آزمون تعیین صلاحیت
مقررات کار

بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۲

بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۲ (شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي)

پيوست: دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت

شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجراي ماده ۴۱ قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.

۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ ۱۶۲.۳۷۵ ريال (يكصد و شصت و دو هزار و سيصد و هفتاد و پنج ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال ۱۳۹۲ ساير سطوح مزدي نيز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ريال به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۹۱ افزايش مي يابد.

تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ ۱۶۲.۳۷۵ ريال (يكصد و شصت و دو هزار و سيصد و هفتاد و پنج ريال) بند (۱) كمتر شود.

۲- به كارگراني كه در سال ۱۳۹۲ داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت مي گيرد.

تبصره ۲: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۳۹۱، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار و در راستاي تقويت مهارت محوري و بهره مندي تمامي كارگران و در نتيجه رضايتمندي كارگران با سابقه، از ابتداي سال ۱۳۹۲ همه كارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۱ شوراي عالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال ۱۳۹۲ كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (۱) و تبصره يك بند (۲)‌ در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد.

۶- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهاي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.

اسداله عباسي- سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام