کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

جانبازان حالت اشتغال ناجا همانند شهدا از افزایش ۵% حقوق پایه برخوردار هستند

جانبازان حالت اشتغال نیز از افزایش پنج درصدی (۵%) حقوق پایه برخوردار هستند (دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون | images?q=tbn:ANd9GcQboQv7hNhYsE8RYD1v2WOE4x XYVAeGFdWPQ&usqp=CAU

شماره دادنامه : ۱۱۴۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۵۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان اله آقاشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ نامه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۳ نامه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار عالی می رساند مطابق ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا حقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصدی (۵%) تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد. معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- اداره سرمایه های انسانی طی نظریه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ در پاسخ به استعلام معاونت نیروی انسانی ناجا اعلام نموده است که ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا فقط برای مشمولین قانون حالت اشتغال (شهدا و مفقودالاثرها) که بعد از بازنشستگی به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمری پرداخت می‌شود مـوضوعیت داشته و جانبازان حالت اشتغال را مشمول این مـاده ندانسته که به نظر می رسد این نظریه برخلاف قوانین و مقررات موضوع متن ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا بوده است لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال نظریه فوق الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. علیهذا مستندات به پیوست گزارش جهت هرگونه اوامر حضرتعالی تقدیم می گردد.” 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۳- از فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا که مقرر می دارد « پس از پایان سی سال خدمت مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد» مستفاد می گردد که ماده مذکور تنها برای مشمولین قانون حالت اشتغال که بعد از بازنشستگی به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمری پرداخت می شود ( شهدا و مفقودالاثران گرامی) موضوعیت داشته و جانبازان حالت اشتغال که پس از رسیدگی به سن قانونی (۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن) حقوق بازنشستگی دریافت می دارند، مشمول این ماده نبوده و بر اساس بند ۱ معنونه بازنشست می گردند.” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۳۷۰؍۱۱۲۲؍۳۶۱۳-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ۱- نظریه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل در پاسخ به استعلام معاونت نیروی انسانی ناجا و صرفاً نظر مشورتی بوده و خارج از موارد مذکور در ماده ۱۰ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲- درخواست آقای احسان اله آقاشاهی بدون مراعات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (عدم توجه و لحاظ بندهای ماده ۸۰ قانون دیوان) انجام شده لذا فاقد وجاهت و رسیدگی می باشد.

۳- نظریه معاونت نیروی انسانی دارای دو بخش بوده که بخش اول آن (بند ۱ نامـه)، مطابق و برگرفته از مـاده ۴ دستورالعمل نحوه اجرای حالت اشتغال مصوب مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا می باشد و بخش دوم (بند ۳ نامه) «و جانبازان حالت اشتغال که پس از رسیدن به سن قانونی حقوق بازنشستگی دریافت می دارند مشمول این ماده نیستند» که مورد اعتراض شاکی فوق می باشد هیچ گونه مغایرتی با متن ماده ۱۸۲ ندارد چون بنا به تصریح فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا، … و پس ازخاتمه سی سال خدمت مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد. پرداخت حقوق مستمری به عائله تحت تکفل جانبازان که زنده هستند و از حقوق بازنشستگی بهره مند می باشند موضوعیت نداشته و این فراز پایانی در خصوص عائله شهدا و مفقودالاثرها موضوعیت دارد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی فوق مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۸۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی مقرر شده است: «حقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و‌ جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و‌ مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ‌تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصد (۵%) تا رسیدن به شرایط عمومی ‌بازنشستگی (‌سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات‌ مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می ‌گردد.»، «افـزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصـد (۵%) تا رسیدن بـه شرایط عمومی ‌بازنشستگی (‌سی سال خدمت)» با توجه به تصریح صدر ماده شامل جانبازان حالت اشتغال نیز می‌شود، هرچند عبارت مقنن در فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون مذکور که در آن مقرر شده « … و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد.» از باب قاعده غلبه بوده و  صرفاً ناظر بر شهدا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است که حقوق مستمری آنان به عائله تحت تکفلشان پرداخت می شود و چون جانبازان از کارافتاده تا زمانی که در قید حیات هستند، حقوق مستمری بازنشستگی به خودشان پرداخت می شود، بنابراین بند ۳ نامه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح که به استناد فراز پایانی ذکر شده از ماد ۱۸۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی، جانبازان حالت اشتغال را از شمول افزایش حقوق پایه با ضریب ۵ درصد خارج کرده است، مغایر با قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام