کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

قانون بيمه محصولات كشاورزي

قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده- به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی‌،دام‌، طیور، زنبور عسل‌، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل‌خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیرتگرگ‌، طوفان‌، خشکسالی‌، زلزله‌، سیل‌، سرمازدگی ، یخبندان‌، آتش سوزی‌، صاعقه‌، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای به عنوان ‌وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی‌، صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تأسیس می‌شود.

تبصره 1- صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلال‌مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی‌ شرکتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مرکب از وزراءکشاورزی‌، امور اقتصادی و دارایی‌، بازرگانی‌، مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی می‌باشد،حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوِبیمه محصولات کشاورزی خواهد آمد.

تبصره 2- شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای‌ کمیته فنی مرکب از نمایندگان ذی صلاح و تام الاختیار اعضای‌شورای عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود:

1- بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه‌ها و مسائلی که از طریق‌صندوق به شورای عالی احاله می‌گردد.

2- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب به‌نیابت از طرف شورای عالی‌.

3- بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی‌که توسط صندوق ارجاع می‌شود.

تبصره 3 – هیات مدیره صندوق مرکب از 5 نفر شامل‌مدیرعامل بانک کشاورزی و یک نفر از هیات مدیره بانک‌کشاورزی و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به‌معرفی وزیر کشاورزی و تصویب شورای عالی می‌باشد،مدیرعامل بانک کشاورزی سمت مدیرعامل صندوق بیمه‌محصولات کشاورزی را نیز به عهده خواهد داشت‌.

تبصره 4- سرمایه اولیه صندوق بیمه کشاورزی مبلغ یک‌میلیارد ریال می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق ‌دولت تامین و پرداخت می‌گردد. سرمایه صندوق طبق‌اساسنامه مربوطه و با تصویب شورای عالی بیمه محصولات ‌کشاورزی قابل افزایش می‌باشد.

تبصره 5- دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف 3 ماه‌از تاریخ تصویب این لایحه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس ‌شورای اسلامی نماید.

تبصره 6- کمک دولت بابت تامین قسمتی از سهم حق بیمه‌کشاورز و جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد شورای عالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تصویب‌هیات وزیران هر ساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوِپرداخت خواهد شد.

تبصره 7- بتدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی‌آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به‌تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به ‌فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده ومنابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصولات ‌کشاورزی منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1362 به تأییدشورای نگهبان رسیده است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام