آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات ایثارگران

قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

عطف به نامه شماره 58063/32787 مورخ 22/5/1385 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 18/1/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

ماده 1- در ماده (1) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب‌1377 عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» به عبارت «بنياد شهيد و امور ايثارگران» تغيير مي‌يابد و بعد از عبارت «در تاريخ 22/12/1358» عبارت «و در پي‌ موافقت مقام معظم رهبري مبني برادغام سه نهاد انقلابي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان جانبازان انقلاب اسلامي وستاد رسيدگي به امور آزادگان» اضافه مي شود.

ماده 2- ماده (3) قانون فوق و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف- در بند (1) ماده (3) بعد از واژه «شهادت» عبارت «و ايثار» اضافه مي‌شود.

ب- در بند (2) ماده (3) بعد از عبارت «شهيدان انقلاب اسلامي» عبارت «وايثارگران» اضافه مي شود.

ج- بند (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي شود:

«3 – اعتلاء معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزشهاي فرهنگ ايثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعايت شأن، حق، حرمت، منزلت جامعه هدف و خانواده آنان»

د- در بند (4) ماده (3) و همچنين در كليه مواد عبارت«شاهد، خانواده‌هاي معظم شاهد و نظاير آن» به عبارت «جامعه هدف» اصلاح مي شود.

ماده 3- ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 4- در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

الف– جامعه هدف: خانواده‌هاي شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاي آنان.

ب- خانواده هاي شاهد: پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد، مفقودالاثر و اسير.

ج – خانواده جانباز و آزاده : همسر، فرزند و والدين تحت تكفل.

تبصره 1- تعيين مصاديق عملي شهيد، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 – كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد به عنوان شهيد، جانباز و يا آزاده شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود.»

ماده 4- ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف- در ماده (5) بعد از عبارت«امام خميني رضوان الله تعالي عليه» عبارت «وفرامين و تدابير مقام معظم رهبري » اضافه مي شود.

ب – در بند«الف» ماده (5) بعد از عبارت«درقبال شهادت» عبارت «و ايثار» و بعد از كلمه «روحيه» عبارت «ايثارگري و» اضافه مي شود و در بند (ب) ماده (5) عبارت«در قبال شهيد» به عبارت«در قبال شهداء و ايثارگري» تغيير مي‌يابد.

ج – متن زير به عنوان تبصره به جزء (4) بند (ب) ماده (5) اضافه مي شود:

«تبصره- نحوه و ضوابط اجراء اين بند به موجب آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد بنياد و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.»

د – در جزء (4) بند (ب) ماده (5) بعد از عبارت«آثار شهداء» عبارت «و ايثارگران» اضافه مي‌شود.

ه– در جزء (1) بند (ج) ماده (5) قبل از عبارت «نظارت در جهت ايجاد تسهيلات» عبارت «ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به جامعه هدف و» اضافه و عبارت«فرزندان شاهد» به عبارت«فرزندان آنان» اصلاح مي شود.

و- در جزء (1) بند (ج) ماده (5) عبارت «ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذي ربط » حذف مي شود.

ز- در ماده (5) رديفهاي سوم و چهارم جزء (2) بند (ج) حذف و متن زير اضافه مي‌شود:

«- تأمين بهداشت، درمان، مسكن، بيمه عمر، حوادث و بازنشستگي و نيازهاي معيشتي با حفظ عزت، كرامت ، شأن و جايگاه آنان. »

ح – متن زير به عنوان جزء ششم بند (ب) ماده (5) اضافه مي‌شود:

«- توانمندسازي فردي و جمعي آحاد جامعه هدف به منظور ايفاء نقش و رسالت مطلوب و مؤثر در مديريت اداري و سياسي كشور.

ط – متن زير به انتهاي جزء (2) بند (ج) ماده (5) اضافه مي شود:

«- توجه خاص به امور فرزندان معلول، والدين از كارافتاده و همسران غير مزدوج شهداء.

– بسترسازي براي حضور فيزيكي فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعي و پيش‌بيني امكانات خاص در معابر، اماكن عمومي و اداري، فضاها و وسايط نقليه عمومي در سطح شهرها و كشور.»

ي- در رديف اول جزء (3) بند (ج) ماده (5) عبارت «صغار شاهد» به عبارت «صغار و محجورين جامعه هدف» اصلاح گرديد.

ك- در انتهاي جزء (3) بند (ج)ماده (5) عبارت«به منظور وكالت خانواده هاي محترم شاهد»به عبارت«به عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق جامعه هدف» اصلاح مي شود.

ل- به انتهاي پاراگراف اول جزء (4)بند (ج) ماده (5) عبارت «و توسعه منابع مالي به منظور ايجاد پشتوانه هاي مادي براي فعاليتهاي محوله» اضافه مي شود.

ماده 5 – متن زير به عنوان بند (4) به ماده (6) قانون اضافه مي شود:

«4- كليه اموال و داراييها، مالكيتها و امكانات بنياد شهيد، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و اموال و داراييهايي كه از بنياد مستضعفان با اذن مقام معظم رهبري منتقل مي‌شود.»

ماده 6- در بند (4) ماده (7) قانون بعد از كلمه «كمكهاي» عبارت «بنياد مستضعفان و ساير» اضافه مي شود.

ماده 7- ماده (9) قانون و تبصره‌آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

الف – در بند (3) ماده يادشده بعد از عبارت«رئيس بنياد» عبارت «به عنوان نايب رئيس هيأت امناء» اضافه و عبارت«يك نفر» در بند (4) به عبارت «دو نفر» و در بند (5) عبارت «رئيس سازمان برنامه و بودجه» حذف و در بند (6) عبارت «دونفر» به عبارت« سه نفر» اصلاح و عبارت«وزراء رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» به عنوان بند (7) به ماده يادشده اضافه مي‌شود. و عبارت «به پيشنهاد بنياد» به ‌عبارت«به پيشنهاد رئيس بنياد» تغيير مي‌يابد.

ب – تبصره ماده (9) به شرح زير اصلاح مي شود:

«تبصره – يكي از معاونان بنياد بنا به پيشنهاد رئيس بنياد و تأييد رئيس هيأت امناء به عنوان دبير جلسه بدون حق رأي شركت خواهد كرد.»

ماده 8- در بند (3) ماده (10) قانون بعد از كلمه «سالانه» كلمه «تشكيلات» اضافه و بندهاي زير به عنوان بندهاي (7)، (8)، (9) و (10) به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

«7 – بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات اساسنامه پس از أخذ موافقت مقام‌معظم‌رهبري به منظور طي مراحل تصويب.

8 –  تصويب آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي بنياد در حدود قوانين ومقررات.

9- تصويب ضوابط سرمايه گذاري شركتهاي وابسته.

10- سياستگذاري نحوه اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصل از فروش آن قسمت از اموال و املاك بنياد و فعاليتهاي اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعاً تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت اهداف عاليه بنياد.

تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و تصميم‌گيري در اولين جلسه هيأت امناء بنا به پيشنهاد رئيس بنياد به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.»

ماده 9- ماده (11) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف- در بند(1) ماده (11) بعد از كلمه «جامعه» عبارت «و ارائه آن به هيأت امناء» اضافه و عبارت «به هيأت امناء» حذف مي شود.

ب- در بند (2) ماده (11) كلمه «برنامه ريزي» به عبارت«نظارت بر» اصلاح مي‌شود.

ج– بند (5) ماده (11) حذف شد.

ماده 10- در انتهاي بند(3) ماده(12) قانون عبارت«و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع به داوري با رعايت قوانين» اضافه و در بند(4) ماده يادشده عبارت «و ايجاد واحدهاي جديد يا انحلال و تجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط» حذف و بندهاي زير به عنوان بندهاي (5) تا (11) به ماده يادشده اضافه مي شود:

«5 – اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري از محل منابع در اختيار بنياد در چهارچوب سياستهاي مصوب هيأت امناء.

6 – تهيه پيش نويس آئين نامه ها و ارائه آنها به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب.

7 – بررسي و ارائه پيشنهاد اصلاح و يا تغيير مواد اساسنامه به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب.

8 – تهيه تشكيلات تفصيلي بنياد و تصويب در هيأت امناء.

9 – انعقاد هرگونه قرارداد و تغيير و تبديل و يا فسخ و اقاله آن و خريد و فروش و معاوضه اموال و ماشين آلات و برگزاري مناقصه و مزايده در حدود آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي.

10 – قبول اموال واحدهاي اقتصادي و سهام يا سهام الشركه به نحوي كه متضمن صرفه و صلاح بنياد باشد.

11 – تأسيس، ادغام، انحلال يا واگذاري شركتها و واحدهاي اقتصادي بنياد در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات هيأت امناء.

تبصره – رئيس بنياد مي‌تواند با حفظ مسؤوليت، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد».

ماده 11-  ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 14 – رئيس بنياد موظف است ظرف چهار ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه مقررات اداري و استخدامي بنياد و ساير آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين اساسنامه حسب مورد اقدام و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.»

ماده 12- متن زير به عنوان ماده(15) به قانون الحاق و شماره مواد (15) و (16) به ترتيب به (16) و (17) اصلاح مي‌شود:

«ماده 15- انتقال كاركنان رسمي بنياد كه تا پايان سال 1383 به استخدام درآمده‌اند و مأموريت آنها به ساير دستگاهها و نهادهاي دولتي و يا عمومي با رعايت مقررات مربوط به كاركنان دولت مجاز است.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 4/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام