کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

فوق‌العاده جذب کارکنان هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

در خصوص فوق‌العاده جذب کارکنان هیئت علمی (دادنامه شماره ۷۲۳ مورخ ۹۹/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۷۲۳

تاریخ دادنامه : ۹۹/۵/۲۸

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای هلال جلالی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: آقای هلال جلالی به موجب نامه مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند به استناد بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه … دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات … صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه می رسد عمل می کند. لذا در این راستا ریاست جمهور وقت طی نامه ای به شماره ۱۸۹۱۲۹-۲؍۱۰؍۱۳۸۹ با پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه ای به شماره ۱۰۴۸۰۱؍۱۵؍۸۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۹ جهت اجراء به هیأت امناء ابلاغ گردیده است. با عنایت به مانحن فیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور مشمول قوانین و مقررات فوق بوده و پیرو برخورداری اعضای هیأت علمی از فوق العاده قانونی، در بیستمین جلسه هیأت امناء مصوب گردید تا برای کارکنان غیر هیأت علمی نیز برابر بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۶۸۷۳-۲۵؍۳؍۱۳۹۰ فوق العاده ای تعلق گیرد که این اقدام مبذول و فوق العاده مذکور برقرار گردید و کسورات قانونی لازم نیز از فوق العاده مذکور برداشت و به صندوق پرداخت شده است. مع هذا اخیراً به دلیل عدم تأمین اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور متوقف گردیده است که پیرو دادخواست ارسال به دیوان عدالت اداری شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۱۸-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ با این استدلال که در خصوص شکایت شاکی … نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مجاز گردید… فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است.

 نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته … صادر و اعلام می گردد…» حکم به ورود شکایت له اینجانب را صادر و بر اساس آن سازمان متبوع ملزم به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوب هیأت امناء موضوع حقوق کارکنان غیر هیأت علمی گردیده است که پیرو اعتراض سازمان متبوع از دادنامه شعبه بدوی به شعبه تجدیدنظر شکایت و تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۲۹ همان دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۰۴۱۲-۱۶؍۲؍۱۳۹۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی ( تجدیدنظر خوانده) یعنی اینجانب را صادر نموده است و این در حالی است که آرای متعدد بسیار زیادی در این خصوص از شعب بدوی و تجدیدنظر آن دیوان صادر گردیده است از جمله دادنامه شماره ۹۰۲۱۲۹-۱۲؍۷؍۱۳۹۱ و ۸۰۰۳۴۱-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ و ۸۰۰۳۴۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۶۰۱۷۰۷-۲۴؍۸؍۱۳۹۴ و ۲۷۸۸-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۴ و ۲۶۰۳ -۲۳؍۱۰؍۱۳۹۴ که آرای مـذکور در تضاد و تعـارض با دادنامه صـادره در خصوص اینجانب می باشد در حالی که موضوع و خواسته تمامی دادخواست های مذکور مشابه یکدیگر بوده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۲۴۶ با موضوع دادخواست آقای هلال جلالی به طرفیت سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیأت امناء موضوع حقوق کارکنان غیر هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۱۸-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیأت امنا و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره ۶۵۶۳۶؍ت۴۸۰۹۳-۷؍۴؍۱۳۹۱ دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ و نامه شماره ۲۰۹؍۱۵۵۶؍د-۳۱؍۴؍۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیأت امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی را صحیح تشخیص داده و حکم بـه ورود شکایت بـه شرح خـواسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۱۲-۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از دادنامه شماره ۴۱۸-۲۷؍۵؍۱۳۹۷  صادره از شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ویژه اعضاء غیر هیأت علمی از سال ۱۳۸۹ تا ۱؍۷؍۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در مصوبات هیأت امناء سازمان تجدیدنظر خواه و در مستندات قانونی، نظر به اینکه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی می باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات … و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید رئیس جمهور و یا وزیر مربوط می رسد عمل می کند. سازمان تجدیدنظر خواه نیز مشمول مستندات فوق الذکر بوده و هیأت امناء آن سازمان براساس مصوبات بیست و نهمین و سی و دومین جلسه خود اقدام نموده و اجرای بندهایی از آیین نامه اداری و استخدامی و مالی اعضاء غیر هیأت علمی که بار مالی دارد را موکول به تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی مصوب نموده و تاریخ اجرای آیین نامه را از ۱؍۱۲؍۱۳۹۱ به ۱؍۷؍۱۳۹۲ تغییر داده است. با توجه به اینکه اقدامات سازمان تجدیدنظر خواه وفق مقررات و آیین نامه مصوب هیـأت امناء بوده است. تجدیدنظر خـواهی موجه تشخیص می گردد و بـه استناد ماده ۷۱ قانون 

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته، حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

 ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمودرضا گلابیان به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت فوق العاده جذب هیأت امنا بر اساس جداول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۳۳۳-۴؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۷۴۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۴ ثبت دفتر شعبه گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً: ریاست جمهوری طی نامه ای به شماره ۲۹؍۱۸۹-۲؍۱۰؍۱۳۸۹ با پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور فوق الذکر نیز طی نامه ای به شماره ۱۰۴۸۰۱؍۱۵؍۸۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۹ جهت اجراء به هیأت امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و مکتسب شاکی نمی تواند باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه خوانده دفاع موجهی ارائه ننموده شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۸۸-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای مرتضی وفایی شعار به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های مؤسسات آموزش عالی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۷-۳۰؍۹؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به مصوبه مورد ادعا فوق العاده ویژه برای کارکنان هیأت علمی در نظر گرفته شد که به موجب نامه شماره ۱۸۱۲۹-۲؍۱۰؍۱۳۸۹ ریاست جمهوری دستور پرداخت فوق العاده مذکور به اعضاء غیر هیأت علمی نیز صادر شده است که جهت اجرا به هیأت امنا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه محل خدمت شاکی از زمره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محسوب می شود شاکی استحقاق برخورداری از فوق العاده مذکور را دارد. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و حقوق مکتسب نمی باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۷۰۷-۲۴؍۸؍۱۳۹۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 د: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۴۰۱ با موضوع دادخواست آقای ناصر حق جو به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خـواسته اجرای کامل آیین نامه استخـدامی اعضای غیر هیأت علمی بر اساس مفـاد صورتجلسه ۲۹ هیأت امنای سازمان ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۱ پرداخت فوق العاده جذب و برقراری فوق العاده ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۸۴-۵؍۳؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر با التفاوت به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف شکایتبه این شرح مختص اعلام نموده است مطابق بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مقرر می دارد … مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که در قانون بودجه کل کشور، منابع داخلی دستگاه ذی ربط تأمین شده باشد و در بند ۶ لایحه اعلام نموده است مزایای ایثارگری در احکام مربوطه لحاظ می گردد. نظر به اینکه اولاً: دفاع طرف شکایت در خصوص مشروط نمودن انجام مصوبات به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است و نظر به حق مسلم و مکتسب شاکی و همچنین پذیرش خواسته شاکی مبنی بر برقراری فوق العاده ایثارگران در بند ۶ لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت، بنابراین با کیفیات موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص می گردد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۰۳-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هـ: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۶۸ با موضوع دادخواست آقای شیرینعلی بخشی به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی و به خواسته صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب (افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه و مـؤسسات آمـوزش عالی) به موجب دادنامـه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۳۴۱-۲۸؍۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خواسته شاکی آقای شیرینعلی بخشی الزام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به پرداخت فوق العاده جذب اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی درباره خود می باشد. شعبه با توجه به مفاد محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۳۵۵-۲۵؍۲؍۱۳۹۱ ثبت دفتر لوایح نظر به اینکه اولاً: ریاست جمهوری طی نامه ای به شماره ۱۸۹۱۲۹-۲؍۱۰؍۱۳۸۹ با پرداخت فوق العادهویژه به کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه ای به شماره ۱۰۴۸۰۱؍۱۵؍۸۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۹ جهت اجراء به هیأت امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ اعلام تأمین اعتبار و نافی حق مسلم و حقوق مکتسب شاکی نمی باشد. علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است. 

ب: با توجه به اینکه اولا:ً خواسته شاکیان مطالبه فوق العاده جذب پیشنهادی وزارت علوم موضوع نامه شماره ۴۵۳۸۵؍و -۲۲؍۸؍۱۳۸۹ وزیر علوم وقت خطاب به رئیس جمهور می باشد که پرداخت آن منوط به تأیید هیأت امناهای ذی ربط بوده و در آن مقرر شده: « … در صورت موافقت با پرداخت مبلغ ماهیانه تا سقف سه میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده به کارکنان غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال ۱۳۸۹ تحت عنوان «فوق العاده جذب هیأت امنا پس از تأیید در هیأت های امنای ذی ربط اوامر مقتضی را امر به ابلاغ فرمایند.»

ثانیا: با عنایت به این که موافقت رئیس جمهور وقت نیز مبتنی بر همین امر بوده و به همین جهت معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه به موجب نامه شماره ۱۰۴۸۰۱؍۱۵؍۸۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۹ صرفاً متن پیشنهادی را جهت تصویب هیأت امنا به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی تابعه ابلاغ کرده و مقرر کرده است: «نظر به موافقت ریاست جمهور با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت متبوع اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین که سهم بسزایی را در کمک به پیشرفت، تقویت و ارتقاء سطح دانش و فناوری ایفا می نمایند، مقتضی است دستور فرمایند متن ذیل جهت تصویب در دستورکار هیأت امنای ذی ربط قرار گیرد.»

ثالثا:ً با توجه به این که متن پیشنهادی وزارت علوم به ترتیب مذکور به تصویب هیأت امنا سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج جهادکشاورزی نرسیده است و فوق العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی سازمان، برابر بند ۱ سی و دومین جلسه مورخ ۲؍۹؍۱۳۹۲ هیأت امنا سازمان مذکور، از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۲ برقرار و پرداخت گردیده است و حق مکتسبی محقق نشده است تا اساساً شاکیان مستحق دریافت آن از اسفند سال ۱۳۸۹ باشند،

بنابراین رأی شماره ۴۱۲-۱۶؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام