کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي

اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي (مصوب ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي)

فصل اول- کلیات

ماده ١- بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ 1362/03/01 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه “صندوق “ نامیده منیشود در بانک کشاورزی که در این اساسنامه “بانک“ نامیده می شود ، تاسیس میگردد.

ماده ٢- صندوق دارای استقلال مالی وشخصیت حقوقی است بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره می شود .

ماده ٣- سرماه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماما متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود.

تبصره ١- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران انجام میشود به استثنا افزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها (بند ٣ ماده ٤٤)

تبصره ٢- نمایندگان سهام دولت عبارتند ا زوزرا ،کشاورزی ،بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی و مشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه.

ماده ٤- مدت صندوق نامحدود ومرکز آن درتهران خواهد بود.

فصل دوم- هدف و حدود عملیات

ماده ٥- هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی ،دام،طیور ،زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارتهای ناشی ازسوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشکسالی ، زلزله، سیل ،سرمازدگی و یخبندان ،آتش سوزی ،صاعقه ،آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای وامراض واگیرحیوانی عمومی وقرنطینه ای بعنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی میباشد .

ماده ٦- حدود عملیات صندوق بشرح زیر میباشد:

١- بررسی وتحقیق درمورد مختصات اقتصادی ،اجتماعی ، کشاورزی وفنی مناطق مختلف کشور

٢- بررسی وتحقیق تطبیقی درمورد روشهای بیمه کشاورزی دردنیا با توجه به نظام بهره برداری،هدفها و سیاستهای کشاورز ی ایرا ن جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسبترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی واجتماعی و برنامه بخش کشاورزی.

٣- بررسی ومطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مر بوط به عملیات زیر بنایی و همچنین ارشاد تولیدکنندگان بمنظور رخود پیش گیری درمقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی.

تبصره -اقدامات موضوع بندهای ١و ٢و ٣ این ماده با استفاده ازمنابع اطلاعاتی ونتایج تحقیقاتی و همکاری سایر موسسات کشور انجام خواهد شد.

٤- تهیه آئین نامه ها ودستورالعملها واصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده.

٥- انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی

٦- انجام هرگونه عملیات آموزش و شرکت درسمینار ها و کنفرانسها ،به نحوی که دراتقا سطح معلومات بیه گز اران وکارشناسان ویا سایر کارمندان و دست اندرکاران بینه کشاورزی درجهت پیشرفت وتوسعه عملیات صندوق ضروری میباشد.

٧- صندوق میتواند درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از رکورد سرمایه خود ، اوراق قرضه وسایر اوراق صددر صد دولتی خریداری نموده ویا از طری ق بانک کشاورزی در طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید.

فصل سوم- ارکان صندوق

ماده ٧- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی ،کمیته فنی ،هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرس
قانونی

الف- مجمع عمومی

ماده ٨- مجمع عمومی مرکب از موزرا کشاورزی،بازرگانی ،امور اقتصادی ودارایی ،مشاور و رئيس سازمان برنامه وبودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود.

تبصره: بموجب این تبصره به تبصره “ ١“ ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضا مجمع عمومی اضافه میگردد.

ماده ٩- جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشکیل میشود جلسات فوق العاده به دعوت مدیر عامل با به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد . مدیر عامل موظف است مجمع عمومی راظرف ده روز پس از دریافت پنشنهاد تشکیل جلسه کتبا دعوت نماید .

ماده ١٠ – دعوت اعضا مجمع عمومی بوسیله مدیر عامل مو با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد که درآن روز وساعت و محل تشکیل و دستور جلسه ذکر میگردد دعوت نامه های مذکور بایند حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال گردد.

ماده ١١ – جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل ٣ رای ( معتبر خواهد بود.

ماده ١٢- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :

١- تعیین سیاستهاو روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه های بخش کشاورزی.

٢- اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره و کمیته فنی و یا هریک از اعضا مجمع عمومی پیشنهاد میشود.

٣- تصویب تعرفه های بیمه وغرامت و آئین نامه های انواع بیمه محصولات کشاورزی .

٤- انتخاب یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک وتصویب دونفر معرفی شده ار طرف وزیر کشاورزی و یک نفر ازجهادسازندگی برای عضویت درهیات مدیره .

٥- اتخاذ تصمیم درمورد بیمه اتکایی .

٦- تعیین درصد و جمع ک ل کمک دولت بابت تامین قسمتی ار حق بیمه ،بیمه گذار و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن درلایحه بودجه کل کشور.

٧- تایید اعتبار پنیشنهادی بمنظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیات وزیران جهت تصویب ومنظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور.

٨- تصویب بودجه سالانه که ار طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد میشود.

٩- استماع گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی

١٠ – پیشنهاداصلاح ویا تغییر اساسنامه صندوق به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی

١١ – رسیدگی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان صندوق

١٢ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی.

١٣ – اتخاذ تصمیم در باره نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته ها

١٤ – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول

١٥ – نظارت بر حسن اجرای طرحها وبرنامه های مصوب

ب- کمیته فنی

ماده ١٣- کمیته فنی متشکل ار نمانیده هریک از اعضا مجمع عمومی ونماینده صندوق میباشد که از نظر کارشناسی دارای اختیار وتحصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هریک ار اعضا محمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف مجمع عمومی ارجاع میگردد بررسی واقدام نموده مو گزارش توجیهی خودرا در جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی ارسال میدارد صندوق نیز میتواند درمورد کلیه وظایف ومسئولیتهای خود ا ز نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید.

ماده ١٤- اعضا کمیته فن ی برای مدت سه سال منصوب میشوند وانتصاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتصاب بعمل نیامده و در سمت خود باقی خواهند ماند .

تبصره- قبل از انتصاب مدت سه سال درصورت لزوم هریک از اعضا مجمع عمومی و صندوق میتواند میتواند نماینده خودرا در کمیته فنی تعویض نمایند .

ماده ١٥- نحوه تشکیل واداره جلسات کمیته فنی و بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط کمبته مزبور تهیه و به تایید مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده ١٦ – تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آرا اعضا به مجمع عمومی ارسال و در صورت بدست نیامدن اکثریت مطلق آرا نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی تصمیم گیری به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

ح- هیات مدیره- مدیر عامل

ماده ١٧ – هیات مدیره صندوق مرکب از ٥ نفر شامل مدیر عامل بانک و یکنفر ار اعضا هیات مدیره بانک و یکنفر ار جهاد سازندگی و دونفر دیگر به معرفی وزیر کشارزی میباشند .

تبصره ١- اعضا معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی ووزارت جهاد سازندگی تمام وقت وموظف می باشند .

تبصره ٢- مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضا هیات مدیره بانک ترتیبی اتخاذ نماید که عضو انتخاب شده برای هیات مدیره صندوق بتواند وظایف خود را درصندوق به نحو احسن انجام دهد.

تبصره ٣- دوره خدمت اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است درصورت تغییر هیات مدیره بانک قبل ار انقضای سه سال اعضا هیات مدیره جدید در صندوق جانشین خواهند شد .

تبصره ٤- تعویض هریک ار سه نفر اعضا هیات مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع است.

ماده ١٨ – جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ٤ نفر رسمیت خواهد داشت وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود تبصره ١- ریاس ت جلسات هیات مدیره با توجه به حجم کاربوسیله آئین نامه داخلی تعیین خواهد شد لیکن درهرصورت تعداد این جلسات کمتر از یکبار رد هفته نخواهد بود .ژ

ماده ١٩ – هیات مدیره مکلف است برنامه کار وزمان بندی اجرای آنرا به مجمع عمومی تسلیم وگزارش پیشرفت عملیات را هر جهار ماه یکبار به مجمع عمومی ارسال نماید .

ماده ٢٠ -هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای ادره امور صندوق با توجه به موضوع و هدف مندرج در این اساسنامه میباشد مگر درمواردی که بموجب قانون وبا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها درصلاحیت مجمع عمومی ویا مدیر عامل صندوق باشد . ار جمله اختبارات هیات مدیره موارد زیر است .

١- انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت درکمیته فنی

٢- تهیه آئین نامه ها و ارائه پیشهاد ها جهت طرح درمجمع عمومی .

٣- تصویب آئین نامه های داخلی ودستورالعملهای اجرایی صندوق

٤- تهیه و طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدفهای تعیین شده دراین اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

٥- بررسی وتصویب نیازهای آموزشی واستخدامی صندوق

٦- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی

٧- تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وگزارش سالانه صندوق

٨- تهیه وتنظیم بودجه صندوق وپیشنهاد آن به مجمع عمومی جهنت تصویب

٩- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی ودر صورت درخواست بازرس قانونی برای
رسیدگی به حسابهای ترازنامه

١٠ – تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار وتسلیم آن به بازرس
قانونی

١١ – رسیدگی وتعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد بخشودگی تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ماده ٢١ – مدیر عامل بانک کشاورزی ،مدیر عامل صندوق خواهد بود .

ماده ٢٢ – مدیر عامل با لاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است واختیارات ووظایف وی به شرح زیر میباشد :

١- نمایندگی صندوق دربرابر شخص یا اشخاص ثالث ومراجع قضایی وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی با حق توکیل به غیر .

٢- دعوت اعضا مجمع عمومی جهت شرکت درجلسات عادی و فوق العاده

٣- اتخاذ تصمیم واقدام درموردکلیه عملیات ومعاملات صندوق به هرشکل و با هر شخص حقیقی یا حقوقی باستثنای آنچه جر اختیارات مجمع عمومی وهنیات مدیره قرار داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه وسایر مقررات مربوط

٤- اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی وهیات مدیره

٥- مدیر عامل میتواند قمستی از اداره صندوق را به هرینک از اعضا هیات مدیره واگذار نماید

ماده ٢٣- مدیر عامل میتواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی مدیر عامل وتصویب مجمع عمومی انتخاب شود حکم انتصاب نامبرده ا زطرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد.

تبصره ١- مدیر عامل میتواند قمستی از وظایف واختیارات وهمچنین حق امضای خود را به قائم مقام خود واگذار نماید .

تبصره ٢- درصورت استعفا ،معذو ریت ،مرخصی ،غیبت مدیر عامل ،قائم مقام دارای کلیه اختیارات
مدیر عامل میباشد .

د- بازرس قانونی

ماده ٢٤- بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی ،سازمان حسابرسی میباشد.

ماده ٢٥- بازرس علاوه بروظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ٢٤ اسفند سال ١٣٤٧ مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران وعملکرد صندوق با قوانین و آئین نامه ها مراقبت و درمواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید .

ماده ٢٦- بازرس قانونی حق مداخله مستقیم درامور صندوق راندارد واگر به نقص یا ایرادی برخورد نمود باید مراتب را به مدیر عامل صندوق گزارش وچنانچه ظرف ١٥ روز اقدامی درجهت رفع نقص بعمل نیاید باید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید .

فصل چهارم- امور اداری واستخدامی ومنابع ومقررات مالی

الف- نحوه عملیات

ماده ٢٧- به منظور جلوگیری ازتورم سازمانی وحداکثر استفاده از امکانات موجودعملیات اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی وکیفی وزمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن درسراسر کشور انجام و کلیه وسائل وخدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق بانک تامین خواهد شد.

تبصره- امور اداری واستخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد .

ماده ٢٨ – شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هرمنطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود .

ماده ٢٩- بتدریج که صندوق آمادگی لازم رابرای انجام وظایف خود در هر منطقه وبرای هر محصول اعلام نماید “صندوق کمک به تولید کندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی” به فعالیتهای خود در آن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد کرد.

ماده ٣٠- تعیین روشها وسیاستهای کلی اجرایی عملیات بیمه محصولات کشاورزی مانند شرایط بیمه انواع محصولات موضوع ایناساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین و تعرفه بیمه وغرامت بر اساس آئین نامه هایی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی میرسد.

ماده ٣١- بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفه ای بخش کشاورزی دولت میتواند ارائه کمکها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه کردن آنها محصول نماید.

تبصره – نحوه ارتباط واجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها و خدمات دولت توسط صندوق با همکاری وزا رت کشاورزی وسایر واحدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در قالب آئین نامه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد .

ب- منابع مالی

ماده ٣٢ – حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد .

تبصره- به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه ،بیمه گزاران ا ز طریق دولت تامین وهمه ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد .

ماده ٣٣- درصورتیکه در هرسال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد وصندوق قادر به پرد اخت غرامت آن نباشد کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران ازمحل اعتبار ردیف بودجه که دراختبار دولت میباشد . قابل پرداخت خواهد بود .

ج- هزینه ها :

ماده ٣٤ – هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های انجام شده حداکثر تا ٤% ا زمنابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد وپس از تصویب مجمع عمومی ،صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید.

ماده ٣٥- درصورتیکه با اعلام هیات مدیره بانک درمواردی خدمات ووسائل حورد نیاز صندوق ازنظر کمی کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده ویا با توجه به هزینه پیش بینی شده) درماده (٣٤ و با مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل وخدمات مذکور به بانک پرداخت میشود . مبنای بر آورد هزینه این خدمات ووسائل درهر مورد آئین نامه های مورد عمل بانک میباشد .

د- مقررات مالی :

ماده ٣٦- حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح ونگهداری خواهد شد .

ماه ٣٧- چکهایا واسناد مالی وسایر اسناد لازم الاجرا وتعهد آور صندوق در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی باید دارای دوامضا مجار طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر درمورد قرار دادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم ومبادله میشود که دراینصورت امضا مدیر عامل به تنهایی با نمایندگی صندوق معتبر است .

ه- ترازنامه وحساب سود وزیان :

ماده ٣٨ – سال مالی صندوق ا زاول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. باستثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٣٩ – صندوق مطابق قانون تجارت ومقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده ٤٠ – ترازنامه سالانه حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدن به بازرس صندوق تسلیم خواهد شدو ترازنامه هر سال باید قبل ا ز پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

و- تقسیم سود و وضع ذخائر و اندوخته ها :

ماده ٤١ – هیات مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشکوک الوصول وخسارات معوق منظور دارد .

ماد ه ٤٢ – هیات مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تاو قتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد درصورتیکه سرمایه صندوق افزایش یابد کسر یک بیستم مذکورادامه خواهد یافت .

ماده ٤٣ – سود خالص بشرح زیر بترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی بمصرف میرسد:

١- کمک به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت دربن د ٣ ماده ١٥ اساسنامه درجهت پیشگیری وکاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت پوشش بیمه .

٢- کمک به سهم دولت موضوع تبصره ماده (٣٣) بابت حق بیمه

٣- درصورتیکه درهر سال امکان مصرف سود باقی مانده د رموارد ١و ٢ نباشد مانده به حساب
اندوخته انتقال داده میشود تا درسالهای آتی به مصارف مذکور رسیده ویا به سرمایه افزوده شود .

ماده ٤٤- نسبت به مورادی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت ومقررات قانونی شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهل وچهار ماده وشانزده تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سی صد و شسصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1363/03/23 به تایید شورای نگهبان نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام