قوانین و مقررات ایثارگران

رأی پرداخت توأمان فوق‌العاده‌های ایثارگری و نحوه کسر حق بیمه

ابطال نامه‌ های رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور (دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان الله آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شمـاره ۳۳۳۷۵۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مـدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و ۳۲۶۵۳۷-۱۹؍۷؍۱۳۹۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 گردش کار: مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰؍۱۳۶۱۸؍۲۷۱-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

 “۱- به استناد بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی، از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸، متناسب با درصد جانبازی و مدت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت، طبق جدول شماره (۴) فصل دهم قانون مذکور، از فوق العاده ایثارگری بهره مند می شوند. ۲- براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون، هر سال با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد که به استناد تبصره ماده مذکور، فوق العاده ایثارگری بند (۲) ماده (۶۸)، جزء فوق العاده های مستمر تلقی می گردد و در زمان بازنشستگی، مطابق ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مورد محاسبه حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد.۳- طبق ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب (۱۳۹۱)، کلیه شهدا و جانبازان (۲۵) درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی و شاغلین در بخش غیردولتی، از فوق العاده ایثارگری برخوردار خواهند بود.۴- طبق نامه های مورد شکایت، لحاظ نمودن فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جزء اقلام مشمول کسر کسورات بازنشستگی در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و علاوه بر اینکه پرداختی منجر به تفاوت در میزان حقوق بازنشستگی ایثارگران خواهد شد، این موضوع مستلزم تصریح قانونگذار دانسته شده است. ۵- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون مؤخّر بر قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، لذا عدم لحاظ فوق العاده ایثارگری در تبصره مواد (۷۶) و (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان فوق العاده مستمر و عدم محاسبه آن در حقوق بازنشستگی، برخلاف ماده (۴) قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و همچنین موجب تضییع حقوق مکتسبه ایثارگران خواهد شد.” 

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۱- نامه‌ شماره ۳۳۳۷۵۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور:

 جناب آقای ابراهیم زاده معاون محترم فنی–صندوق بازنشستگی کشوری

 با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۹۳۶۳؍ص؍۲۲۰-۱۲؍۶؍۱۳۹۷ اعلام می دارد: همان طور که در نامه قبلی این امور به شماره ۲۷۰۰۳۸-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ اعلام شده است؛ طبق نظریه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۵ کمیته فنی–حقوقـی شـورای توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانی کـه طی نامه شماره ۸۰۴۸۱۷-۳؍۸؍۱۳۹۵به این امور ابلاغ شده است، فوق العاده موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد. اضافه می نماید؛ فوق العاده ایثارگری موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ایثارگران مشمول این قانون و با توجه به امتیاز مکتسبه آنان از لحاظ مدت حضور داوطلبانه در جبهه، میزان درصد جانبازی و مدت اسارت آزادگان پرداخت می شود. در حالی که فوق العاده ایثارگری ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانـی صرفاً به برخی از اقشار ایثارگری، شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون اخیرالذکر، قابل پرداخت می باشد. لذا لحـاظ نمودن این فوق العاده جزء اقلام مشمول ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت کسر کسور بازنشستگی از آن ضمن اینکه منجر به تفاوت و تبعیض در میزان حقوق بازنشستگی بین ایثارگران خواهد گردید، مستلزم تصـریح قانونگذار می باشد. با توجه به مراتب فوق و نظریه یاد شده کمیته فنی–حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیاز به مجوز قانونی دارد.-رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

 ۲- نامه شماره ۳۲۶۵۳۷-۱۹؍۷؍۱۳۹۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:

 جناب آقای تقی زاده مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام و احترام؛ بـازگشت به نامه شمـاره ۱۳۰۱۲؍۲۱۰-۱۶؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به استحضار می رساند: اقلام مشمول کسر کسور بازنشستگی در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت مشخص شده است. (حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون ) لذا لحاظ نمودن این فوق العاده جزو اقلام مشمول کسر کسور بازنشستگی، مستلزم تصریح قانونگذار می باشد.-معاون سرمایه انسانی ” 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۶۳۸-۲؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 ” ۱- همان گونه که از سیاق ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشخص است، فوق العاده ایثارگری، داخل در نظامهای پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب (۱۳۷۰) و … محسوب نشده و قائل شدن به هرگونه تأثیر یا تأثّر در پرداخت های مربوط، خلاف قاعده بوده و وجهی ندارد.۲- برقراری هرگونه فوق العاده و مبنای محاسبه و تأثیر آن در سایر اقلام پرداختی به کارمند و سایر فوق العاده ها و مستمر و غیر مستمر بودن و کسر یا عدم کسر کسور بازنشستگی از هر فوق العاده، نیاز به تصریح قانونی دارد که در مورد فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صرفاً به برقراری و مبنای محاسبه آن اشاره شده است.۳- با توجه به صراحت قانونگذار در بیان اقلام مشمول کسر کسور بازنشستگی در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸)) و اعلام فوق العاده های مستمر در بخش مؤخّر تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مذکور، فوق العاده ایثارگری، مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد، مگر با اذن و تجویز صریح قانونگذار.” 

=هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: نحوه محاسبه مبلغ فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری مـوضوع بنـد ۲ مـاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت بوده و فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عدد ثابت و به میزان ۲۵% حداقل حقوق است و فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای امتیاز ایثارگر تا ۱۵۰۰ امتیاز ضرب در ضریب سال تعیین می شود. ثانیاً: مشمولین این دو فوق العاده ایثارگری متفاوت هستند و فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدا است اعم از اینکه مشمول قانون مـدیریت خـدمات کشوری باشند یـا بر مبنای سایر نظامات استخـدامی حقوق دریافت کنند، در حالی کـه فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری علیرغم شمول بر تمامی جانبازان، آزادگان و رزمندگان دارای خدمت داوطلبانه، تنها ایثارگرانی را در بر می گیرد که بر مبنای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند، بنابراین برخلاف استدلال رأی شماره ۲۴۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری و با رد استدلال رأی مذکور هیأت تخصصی اداری و استخدامی، پرداخت هر دو فوق العاده یاد شده به ایثارگران امکان پذیر است. در عین حال با توجه به اینکه قانونگذار به موجب ذیل تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را مستمر محسوب کرده و به موجب ماده ۱۰۶ همان قانون مشمول کسور بازنشستگی دانسته است و با عنایت به اینکه در خصوص فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصریحی از سوی قانونگذار در رابطه با کسر کسور بازنشستگی وجود ندارد و فوق العاده موضوع ماده فوق با توجه به ماهیت آن امتیازی برای زمان اشتغال فرد ایثارگر بوده و به موجب تبصره ۲ ماده مذکور به جانبازان و آزادگان در حال اشتغال تعلق نمی گیرد و مشمول کسور بازنشستگی نیست، لذا بنا به مراتب فوق مکاتبات مورد شکایت که دلالت بر عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دارند، با قانون مغایرتی ندارد و ابطال نشد.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کتابهای منبع آزمون استخدامی

1 دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید خیلی مختصر عارضم خدمت شما رزمندگانی که سه تا چهار ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جنگ داشته از هیچ گونه امتیازی برخوردار نیستندچرا باید اینجوری باشه چونکه نه شهید شدیم ونه جانباز ونه اسیر ……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام