کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی

دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران (مصوبه مورخ 19/1/1382 وزير كار و امور اجتماعي)

فصل اول: صدور رواديد ورود با حق كار

ماده 1- موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار كلي براي اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و اموراجتماعي به عمل مي آيد.

ماده 2- مدارك لازم براي تقاضاي رواديد ورود با حق كار به شرح زير است:

1- درخواست كتبي كارفرما مبني بر درخواست رواديد ورود با حق كار با امضاي مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازماني الزامي است).

2- تكميل يك نسخه فرم اطلاعات اوليه مربوط به كارفرمايان.

3- تكميل 3 نسخه فرم هاي مربوط به اتباع خارجي در كشور.

تكميل يك نسخه فرم هاي اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصي و دولت غير پروژه نياز به تكميل اين فرم ندارد)

تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تاسيس و آخرين تغييرات آن (شركتها كه داراي سابقه قبلي در اين اداره كل هستند لازم است تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات را ارائه نمايند.)

تصوير پروانه زناشويي صادره توسط وزارت كشور و يا يكي از استانداري هاي كشور و همچنين تصوير سند ازدواج و شناسنامه پس از رويت اصل آنها براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني مي باشند.

تكميل فرم تعهد كارفرما:

تبصره- براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات خصوصي و تحت پوشش عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز ضروري است:

1- تصوير قرارداد خريد ماشين آلات.

2- تصوير برگ سبز ترخيص ماشين آلات از گمرك.

3- تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري.

ماده 3- روش اجرايي موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار به شرح زير است.

تحويل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماينده كارفرما و پاراف آن در صورت تكميل ثبت درخواست در رايانه

ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوط.

4- استعلام صلاحيت و بررسي درخواست توسط كارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهايي كه نياز به مصوبه هيئت فني اشتغال اتباع خارجي استان دارند به هيئت مذكور.

5- صدور برگه رواديد ورود با حق كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.

6- ثبت و صدور برگه رواديد ورود با حق كار توسط دبيرخانه و ارسال آن به اداره كل امور كنسولي – وزارت امورخارجه يا نمايندگي وزارت امورخارجه در استان.

تذكرات مهم:

كارفرما مكلف است حداكثر يك ماه پس از ورود تبعه به كشور مدارك لازم جهت صدور پروانه كار وي را به اداره كل كار و اموراجتماعي استان ارائه نمايد. بديهي است در صورت تاخير طبق ماده 181 قانون كار جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد گرديد.

شركتهاي بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازماني پرسنل خارجي خود را همراه يك نسخه از تصوير قراداد منعقده ترجمه شده كه حاوي موضوع، تاريخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد است ارائه نمايند.

مدت اعتبار رواديد ورود  با حق كار از تاريخ اعلام شده توسط اداره كل كار و اموراجتماعي استان به وزارت امورخارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.

جهت ابطال رواديد ارائه درخواست كتبي كارفرما با ذكر آخرين شماره رواديد و نمودار سازماني الزامي است.

فصل دوم- صدور پروانه كار

ماده 1- صدور پروانه كار جهت كليه اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعي به عمل مي آيد.

ماده 2- مدارك لازم براي تقاضاي صدور و تمديد پروانه كار به شرح زير است:

– درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كارفرما، اتباع خارجي كارفرما، كه كد شناسايي رايانه اي، در اداره كل كار و امور اجتماعي دارند ذكر كد شناسايي آنان الزامي است.

– تكميل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجي با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما.

– تكميل فرم اطلاعات اوليه كارفرما براي آن دسته از اتباع خارجي كه براي آنان رواديد ورود با حق كار درخواست نشده است.

– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران.

– 3 قطعه عكس 4×3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

– تصوير روزنامه رسمي شركت.

7- اصل گذرنامه تبعه خارجي به منظور رويت و يا تصوير آن كه به تاييد نيروي انتظامي و يا اداره كل كار و امور اجتماعي استان رسيده باشد.

8- يك نسخه از تصوير صفحات مورد نياز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصوير ذكر شده در بند 7)
در صورت داشتن دفترچه پناهندگي، ارائه 3 نسخه تصوير كامل از صفحات دفترچه مزبور كه حداقل داراي 2 ماه اعتبار باشد.

در صورت داشتن كارت هويت ويژه اتباع خارجي، ارائه 2 نسخه تصوير كارت مزبور كه داراي اعتبار باشد.

9- تصوير مدارك تحصيلي و يا تجربي ترجمه شده تبعه خارجي كه به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع تبعه رسيده باشد.

تذكر:

آن دسته از كارشناساني كه به منظور نصب و راه اندازي براي مدت موقت به كشور عازم مي باشند از مفاد بند 9 مستثني هستند.

ماده 3- روش اجرايي صدور پروانه كار به شرح زير است.

– تحويل درخواست صدور پروانه كار و مدارك لازم توسط نماينده كارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تكميل مدارك.

– ثبت درخواست در رايانه.

– ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوطه.

– ارجاع درخواست به كارشناس مربوط توسط واحد ذيربط.

– استعلام صلاحيت و بررسي درخواست.

– صدور پروانه كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.

– ثبت پروانه كار در دبيرخانه و تحويل آن به كارفرما با اخذ رسيد.

– اتباع خارجي در صورت معتبر بودن نمودار سازماني و يا تصويب در هيات فني اشتغال حسب ماده 121 و 122 قانون كار با رعايت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

فصل سوم- تمديد يا تجديد پروانه كار

ماده 1- تمديد يا تجديد پروانه كار كليه پزشكان و پيراپزشكان و ساير حرف وابسته (دارو سازي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي و …)كه در سازمانهاي منطقه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دانشگاههاي دولتي مشغول به كار هستند پس از ابلاغ مصوبه دسته جمعي و يا انفرادي آنان با رعايت مقررات مربوطه در استان ها بلا مانع است.

ماده 2- تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي همسر ايراني به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي (كه نياز به مصوبه دارند) با رعايت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 3- تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي اقامت طولاني (حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالي و يا پروانه كار معتبر در كشور) به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي (كه نياز به مصوبه دارند) با رعايت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.

ماده 4- تمديد يا تجديد پروانه كار پناهندگان (داراي دفترچه پناهندگي ) و رانده شدگان عراقي (داراي كارت رانده شدگي) شاغل در بخشهاي غير دولتي پس از دريافت مدارك لازم و با رعايت مقررات كامل در استان ها بلا مانع است.

تبصره- شايسته است اداره هاي كل كار و امور اجتماعي استان ها يك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار اتباع شاغل در دستگاه هاي  دولتي، خلاصه پروانه تبعه خارجي را جهت طرح در هيئت فني اشتغال به اداره كل اشتغال اتباع خارجي ارسال و پس از دريافت مصوبه مربوطه در خصوص تمديد يا تجديد پروانه كار اقدام نمايند.

ماده 5- تمديد يا تجديد پرونه كار اتباع خارجي كه انجام آن در اين دستورالعمل به عهده استان ها محو ل نگرديده است، كلا مي بايست در اداره  كل اشتغال اتباع خارجي در تهران انجام مي پذيرد.

ماده 6- مدارك لازم براي تقاضاي تمديد پروانه كار به شرح زير است:

– درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار تبعه خارجي مورد نظر  با ذكر علت نياز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسايي كارفرما.

– تكميل 3 نسخه پرسشنامه تحصيل پروانه كار  با الصاق يك قطعه عكس (خانم ها با رعايت حجاب اسلامي) ممهور به مهر شركت (اتباعي كه داراي شماره شناسايي مي باشند ذكر شماره الزامي است).

– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي.

– اصل گذرنامه براي رويت و يا تصوير با تاييد نيروي انتظامي.

– اصل پروانه كار.

– تصوير روزنامه رسمي (با آخرين تغييرات).

– ارائه اصل شناسنامه همسر ايراني تبعه خارجي براي رويت (در خصوص آن دسته از اتباعي كه داراي همسر ايراني مي باشند.)

– اصل دفترچه پناهندگي معتبر براي پناهندگان و ارائه اصل كارت هويت و ارائه اصل كارت براي مهاجرين به منظور رويت

10- گزارش مشروح عملكرد فعاليت در دوره گذشته.

11- مفاصا حساب مالياتي.

تبصره- مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه كار مي بايستي يك ماه قبل از انقضاء اعتبار  پروانه كار به اداره كل وزارت كار و امور اجتماعي استانها ارائه شود.

ماده 7- مدارك لازم براي تقاضاي تجديد پروانه كار به شرح زير است:

– درخواست كتبي كارفرما مبني بر تجديد پروانه كار.

– گواهي خاتمه كار از سوي كارفرماي قبلي.

– تكميل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عكس تبعه و ممهور به مهر شركت.

– تكميل يك نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات كارفرما.

– مفاصا حساب مالياتي.

– رويت اصل گذرنامه.

– تصوير گذرنامه جديد در صورت تعويض.

– اصل پروانه كار.

– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران.

– رويت اصل شناسنامه همسر ايراني (براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني هستند).

– براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند مدارك زير نيز مورد نياز است:

الف- يك نسخه تصوير قرارداد خريد ماشين آلات.

ب- تصوير برگ سبز گمرك ترخيص ماشين آلات.

ج- تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري.

د- تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تاسيس و آخرين تغييرات (در صورتي كه كارفرماي جديد فاقد سابقه در اداره كل كار و اموراجتماعي استان است).

ماده 4- مراحل انجام كار تمديد و تجديد پروانه كار مشابه مراحل صدور رواديد ورود با حق كار و پروانه كار است.

تبصره- در صورتي كه درخواست مربوط به تغيير منطقه جغرافيايي خدمت و يا تغيير سمت شغلي اتباع خارجي است صرفاً اجراي بندهاي 1، 3 و 7 ماده 2 الزامي است.

فصل چهارم: درخواست نمودار سازماني

ماده 1- رعايت مفاد ماده 128 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط كارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامي است.

ماده 2- مدارك مورد نياز براي تصويب نمودار سازماني به شرح زير است:

تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (منظور از پيمانكار در فرمهاي مزبور شركت مجري پروژه مي باشد كه در كشور به ثبت رسيده است.)

تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات مربوط به كارفرمايان.

تصوير يك نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوي (موضوع – تاريخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنين برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد).

تبصره- درخواست نمودار سازماني 10 نفر به بالا مي بايستي در هيات فني اشتغال اتباع خارجي مستقر در اداره كل اشتغال اتباع خارجي بررسي و به تصويب برسد.

تذكرات:

– تمامي درخواست ها و پرسشنامه ها مي بايست با امضاء و مهر مجاز كارفرما ارايه شود.

– تمامي رديف هاي پرسشنامه ها مي بايست به طور كامل پاسخگويي و تايپ گردد.

– درخواست ها مي بايست انفرادي تنظيم گردد، بنابراين از ارسال درخواست هاي دسته جمعي خودداري شود در غير اين صورت – هيچ اقدامي از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي محل استان ميسر نخواهد بود.

توضيحات:

موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار براي اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي پس از تصويب چارت سازماني پروژه در هيات فني اشتغال صورت مي گيرد.

تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل در بخش دولت كه قبلاً صدور پروانه كار آنان به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده باشد براساس ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار بلامانع است.

تجديد پروانه كار (موارد تغيير كارفرما و يا نوع كار) اتباع خارجي بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار  به استثناي اتباع خارجي موضوع ماده 122 قانون كار  پس از موافقت هيات فني اشتغال صورت مي گيرد.

به هنگام ارايه درخواست تمديد يا تجديد پروانه كار قيد شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه كار الزامي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام