبتی نشده است و طبق این بند، جانبازانِ مشمول قانون حالت اشتغال نیز می‌توانند پس از تکمیل خدمت (35) ساله‌ی خود، بازنشسته بشوند و محدودیت قانونی هم وجود ندارد. لذا با توجه به موادّ قانونی ذکرشده و همچنین وفق جزءهای (4) و (9) بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، نامه‌های مورد شکایت، خلاف قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت و اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین، به موجب لایحه‌ی شماره 150011 مورخ 27؍3؍1398 اعلام داشته: هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، قبلاً طیّ دادنامه‌ شماره 9709970906010359 مورخ 30؍10؍1397، نظریه‌ شماره 1455465 مورخ 25؍7؍1396 معاون حقوقی و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانسته است.

* پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع  اعضاء هیأت با اتفاق نظر درخواست ابطال نامه‌ی شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور را به جهت رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره 359 مورخ 30؍10؍97 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و نامه‌ شماره 1705503 مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانست ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

همانگونه که در خصوص موضوع مورد شکایت طی دادنامه شماره 359 مورخ 30؍10؍97 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ذکر شده است ، با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 1372، «حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعیت جانبازی اطلاق می‌شود که از کار افتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمی باشد و به همین جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل کار تا زمان بازنشستگی حقوق و مزایای خود را به منزله فرد شاغل دریافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند می گردد. ثانیاً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازانی را مجاز دانسته است که قبل از تصویب قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده و متقاضی هستند جهت تکمیل خدمت تا سی و پنج سال به خدمت اعاده شوند ، بنابراین جانبازان حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند ، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمی باشند ، بنابراین در خصوص مقرره مورد شکایت نیز با توجه به وحدت موضوع و به تبعیت از دادنامه فوق الذکر، به جهت عدم مغایرت با قانون قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام