کتاب استخدامی اداری ها
سامانه جمع‌نویسی

نظرخواهی از پیش نویس دستورالعمل ارزیابی استانداران

پیش نویس دستورالعمل ارزیابی استانداران

شناسنامه قانون- جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ برگزار گردید و اصلاحاتی نسبت به مصوبه پیشین این شورا در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با موضوع “طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان” انجام شد. در یکی از مواد اضافه شده به مصوبه پیشین، مقرر گردید دستورالعمل ارزیابی عملکرد استانداران ظرف مدت سه ماه تدوین و به تصویب شورای عالی اداری برسد.

بیشتر ببینید: اصلاح مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان

متنی که در ادامه می‌آید، دستورالعمل پیشنهادی ارزیابی استانداران می‌باشد که جهت بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان امر به اشتراک گذارده شده است.

پیش نویس دستورالعمل ارزیابی استانداران

ماده ۱- تعریف واژگان:

۱) کارگروه: کارگروه ارزیابی عملکرد استانداران، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور.

۲) دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه ارزیابی عملکرد استانداران که در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است.

۳) مراجع داده: دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه داده در هر یک از شاخص‌های عملکردی بر اساس فهرست آمارهای رسمی کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادهای حقوقی و مردمی که به تشخیص کارگروه، مکلف به ارائه داده مرتبط با هر یک از شاخص‌های عملکردی هستند.

۴) توافق‌نامه‌ی عملکردی: سند منعقده بین رئیس‌جمهور و هر یک از استانداران با موضوع ارزیابی عملکرد.

۵) شاخص‌های عملکردی: شاخص‌های کلیدی مشتمل بر موضوعات اولویت‌دار و مهم کشور و استان که قابلیت جمع‌آوری، سنجش و فراخوانی داده را داراست.

۶) ارزیابی عملکرد: سنجش، ‌اندازه‌گیری، قضاوت و تحلیل در مورد عملکرد استاندار براساس شاخص‌های عملکردی.

۷) تحلیل و بررسی: تحلیل عملکرد استاندار و بررسی علل و ریشه‌های بروز شکاف میان اهداف مدنظر و دستاوردهای حاصل شده به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای عملکرد که توسط تیم تحلیل و بررسی در اختیار دبیرخانه قرار می‌گیرد.

۸) کارنامه‌ی عملکردی: کارنامه‌ای مشتمل بر سه بخش زیر که هر شش ماه یکبار و به منظور استخراج وضعیت عملکرد استاندار تهیه و تنظیم می‌گردد:

الف) نتایج ارزیابی عملکرد استاندار در هر یک از شاخص‌های عملکردی؛

ب) نتایج تحلیل و بررسی عملکرد استاندار و استخراج دلایل بروز شکاف عملکردی؛

ج) توصیه‌های ارتقای عملکرد استاندار و پیشنهادهایی برای انتصاب و توسعه‌ی استاندار.

۹) نقش: الگوهای ثابت رفتاری است که تعهد و التزام به آن‌ها از استاندار انتظار می‌رود.

۱۰) شایستگی: مجموعه‌ای از دانش، توانایی‌ و مهارت‌ها‌یی است که منجر به عملکرد موثر در شغل می‌شود.

ماده ۲- وظایف کارگروه: کارگروه موظف است در راستای ارزیابی استانداران، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

• بررسی و تأیید توافقنامه‌ی عملکردی تهیه شده از سوی دبیرخانه؛
• برگزاری جلسات مشترک با استانداران؛
• بررسی و تأیید کارنامه‌ی تجمیعی استانداران؛
• شرکت در جلسات تحلیل و بررسی با حضور استانداران پس از تهیه‌ی کارنامه‌ی اولیه؛
• بازنگری و اصلاح دستورالعمل ارزیابی عملکرد استانداران پس از دوره‌ی اجرای ۲ ساله.

ماده ۳- وظایف دبیرخانه: دبیرخانه موظف است در راستای ارزیابی استانداران، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

• تعیین مراجع داده‌های عملکردی؛
• تهیه و تدوین چارچوب ارائه‌ی گزارش ارزیابی عملکرد استاندار ویژه‌ی هر مرجع داده؛
• تدوین شاخص‌ها و تنظیم توافق‌نامه‌ی عملکردی استانداران؛
• انجام اقدامات لازم به منظور امضای توافقنامه توسط رئیس‌جمهور و استانداران؛
• انتشار عمومی توافقنامه‌ی عملکردی استانداران؛
• پیگیری دریافت گزارش خودارزیابی از استانداران؛
• دریافت گزارش ارزیابی عملکرد استانداران از مراجع داده؛
• تشکیل تیم‌ ارزیابی عملکرد و تیم تحلیل و بررسی؛
• ارائه‌ی کارنامه‌ی اولیه و نهایی به استانداران؛
• اتخاذ تدابیر لازم به منظور انجام بازدیدهای میدانی تیم ارزیابی عملکرد؛
• برگزاری جلسات تحلیل و بررسی؛
• جمع‌بندی گزارش‌های ارزیابی عملکرد و تحلیل و بررسی و تنظیم کارنامه‌ی تجمیعی استانداران؛
• ارائه‌ی کارنامه‌ی تجمیعی به کارگروه به منظور بررسی نهایی؛
• صدور کارنامه‌ی نهایی استانداران و ارائه‌ به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛
• انتشار عمومی کارنامه‌ی نهایی استانداران.

فرآیند ارزیابی عملکرد

ماده ۴- دبیرخانه موظف است نسبت به تدوین شاخص‌های عملکردی استانداران و تنظیم توافق‌نامه اقدام نموده و آن را به‌منظور بررسی و تأیید نهایی، در اختیار کارگروه قرار دهد.

ماده ۵- کارگروه موظف است ضمن بررسی توافقنامه‌ی پیشنهادی دبیرخانه، نسبت به تأیید آن و یا انجام اصلاحات مورد نیاز اقدام نموده و مراتب را به اطلاع دبیرخانه برساند.

ماده ۶- دبیرخانه موظف است تمهیدات لازم را به منظور امضای توافقنامه توسط رئیس‌جمهور و استاندار فراهم نماید.

ماده ۷- توافق‌نامه عملکردی بین رئیس‌جمهور و استاندار منعقد شده و مبنای ارزیابی عملکرد استاندار در دوره‌ی ارزیابی می‌باشد و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال برای ارزیابی عملکرد سال بعد نهایی و امضاء می‌گردد.

تبصره ۱: توافقنامه عملکردی استانداران می‌تواند مشتمل بر شاخص‌های عملکردی مشترک و شاخص‌های عملکردی اقتضایی استان باشد.

تبصره ۲: ارزیابی استانداران دو بار در سال و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه بر اساس شاخص‌های عملکردی مندرج در توافق‌نامه از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز انجام خواهد شد.

تبصره ۳ : حداکثر امتیاز تخصیص یافته به شاخص‌های عملکردی اقتضایی، ۵۰۰ امتیاز خواهد بود.

ماده ۸- دبیرخانه موظف است توافق‌نامه‌ی عملکردی استانداران را به صورت عمومی منتشر نماید.

تبصره ۱: در توافقنامه‌ی عملکردی می‌بایست عنوان، هدف، ضریب اهمیت و مرجع داده‌ای مرتبط با هر شاخص عملکردی درج گردد.

تبصره ۲: مراجع داده‌ی متناظر با هر یک از شاخص‌های عملکردی بر اساس فهرست آمار رسمی کشور و یا به تشخیص دبیرخانه تعیین می‌شود.

ماده ۹- هر یک از استانداران موظفند بر اساس شاخص‌های مندرج در توافقنامه، در زمان تعیین شده، نتایج خودارزیابی را به همراه مستندات عملکردی به دبیرخانه‌ ارائه نمایند.

ماده ۱۰- پس از انجام خودارزیابی توسط استانداران، دبیرخانه موظف است به منظور انجام ارزیابی عملکرد استانداران، نسبت به تشکیل تیم‌ ارزیابان عملکرد اقدام نماید.

ماده ۱۱- مراجع داده مکلفند دسترسی برخط به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط را برای تیم ارزیابان عملکرد فراهم آورده و گزارش ارزیابی خود از عملکرد استانداران را در اختیار ارزیابان قرار دهند.

تبصره: در صورت نیاز به صحت‌سنجی داده‌ها یا رفع ابهامات، بازدیدهای میدانی توسط ارزیابان عملکرد صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۱۲- تیم ارزیابی عملکرد موظف است ضمن بررسی داده‌های عملکردی دریافتی از مراجع داده و گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاهی و خودارزیابی صورت گرفته توسط استانداران و وزارت کشور، کارنامه اولیه را تهیه نموده و به دبیرخانه ارائه نماید.

ماده ۱۳- دبیرخانه موظف است کارنامه اولیه هر یک از استانداران را برای ایشان ارسال نماید.

فرآیند تحلیل و آسیب‌شناسی

ماده ۱۴- دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل تیم تحلیل و بررسی، اقدامات لازم را به منظور برگزاری جلسات تحلیل و بررسی مختص هر یک از استانداران به عمل آورد.

ماده ۱۵- وزارت کشور موظف است گزارش‌های خود را نسبت به مولفه‌های رفتاری هر یک از استانداران، به دبیرخانه ارائه نماید.

ماده ۱۶- جلسات تحلیل و بررسی، با حضور استاندار، اعضای کارگروه و اعضای تیم تحلیل و بررسی تشکیل شده و استاندار به بیان وضعیت استان در زمان تحویل، زمان فعلی و اقدامات کلیدی انجام شده ناظر به شاخص‌های مندرج در توافقنامه می‌پردازد و به سوالات اعضای کارگروه پاسخ می‌دهد.

تبصره: به تشخیص دبیرخانه، نمایندگانی از مراجع داده و سایر دستگاه‌های اجرایی به جلسات تحلیل و بررسی دعوت می‌شوند.

ماده ۱۷- پس از برگزاری جلسات تحلیل و بررسی، تیم ارزیابان مربوطه موظفند گزارش خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.

تبصره: در گزارش تحلیل و بررسی، شرحی از موضوعات مرتبط با نقش‌ها و شایستگی‌ها ، توصیه‌های توسعه‌ی مدیریتی ، پیشنهادهای انتصاب و همچنین تحلیل عملکرد و راهکارهای بهبود تبیین می‌گردد.

جمع‌بندی و صدور کارنامه

ماده ۱۸- دبیرخانه موظف است ضمن بررسی کارنامه‌ی اولیه و گزارش تحلیل و بررسی، کارنامه‌ی تجمیعی هر یک از استانداران را صادر و به کارگروه ارائه نماید.

ماده ۱۹- پس از تأیید کارگروه، کارنامه‌ی نهایی استانداران از سوی دبیرخانه برای رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ارسال شده و انتشار عمومی می‌یابد.

ماده ۲۰- بر اساس نتایج مندرج در کارنامه‌ی نهایی، استانداران در ۴ سطح به شرح جدول ذیل دسته‌بندی می‌شوند.

سطح/ توصیف عملکرد/ بازه‌ی امتیازی

یک (عالی)/ استانداری که به صورت متوسط حداقل ۹۰% از تعهدات عملکردی خود را محقق نموده است./ ۲۰۰۰ – ۱۸۰۰

دو (خوب)/ استانداری که به صورت متوسط بین ۷۵% تا ۸۹.۹% از تعهدات عملکردی خود را محقق نموده است./ ۱۵۰۰-۱۷۹۹.۹

سه (متوسط)/ استانداری که به صورت متوسط بین ۶۰% تا ۷۴.۹% از تعهدات عملکردی خود را محقق نموده است./ ۱۴۹۹.۹- ۱۲۰۰

چهار (ضعیف)/ استانداری که به صورت متوسط کمتر از ۶۰% از تعهدات عملکردی خود را محقق نموده است./ پایین‌تر از ۱۲۰۰

ماده ۲۱- بر اساس سطح‌بندی ماده‌ی ۲۰، به استاندارانی که در سطح یک و دو قرار می‌گیرند، اجازه داده می‌شود تا به تشخیص خود و مبتنی بر تلاش هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان در تحقق اهداف شاخص-های عملکردی، از کارکنان دستگاه‌های مذکور به شرح جدول تقدیر نماید.

سطح/ تعداد کارکنان مشمول/ پاداش قابل پرداخت
یک/ حداکثر تا ۳۰ درصد تعداد کل کارکنان استان/ معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر
دو/ حداکثر تا ۱۵ درصد تعداد کل کارکنان استان/ معادل ۷۰ درصد حقوق و مزایای مستمر

تبصره: سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تأمین اعتبار پاداش استانداران سطوح یک و دو بر اساس جدول ماده‌ ۲۰، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۲- از استانداران برتر، در جشنواره شهید رجایی توسط رئیس‌جمهور تقدیر به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳- استاندارانی که طی دو سال متوالی در سطح ۴ قرار بگیرند، با تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شوند.

ماده ۲۴- این دستورالعمل از زمان تصویب در شورای عالی اداری، به مدت ۲ سال اجرا شده و در پایان، در صورت لزوم توسط کارگروه مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت. نسخه بازنگری شده، از سوی سازمان برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام