کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

طرح اصلاح ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

طرح اصلاح (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مقدمه (دلایل توجیهی):

۱- به موجب بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه «کلیه دستگاه‎ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ٪۲۵ نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان ٪۲۵و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و ۵ سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ٪۲۵ و آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است». تبصره ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید. تبصره ۲- فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. تبصره ۳- کلیه مسئولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود.

۲- بر اساس ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثاگران: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل ٪۲۵ از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان %۲۵و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵ سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ٪۲۵ و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند». تبصره ۱- آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند. تبصره ۲- کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان %۲۵و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند. تبصره ۳- کسب حداقل ٪۸۰حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

۳- بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاورقی ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: «به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ عبارت‌های و جایگزینی نیروهای خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یک سال و بالای یک سال اسارت» و «و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ چون به نفع ایثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره ها لحاظ گردید، نهایتا چون احکام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست ولی تبصره های آن به قوت خود باقی است.

۴- طبق ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱): «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ٪ ۲۵و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.»

همانطور که ملاحظه می‌گردد:

الف- اجرای سهمیه %۲۵ استخدام مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طی سنوات گذشته خصوصا با اتمام دوره برنامه پنجم توسعه و شروع برنامه ششم توسعه و نسخ ضمنی احکام و قوانین ماقبل این قانون عملا دستخوش تغییرات شکلی و ماهوی گردیده به نحوی که برخی امتیازات و مزایای مقرر در بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه از جمله معافیت از شرط سنی و گرایش تحصیلی حذف گردیده است.

ب- ماده (۴۸) قانون الحاق (۱) مبنی بر تکلیف دستگاه ها برای جذب یکی از فرزندان ایثارگر شاغل که شهید، از کارافتاده یا بازنشسته شده اند در همان دستگاه و خارج از سهمیه موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در این ماده و تبصره های آن نیامده است.

ج- هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱مورخ ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷هرگونه جذب و استخدام مشمولان این ماده را موکول به شرکت در آزمون نموده است.

د- هیأت عمومی دیوان طی دادنامه ۶۶۹ تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۱ هرگونه تبدیل وضعیت مشمولان ماده (۲۱) از قراردادی و پیمانی به رسمی را منوط به پذیرش در آزمون استخدامی و جذب از طریق سهمیه ٪۲۵ و متعاقب دادنامه شماره ۱۸۴۹الی ۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ نموده است. هیأت عمومی دیوان هرگونه امتیاز بندی در بین گروههای ایثارگری مشمولان ماده (۲۱) را به دلیل عدم تصریح در ماده مذکور مغایر با قانون دانسته است. بنابراین به منظور ایجاد یک حکم و قانون واحد با ایجاد تسهیلات و امتیازات ویژه برای جذب و استخدام ایثارگران و فرزندان آنان با تعیین اولویت‌های ایثارگری و جهت رفع موانع و ابهامات موجود و تعیین تکلیف قوانین و مقررات مغایر، طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و الحاق چند تبصره به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذيل تقديم مي‌شود:

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده واحده طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۲۱- کلیه دستگاه‎های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل ٪۲۵ از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای موردنیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و والدین شهدا و ۵ درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در مناطق عملیاتی و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان جانبازان زیر ٪۲۵ و همسر و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید اختصاص دهند.

تبصره ۱- مشمولین سهمیه از رعایت شروط گرایش تحصیلی، حداقل معدل و حداکثر سن معاف می باشند. ضریب آزمون استخدامی جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازن ٪۷۰ و بالاتر و فرزندان آزادگان با پنج سال سابقه اسارت و بیشتر عدد (۲) و ضریب آزمون استخدامی فرزندان جانبازان ٪ ۲۵تا ٪ ۶۹ و فرزندان آزادگان، همسران شهدا (۵/۱) و سایر ایثارگران (۱) می‎باشد.

تبصره ۲- کلیه مشمولین ماده (۲) این قانون موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز و آزاده شاغل، بازنشسته و متوفی و از کار افتاده خود را، علاوه بر سهمیه استخدامی و خارج از آزمون و حداکثر ظرف مدت شش ماه، استخدام نمایند.

تبصره ۳- کسب حداقل ٪۷۰ حد نصاب آزمون استخدامی آخرین فرد پذیرفته شده صرفا برای مشمولان متقاضی استخدام در سمت های آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.

تبصره ۴- دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون مکلفند قبل از انتشار آگهی ثبت نام برای استخدام، لیست کامل شغل محل‎ها را جهت انتخاب در اختیار بنیاد قرار دهند و مشمولین سهمیه استخدامی موضوع این ماده با شرکت در آزمونهای استخدامی اختصاصی ایثارگران مشروط به استخدام نهایی، صرفا برای یک بار از امتیاز استخدام بهره مند می کردند. در صورت عدم تکمیل سهمیه استخدامی، باقیمانده سهمیه از طریق بنیاد و با اولویت فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ٪۷۰ و بالاتر و فرزندان آزادگان با  ۵سال سابقه اسارت و بالاتر که در آزمون شرکت نموده و بلاترین نمره را کسب نموده اند، تکمیل می گردد.

تبصره ۵- مشمولین ماده فوق که علاوه بر سهمیه استخدامی، با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته می کردند یا به هر دلیل شغل محل های خارج از سهمیه ایثارگران را انتخاب می‌کنند، از معافیت های مندرج در تبصره (۱) این ماده برخوردار می کردند.

تبصره ۶- کلیه دستگاه‎های مشمول ماده (۲) این قانون موظفند مشمولین این ماده را که قبل از تصویب این قانون در قالب سهمیه موضوع این ماده یا خارج از سهمیه به صورت غیر رسمی از قبیل پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و… بکارگیری و در حال حاضر مشغول به خدمت هستند را ظرف مدت سه ماه به صورت رسمی، ثابت یا عناوین مشابه تبدیل وضعیت نمایند.

تبصره ۷- کلیه مسئولین دستگاه‌های ماده (۲) این قانون موظفند پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور، به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود اقدام نمایند. با متخلفین برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

تبصره ۸- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده آنها، دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون مجاز نیستند مشمولین ماده (۲۱) در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) اعلام نمایند.

نمایندگان پیشنهاد دهنده:

احمد امیرآبادی فراهانی – مجید نصیرائی – پرویز اوسطی – قاسم ساعدی – علیرضا ورناصری قندعلی – علی اکبر علیزاده برمی – منصور شکرالهی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – رضا آریان پور – سمیه محمودی – علی خضریان – یحیی ابراهیمی- نصراله پژمان فر – حسین محمدصالحی دارانی – سیدجواد حسینی کیا – مهدی سعادتی بیشه سری – علی اکبر بسطامی – احمدحسین فلاحی – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – ابوالفضل ابوترابی – مالک شریعتی نیاسر – علی علی زاده – محمدرضا دشتی اردکانی – حجت اله فیروزی – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – امیرقلی جعفری بروجنی – ذبیح الله اعظمی ساردوئی – عباس گودرزی – علیرضا سلیمی – محمدرضا رضائی کوچی – علی اکبر کریمی – سیدعلی یزدی خواه – علی اصغر عنابستانی – محمدصالح جوکار – سیدمهدی فرشادان – فرهاد طهماسبی – حسن محمدیاری – سیدمصطفی آقامیرسلیم – حسینعلی حاجی دلیگانی – بهروز محبی نجم آبادی – محمدحسین فرهنگی – علی بابائی کارنامی – بهزاد رحیمی – حسن رزمیان مقدم – لطف اله سیاهکلی – حسین گودرزی – سیدناصر موسوی لارگانی – جواد کریمی قدوسی – سیدکاظم دلخوش اباتری – حسن نوروزی – کمال حسین پور

مقررات مرتبط:

۰ طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

طرح اصلاح بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

8 دیدگاه

 1. با سلام
  ای کاش این قوانین برای ایثارگران زیر شش ماه هم عملی میشد.
  تعداد زیادی از ایثارگرهای کم سن و سالی بودند که چند ماه آخر جنگ توانستند به این خاک خدمت کنند، اما متاسفانه به علت اینکه زیر شش ماه سابقه دارند، از هرگونه امتیازی محروم هستند.

 2. سلام
  بنده با 18سال سابقه به صورت قرارداد کار معین مشغول به کار هستم
  برادر دو جانباز یکی 70درصد ویکی 25درصد هستم
  متاسفانه مشمول این قانون نمی‌شوم
  چرا برادر و خواهر جانباز هیچ امتیازی و هیچ سهمیه ای دریافت نمیکنه
  جانباز 70درصد ضایعه نخاعی که نمیتونه مشغول به کار بشه ، بعضاً فرزندی ندارن ،همسران اونها به جز پرستاری جانباز کار دیگری نمیتونن انجام بدن.
  این چه قانونیه؟

 3. متاسفانه در تبصره 4 که این اصلاح قانون را میخواهند انجام دهند شیطنتی شده که میگوید:تبصره ۴- دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون مکلفند قبل از انتشار آگهی ثبت نام برای استخدام، لیست کامل شغل محل‎ها را جهت انتخاب در اختیار بنیاد قرار دهند و مشمولین سهمیه استخدامی موضوع این ماده با شرکت در آزمونهای استخدامی اختصاصی ایثارگران مشروط به استخدام نهایی، صرفا برای یک بار از امتیاز استخدام بهره مند می کردند. در صورت عدم تکمیل سهمیه استخدامی، باقیمانده سهمیه از طریق بنیاد و با اولویت فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ٪۷۰ و بالاتر و فرزندان آزادگان با ۵سال سابقه اسارت و بالاتر که در آزمون شرکت نموده و بلاترین نمره را کسب نموده اند، تکمیل می گردد.
  یعنی یکبار میتوانند از سهمیه خود استفاده نمایند که این عین ظلم هست در صورتیکه الان دیگر خود جانباز و ایثارگر چندان دنبال اشتغال نمیگردند چون دیگر سن و سالی از عمرشان باقی نمانده ولی خود ایثارگران بشدت در مورد اشتغال فرزند گرفتار و درگیر هستند .امیدوارم نمایندگان پیشنهاد دهنده این جمله :صرفا برای یکبار از امتیاز استخدام بهره مند گردند را حذف نمایند.

 4. با سلام : شرکتها ی دولتی از اجرای تبصره 2ماده واحده طرح اصلاح ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران امتناع میکنند ،در این خصوص از بنیاد شهید نیز پیگیری کردم ولی اعلام میکنند استخدام فقط از طریق برگزاری آزمون امکان پذیر است

 5. چرا باید ۲۵ درصد سهمیه تعیین کنند ، مگر وقتی رفتند جبهه و دفاع برای شهادت درصد و سهمیه بود؟ بنا براین اول باید تمام اعضای خانواده ای محترم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران ، رزمندگان و…آنهم بدون هیچ قید و شرط سنی یا مدرک گرایی حتی بالای ۶۰ سال و حتی پنجم ابتدایی ، حتی بیواسطه شرکتی و پیمانكاری و برون سپاری و … اولویت استخدام با آنهاست . به امید روزی كه قوانین کارگری پاک و عادلانه { رفسنجانی زدایی } شود . انشاالله،ژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام