کتاب استخدامی اداری ها
سامانه جمع‌نویسی

آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق بازنشستگی موضوع تبصره ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق بازنشستگی موضوع تبصره ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

شناسنامه قانون- پیش‌نویس آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق موضوع تبصره ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نظرخواهی عمومی منتشر شد.

مقدمه:

براساس ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد. در اجرای حکم مذکور فرایند تغییر صندوق تهیه و تدوین شده است.

پیش‌نویس آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق‌های بیمه‌ای

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱- کارمندان: کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- سهم کارفرمایی: حق بیمه مقرر در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی

۳- مابه‌التفاوت: میزان سهم حق بیمه مازاد بر سهم کارفرمایی دولت در قانون تأمین اجتماعی که توسط کارمند در صندوق مقصد پرداخت می‌گردد.

۴- صندوق بیمه‌ای: سازمان ها و صندوق های بیمه‌گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیردولتی

۵- بیمه شده: کارمندانی که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق‌های بازنشستگی، «مشترک» صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

۶- حق بیمه: مبالغی که تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین مشابه بابت عضویت بیمه شده به صندوق بیمه ای ذی ربط پرداخت می‌شود.

۷- سوابق بیمه‌ای: مدت زمانی که بیمه شده، مشترک سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده ¬است.

۸- صندوق بیمه‌ای مبدأ: صندوقی که بیمه شده در زمان عضویت در ازای پرداخت حق بیمه، مشترک آن شده است.

۹- صندوق بیمه‌ای مقصد: صندوقی که بیمه شده به اختیار، حق بیمه ها و سوابق بیمه ای خود را از صندوق بیمه‌ای مبدأ به آن منتقل می‌کند.

۱۰- حق بیمه قابل انتقال: کلیه وجوهی که تحت عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه متناسب با سهم کارمند و کارفرما از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسر کسور بیمه شده در طول سنوات خدمت کسر شده است به همراه سود متعلقه براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ثبت درخواست متقاضی

ماده ۲- کارمندان می‌توانند به جای سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری که به موجب قانون در بدو خدمت مشترک آن شده‌اند در طول مدت قرارداد فقط یکبار مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول صندوق بیمه‌ای مقصد مستثنی می‌باشند.

ماده ۳- با تغییر صندوق بیمه‌ای، حق بیمه سهم کارمند و کارفرما براساس قوانین و مقررات حاکم بر صندوق مقصد تعیین خواهد شد. سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد.

ماده ۴- سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری موظفند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای، نسبت به پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر انتقال حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای به سایر صندوق ها اقدام نمایند.

ماده ۵- بیمه شده موظف است درخواست تغییر صندوق و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای خود را (طبق ضوابط صندوق بیمه ای مربوط) به صورت کتبی به صندوق بیمه‌ای مقصد ارائه و صندوق بیمه ای مذکور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای او را به صندوق بیمه ای مبدأ(سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری) ارسال نماید و صندوق بیمه ای مبدأ نیز موظف است ظرف یک ماه نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه های مربوط (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و اعلام آن به صندوق بیمه ای مقصد اقدام نماید.

ماده ۶- صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول نامه صندوق بیمه ای مبدأ، ظرف یک ماه، مابه التفاوت متعلقه را محاسبه و به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۷- بیمه شده موظف است پس از اطلاع از میزان مابه التفاوت متعلقه و تصمیم به ادامه فرایند تغییر، ظرف پانزده روز تقاضای کتبی خود را به صندوق بیمه ای مقصد ارائه نماید. صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول تقاضا در مدت مقرر نسبت به ارسال تقاضای بیمه شده به صندوق مبدأ اقدام نماید. صندوق بیمه ای مبدأ پس از وصول تقاضای مذکور ظرف یک ماه نسبت به انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای قابل انتقال متقاضی به صندوق مقصد اقدام می نماید.

تبصره- چنانچه متقاضی در مهلت مذکور تأیید یا انصراف خود را اعلام ننماید، به منزله انصراف محسوب می شود و ثبت مجدد تقاضا منوط به طی مجدد مراحل مذکور است.

ماده ۸- حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق مقصد (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل شده است از شخص متقاضی به طور یکجا یا اقساطی (حداکثر سی قسط ماهانه) وصول می گردد.

ماده ۹- انتقال حق بیمه کارمندانی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب قوانین مربوط، حق بیمه آنان از یک صندوق بیمه ای بازنشستگی به صندوق بیمه ای بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده ۱۰- کارمندانی که در مأموریت به سر می‌برند، در دستگاه محل مأموریت مجاز به تغییر صندوق نخواهند بود.

ماده ۱۱- اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و افراد ذینفع تأمین می‌گردد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام