کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی

تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی ایثارگر به استناد بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی واجد شرایط (حکم به ورود)
۲ الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی عدم تأیید صلاحیت عمومی در هیأت جذب (حکم به رد)
۳ الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی عدم تأیید حداقل ۶ ماه سابقه جبهه توسط نهاد اعزام کننده (حکم به رد)
۴ الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی نداشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (حکم به رد)

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- حسب بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه؛ دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

۲- هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در جلسه هفتاد و هشتم مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ در خصوص نحوه اجرای بند “ز” ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشته است: «اجرای بند “ز” ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) منوط به رعایت مقررات مربوط به شرکت در فراخوان و تأیید صلاحیت عمومی متقاضیان ایثارگر می‌باشد» لذا صرف سوابق جبهه‌ای الزام جهت استخدام رسمی قطعی ایجاد ننموده و الزاماً احراز صلاحیت عمومی متقاضی ضروری است.

۳- مستفاد از بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه؛ کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

۴- مسؤولیت اجرای احکام ماده ۹۰ قانون برنامه ششم به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه‌های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند. ضمن اینکه حکم بند «پ» ماده ۹۰ این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده ۷۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ حاکم است.

۵- وفق بند ب ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اصلاحی شهریور ۱۳۹۵ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منوط به «تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی» است. لذا تأیید صلاحیت عمومی در دوره پیمانی به خدمت رسمی تسری پیدا نکرده و تأیید صلاحیت عمومی جهت تبدیل وضعیت ضروری است.

۶- بند ۴ ماده ۲ مصوبه «اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۹ هیأت عالی جذب: «بررسی و تأیید جذب داوطلبان عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، رسمی-قطعی در صلاحیت هیأت مرکزی جذب» قرار دارد. ماده ۶ آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه اصلاحی ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز: «هیأت عالی جذب را مسئول نظارت بر عملکرد هیأت‌های مرکزی جذب و هیأت های اجرایی معرفی نموده و تصمیمات هیأت عالی را نظر نهایی تلقی، و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع دانسته است».

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵
۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ بند «الف» ماده ۷۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بند «پ» ماده ۹۰ ، بند «ذ» ماده ۸۷ و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ ماده ۶ آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ماده ۶ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ بند ۳ دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت کلیه نیروهای رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و شرکتی مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ رای وحدت رویه شماره ۹۲ مصوب ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. با سلام ممنون از سایت خوب شما , در صفحه مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی قسمت ” آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری” ردیف 1 لینک مربوطه برای اینجانب که مورد مشابه هستم مورد نیاز است متاسفانه لینک به موضوع دیگری مرتبط میشود. در صورت اصلاح و یا ارسال اصل حکم به ایمیل اینجانب ممنون خواهم شد. با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام