کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰

دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع: تبدیل وضعیت ایثارگران (بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

در اجرای تکلیف بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به موجب ماده (۴۴) ضوابط اجرایی قانون مذکور، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در ساز و کارها و فرآیندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع بند قانونی فوق الذکر در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران بند “د” تبصره (۲۰) بودجه ۱۴۰۰

ماده ۱- در این دستورالعمل تعریف و اختصارات در معانی زیر بکار می روند:

– قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

– مشمولین مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و به موجب بند «د» تبصره (۲۰) قانون، باید به استخدام رسمی دستگاه اجرایی تبدیل وضع یابند.

– سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

– دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

– نیروی قراردادی: مشمولینی که به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی داشته (اعم از مشمولین تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و یا سایر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های اجرایی) و به طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند.

– نیروی شرکتی: مشمولینی که از سوی شرکت‌های طرف قرراداد با دستگاه اجرایی بکارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند.

– نیروی طرحی: مشمولینی که برابر موافقتنامه‌های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح های عمرانی توسط دستگاه اجرایی بکارگیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به دستگاه فعالیت می نمایند.

ماده ۲- مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می شوند:

۱- صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامه خدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرر در ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور می‌باشد.

۲- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی و یا انتقال و جابجایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید).

۳- حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجریای مربوط یا شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد.

تبصره: موارد استثناء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹، قابل اقدام است.

۴- این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.

تبصره ۱: استخدام و تبدیل وضع مشمولین با رعایت تبصره (۲) قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. رعایت شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی در مشاغل تخصصی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

تبصره ۲: در استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دستگاه های اجرایی و همچنین کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مقررات خاص مربوط به این گروه از شاغلین توسط دستگاه های مربوطه اعمال خواهد شد.

تبصره ۳- تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین این قانون ۱/۱/۱۴۰۰ می باشد.

ماده ۳- سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از سقف اعتبار تعیین شده در بند (د) تبصره (۲۰) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص خواهد شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آن دسته از مشمویلن این دستورالعمل که به استخدام رسمی دستگاه درمی آیند، از سایر فصول به فصول (۱) و (۶) اقدام نمایند.

تبصره: اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول بند «د» تبصره (۲۰) قانون که فاقد ردیف در جداول (۷) و (۱۰) قانون هستند، از محل منابع داخلی تأمین می‌گردد.

ماده ۴- در صورت محدودیت اعبارات تخصیصی دستگاه (در سقف اعتبار تعیین شده در قسمت اخیر بند «د» تبصره (۲۰) قانون) اولویت برای استخدام و یا تبدیل وضع مشمولین بر اساس سابقه خدمت بیشتر می باشد.

ماده ۵- بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه های اجرایی به جایگزینی نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون، به استخدام رسمی دستگاه اجرایی درمی‌آیند، ممنوع است.

ماده ۶- تمامی دستگاه های اجرایی موظفند پس از اجرای این دستورالعمل، اطلاعات کارکنان را در سامانه کارند ایران (زیرسامانه پاکنا) بارگذاری و بروزرسانی نمایند. آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شماره مسخدم از سازمان دریافت می‌نمایند، باید اطلاعات و مستندات مشمولین را با رعایت شرایط این دستورالعمل در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید. بررسی اطلاعات و صدور شماره مستخدم برای مشمولین شاغل در واحدهای استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و برای مشمولین شاغل در واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان صورت می‌پذیرد. مسئولیت صحت اطلاعات و مستندات بارگذاری شده در سامانه مذکور در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده دستگاه اجرایی است.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مستندات مشمولین رسمی شاغل در دستگاه که دارای حکم کارگزینی بوده ولی فاقد شماره مستخدم می‌باشند را نیز با رعایت شرایط این دستورالعمل در سامانه کارمند ایران، جهت صدور شماره مستخدم رسمی بارگذاری و ارسال نمایند.

ماده ۷- مسئولیت پیگیری اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون و مفاد این دستورالعمل در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که برای کارمندان خود از سامانه کارمندایران شماره مستخدم دریافت نمی‌نمایند (نظیر وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، وزارت اطلاعات و…) حسب مورد بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

تبصره: در صورت وجود ابهام در خصوص انطباق افراد از نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، احراز شرایط توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) صورت خواهد گرفت.

ماده ۸- مسئولیت حسن اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون و مفاد این دستورالعمل در دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دریافت متن کامل downlod

مقررات مرتبط:

بند “د” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی

گروه‌های مندرج در قانون برنامه پنجم در اولویت تبدیل وضعیت ایثارگران قرار دارند

27 دیدگاه

 1. تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگری دارای رانت و فساد هست. نیروی شرکتی با بیش از ۲۰ سال سابقه بلاتکلیف مونده اونوقت نیروی با ۱ سال سابقه و پدری که ۸ ماه سابقه خدمت سربازی در مناطق جنگی داشته رسمی قطعی! رانت از این بالاتر بدون هیچ نوع آزمونی فقط چون شرکت ها بدون ضابطه و پارتی الان دارن اشناهای ایثارگر رو وارد شرکت میکنن! بخدا از جلو شاهد و درگیر موضوع هستم اکثر تبدیل وضعیت شدگان فامیل های روسای شرکتند یا فرزند کارمندان رسمی!!!!! دکس دارید همین جا پیام بدید آدرس بدم ببینید

 2. با سلام و خسته نباشید
  عذر میخوام من از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ بیمارستان مشغول ب کار شدم ب مدت ۶ ماه با حقوق و مزایا و بیمه کامل ب صورت تمام وقت
  طرح جذب فرزندان نیروهای ایثار گر شامل حال من میشه ؟

 3. سلام خدمت مسولین محترم بنده حقیر جانبازهستم درحال حاظرنیروی خدمات یامستغدم بامدرک لیسانس رشته حقوق دریافتی حقوق 6300می باشدهرکاری می کنم که ازخدماتی دربیام ی بهانه ای درمیارن ازمسولین همکاری دارم وسلام کانون پرورشی کودکان

 4. سلام من از بهمن سال ۱۳۹۶تا پایان سال۱۳۹۹در بخش تاسیسات بیمارستان تو اوضاع بحرانی کرونا مشغول فعالیت بودم ولی به علت تعدیل نیرو درتاریخ اول فرودین۱۴۰۰بیکار شدم فرزند جانباز وایثارگر هستم ممنون میشم رسیدگی بشه.

 5. سلام‌خوبین خواهشا افرادی که سال۱۴۰۱تازه مشغول شدنم در نظر بگیرین خواهشا وکارت ایثارگری۱۳۷۲رو هم خواهش میکنم بابام منطقه جنگی اورمیه خدمت کرده خواهش میکنم مسولین محترم خواهشا کارت ایثارگری تا۷۲ویرایش بدین یا تمام ایثارگران رو خواهش میکنم خواهشاسال۱۴۰۱هم شامل بشه???????

 6. توروخدا افرادي كه سال ١٤٠٠شروع به كار كردن رو درنظر بگيرين خواهش ميكنم
  ما كه ايثارگري داريم فقط سال ٩٩نبوديم.لطفا تمام ايثارگران رو شامل اين لطف بكنين

  1. باسلام و خسته نباشید ببخشید من‌۶ماه‌۴روز‌کم‌سابقه‌جبهه دار‌سنگرسازان‌بی‌سنگر‌بودیم‌‌‌کارت‌ایثار‌چجوری‌بگیریم‌؟؟؟

 7. با سلام من در سال ۹۹ نیروی طرحی اختیاری وزرات بهداشت در اختیار بهزیستی بودم.با توجه به این که خودم ایثارگر جبهه مقاونت هستم حالا بهزیستی میگه شما سال ۱۴۰۰قرارداد نداشتی شامل شما نمیشه.با توجه به الحاق اسفند که کسانی قرارداد سال ۹۹دارند جز شرایط استخدام میشن.بهزیستی میگه چنین بخشنامه ای به دست ما نرسیده لطفا ما تحصیلکرده جامعه را دریابید و تبصره جدید به سازمان بهزیستی ابلاع کنید .این الحاقیه در ۱۸اسفند ۱۴۰۰مجلس مصوب و به الحاق یک بند تبصره ۲۰وصعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۱امده است.در بند ۳این الحاقیه توصیع داده شده که کسانی سال ۹۹قرارداد دارند جز شرایط استخدامی هستند‌…..لطفا پیگیری و به اطلاع سازمان بهزیستی کشور برسانید تا به شهرستانها ابلاع کنه.ممنون

 8. سلام من در منطقه عملیاتی سرو ارومیه سرباز بودن گردان شهید چمران یک سال و 15 روز خدمت کردم در ژاندارمری سال 66 الی 67 کارت ایثارگر و معوقات تعلق میگیرد

 9. آقا ترا بخدا از مخابرات فارس هیچ خبری برای تبدیل وضعیت ایثارگران نشده مگه شامل ایثار گران ارتش که ۲۸ ماه سر بازی با کارت ایثار دارم با خدمت بیش از ۲۳سال کار گزاریدارم انجام نمی شود از قبل زحمات شما سپاسگزاری می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام