کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

کارت ایثار رزمندگان جهاد کشاورزی (جهادگر)

دستورالعمل اجرایی ارائه کارت ایثار به رزمندگان جهادگر (بخشنامه شماره ۲۴۹۸/۲۱۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی)

معاون محترم وزیر

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استناها

مدیر عامل محترم سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات

مدیران محترم دفاتر مستقل

موضوع: دستورالعمل اجرایی ارائه کارت ایثار به رزمندگان جهادگر

ابلاغیه شماره: ۴/۸۵/۲۲۱۶ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح (پیوست)

ابلاغیه شماره: ۹۹۹۵۵/د/۱/۱۰۷ تاریخ ۹/۲/۱۳۹۹ دبیر محترم شورای هماهنگی امور رزمندگان (ستاد کل نیروهای مسلح)

احتراماً، در اجرای سیاست شماره (۱) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مقرر شده است، کارت شناسایی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک سند ملی به افرادی که برابر ضوابط، رزمنده شناخته می‌شوند، اعطا گردد، بر همین اساس و با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص شکل گیری سامانه فرا سازمانی اطلاعات رزمندگان و همچنین طراحی و تولید کارت موصوف در دبیرخانه شورای هماهنگی امور رزمندگان (ستاد کل نیروهای مسلح) دستورالعمل اجرایی سیاست شماره یک سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، موضوع اعطای کارت ایثار رزمندگان” و ابلاغیه شماره ۴/۸۵/۲۲۱۶ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جهت صدور «کارت ایثار رزمندگان جهادگر» به پیوست ارسال می‌گردد. دستور فرمایید، ضمن اعلام وصول دستورالعمل ابلاغی، نسبت به اجرایی شدن آن در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل اورده و نتایج پیگیری نهایی را به این اداره کل ارسال نمایند.

شایان ذکر است، با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع، رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان‌ها نسبت به تأمین امکانات لازم از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات رایانه‌ای، فضای اداری و… اقدام نموده و همکاری لازم را با مسئول ایثارگران زیرمجموعه آن سازمان مبذول فرمایند.

دستورالعمل اجرایی ارائه کارت ایثار به رزمندگان جهادگر

گام اول:

تشکیل، تأیید و تکمیل سوابق، مخصوص رزمندگانی می‌باشد که از طریق (پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی) به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام گردیده باشند.

تشکیل دبیرخانه و تعیین اعضای کارگروه کمیته احراز جهت ارائه کارت ایثار رزمندگان جهادگر در سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و ارسال رونوشت احکام به اداره کل امور ایثارگران انجام پذیرد:

اعضای کمیته احراز مرکز:

الف) سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران (رییس کمیته احراز)

ب) حجت ترشیزی مدیر کل امور اداری (عضو)

ج) عبدالله فاتحی معاون برنامه ریزی و تعاون (عضو و نایب رییس)

د) سیروس رجبی، رییس اداره تعاون و رفاه (عضو و دبیر)

هـ) امیر بهزاد نیشابوری رییس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی (عضو)

و) محمدرحیم یوسی نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

اعضای کمیته احراز استان:

الف) معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان (عضو- رییس)

ب) فرمانده منتخب مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور ایثارگران (عضو)

ج) مشاور رییس سازمان و رییس اداره امور ایثارگران استان (عضو- دبیر)

د) مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان (عضو)

هـ) یک نفر از فرماندهای مطلع و ارشد استان (حداقل فرمانده گردان) با تصویب کمیسیون ایثارگران استان (عضو)

گام دوم:

انتصاب و معرفی رابط:

الف) کارشناس رایانه و نرم افزار سازمان جهاد کشاورزی استان جهت هماهنگی و ارائه مدارک کارت ایثار به دبیرخانه مرکزی کارت ایثارگران جهاد کشاورزی (اداره کل امور ایثارگران) معرفی گردد.

ب) کارشناس رایانه و نرم افزار ترجیحاً کارمند رسمی- پیمانی و آشنا به مسایل امور ایثارگران، امور اداری، قوانین و مقررات اسناد و مدارک مرتب با جبهه و جنگ و دفاع مقدس باشد.

گام سوم:

آماده سازی پرونده های رزمندگان جهادگر برای صدور کارت ایثار در کمیته احراز به شرح زیر انجام پذیرد:

الف) رزمندگان جهادگری که دارای اصل گواهی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان مأموریت و یا تأییدیه کمیسیون مرکزی امور ایثارگران را دارا می باشند.

ب) برای گروه (الف) پس از تصویب در کمیته احراز استان (پیوست شماره یک- فرم شماره یک)، گواهی حضور در جبهه داوطلبانه به تاریخ روز توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع استان به تاریخ روز صادر و ضمیمه گردد. این مورد برای نیروهای (قرارگاه‌های) مستقر در تهران توسط اداره کل امور ایثارگران صورت می‌پذیرد.

ج) کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی رزمنده جهادگر (شناسنامه تمام صفحات- کارت ملی پشت و رو- کارت پایان خدمت رزمنده جهادگر و در صورت داشتن تحصیلات عالیه مدرک دانشگاهی) و اعضای خانواده الزامی (شناسنامه تمام صفحات- کارت ملی پشت و رو) و می‌بایست ضمیمه گردد.

د) کلیه مدارک اسکن شده بندهای گام سوم به انضمام فایل عکس پرسنلی رزمنده و فرم شماره یک در پوشه‌ای به نام رزمنده در داخل سی دی قرار گیرد. لازم به ذکر است، اطلاعات تمام پرونده های ارسالی بر اساس حروف (الفبا) در پیوست شماره دو- فرم شماره دو وارد گردد.

تبصره: تمامی پرونده های ارسالی رزمندگان (طی هر دوره ارسال) به صورت تجمیعی تنها در یک سی دی و برای هر رزمنده در فایل جداگانه قرار گرفته و ارسال شود.

هـ) مدارک اشاره شده در بندهای بالا را در داخل پوشه سفیدرنگ قرار دهید. (شناسه پرونده رزمنده حاوی نام استان، نام، نام خانوادگی، کد ملی، مدت حضور در جبهه، شماره همراه رزمنده و کدپستی محل سکونت بر اساس الگوی طراحی شده (پیوست شماره سه- شناسه پرونده) روی پوشه قرار گیرد).

تذکر مهم:

در مرحله اول: رزمندگان جهادگر که دارای حداکثر حضور در جبهه داوطلبانه (۳۰ ماه و بالاتر) و یا از کهولت سن و بیماری رنج می برند در اولویت تشکیل پرونده قرار می گیرند.

تبصره: موضوع فوق برای تشکیل پرونده سایر رزمندگان جهادگر که دارای ۴۵ روز جبهه داوطلبانه به بالا می‌باشند منعی ایجاد نمی‌کند.

گام چهارم:

۱. رسیدگی به پرونده‌های کارکنان مستقر در مناطق جنگی و سربازان وظیفه جهادگر در مراحل بعدی انجام می‌پذیرد (۵۰ درصد داوطلبانه طرح امام حسن مجتبی ع)

۲. برای رزمندگان جهادگر متوفی “لوحی فاخر” برای خانواده مکرم آنان در مرحله بعد صادر و اهدا می‌گردد.

۳. کلیه اطلاعات رزمندگان باید در سامانه جامع آمار و اطلاعات ایثارگران (Isarjahad.maj.ir) ثبت و سپس پرونده به همراه سوابق اسکن شده جهت بررسی نهایی به این اداره کل ارسال گردد.

۴. تشکیل پرونده و رسیدگی به کارت ایثار رزمندگان جهادگر اعزامی قرارگاه های پ.م.ج.ج که صرفا پرونده آنان در مرکز می باشد و رزمندگان جهادگر ستاد وزارت در اداره تعاون و رفاه اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی متبوع انجام می‌شود.

۵. برای آگاهی کامل از فرآیند تشکیل پرونده تا صدور کار ایثار رزمندگان لازم است به دستورالعمل های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح (پیوست) مراجعه گردد.

۶. مسئولیت شرعی و قانونی در تکمیل اطلاعات تا مراحل نهایی تأیید سوابق بر عهده کارگروه (کمیته احراز) استان می‌باشد.

۷. تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست رزمندگان اعزامی سایر یگان‌ها (ارتش، سپاه، بسیج و ناجا) از طریق یگان اعزام کننده انجام می‌پذیرد.

۸. برای رزمندگان عزیزی که به درجه جانبازی نائل آمده و دارای کارت بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند، تشکیل پرونده نمی‌گردد.

۹. مسئولیت پیگیری، نظارت و اجرای مطلوب این ابلاغیه به عهده بالاترین مقام سازمان و به طبع آن معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مسئول ایثارگران آن مجموعه می باشد.

«آقایان محمدی با شماره تماس … و قاسم صادقی شماره تماس … از اداره کل امور ایثارگران آماده پاسخگویی می‌باشند.

سید حمزه رضوی- مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

شناسنامه قانون | d bf05c8ae 6f80 4e0a 9a9f 93f33b9e8147

7 دیدگاه

 1. با سلام با پایان جنگ تمام بساط نیروهای داوطلبانه جهاد متاسفانه جمع شد الان هم با ادغام کشاورزی مثل یک ارگان دولتی شده ویک عده مشغول کار خودشون هستن

 2. سلام عمر ما تمام شده کی این کارت ایثارگری تحویل ما می شود اصلان چرا به مشکلات ایثارگران جهاد سازندگی رسیدگی نمیشود

 3. با سلام حدود دوسال است پیگیر موضوع صدور کارت ایثار رزمندگان جهادگر هستم ولی هر موقع به ایثارگران جهاد استان زنگ میزنم میگن نرم افزاری از وزارتخانه نیومده…این چه جور تشکیلاتی است که از سال ۹۹ باتوجه به تاکید در اجرا ولی هنوز این نرم افزار به آستان نرسیده واگرایی نشده …اصلا چرا پرونده ها را به نواحی سپاه ارسال نمی‌کنند…با تشکر

 4. سلام در تاریخ 1389/11/2 در سامانه ایثارگری جهاد سازندگی ثبت نام کردم متاسفانه تا کنون کارت ایثار گری من صادر نشده وبه سایت مراجعه میکنم سایت جواب گو نیست

 5. سلام ادب احترام

  من سال گذشته دو بار از تهران رفتم اراک جهت ثبت اطلاعات ایثارگری متاسفانه اخیرا اطلاع دادن که باید مجددا اطلاعات را خودتان وارد کنید الان هر موقع وارد میشوم نمی توانم وارد سایت بشوم لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. کارت ایثار ما18 ساله
   بازنشت شدیم این کارت
   ایثارگری فکرمیکنم بدرد
   سرقبرمان نخوره چون سنگ
   قبرمان مزمهل میشه
   شماخجالت نمیکشید
   این قدر نامه پراکنی میکنید
   برایصدورکارت این قدروقت کاغذ همین کاراره کردین
   که مجاهدین امد نزدیک
   کرمانشاه همش تقصیرشمها
   بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام