مقررات کار

پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیلات بیکاری به هیئت دولت ارائه شد

آیین‌نامه تسهیلات بیکاری

سابقه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که «حمایت از افراد جامعه در زمینه بیکاری و پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود» را از وظایف حوزه حمایتی دولت برمی شمرد، متن پیشنهادی «آیین نامه تسهیلات بیکاری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در حال سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری است.

پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیلات بیکاری:

هیئت وزیران در جلسه مورخ … به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اصل (۲۹) و بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بندهای «د» و «و» ماده (۴) قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور حمایت از بیکاران جویای کار کشور، آئین نامه اجرائی تسهیلات بیکاری را بشرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تسهیلات بیکاری

ماده ۱- بیکار در این آیین نامه فردی است که فاقد شغل، حرفه و درآمد کافی بوده و قادر و مایل به انجام کار است.

تبصره- افرادی که به علت بحران های اقتصادی یا بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی، و یا شیوع بیماری های همه گیر شغل خود را از دست داده و تحت حمایت های مشابه دیگر قرار نگرفته باشند، با معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و با اولویت می توانند مشمول مقررات این آیین نامه شوند.

ماده ۲- کلیه شهروندان بیکار جویای کار کشور، به استثناء افراد زیر مشمول مقررات این آیین نامه می باشند:

۱- مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان آنها در صندوق های بازنشستگی.

۲- مستمری بگیران کلیه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور.

۳- مشمولینی که به موجب ضوابط قانونی مشابه، مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند.

۴- میزان تسهیلات موضوع این آیین نامه برای افراد مجرد معادل ۷۰ درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار و به مدت ۶ ماه است که بصورت ماهانه به حساب بانکی آنان واریز می گردد. این مبلغ برای افراد متأهل معادل ۸۰ درصد حداقل حقوق مذکور بوده و به ازاء هر فرد تحت تکفل دیگر نیز معادل ۵ درصد به مبلغ تسهیلات (حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد حقوق مشمولین قانون کار) اضافه و تا حداکثر نه (۹) ماه پرداخت می شود.

تبصره ۱- پرداخت تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد الکترونیکی با صندوق تسهیلات بیکاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت پس از اشتغال فرد خواهد بود.

تبصره ۲- بازپرداخت تسهیلات پس از اتمام ایام دریافت تسهیلات، در صورت اشتغال یا کسب درآمد یا وجود دارایی مکفی گیرنده تسهیلات آغاز خواهد شد. چنانچه دریافت کننده تسهیلات برخلاف این ماده اقدام نماید، بدهی موضوع این ماده رأساً از حساب‌های بانکی وی برداشت و یا با رعایت ضوابط مربوط به اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق اموال و دارایی های فرد وصول خواهد شد.

ماده ۵- بیکاران جویای کار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت تسهیلات بیکاری را خواهند داشت.

الف- تابعیت ایران.

ب- ۱۸ تا ۵۵ سال سن داشته باشند.

ج- حداقل ۹۰ روز قبل از تقاضای تسهیلات به عنوان جویای کار در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا کاریابی های مربوطه ثبت نام کرده باشند و پیشنهاد شغلی ارائه شده را رد نکرده باشند.

د- کل درآمد سرانه ماهانه سرپرست خانوار نباید بیشتر از حداقل دستمزد مشمولین قانون کار باشد.

تبصره- کل دارایی های خانوار (حساب بانکی، سهام، صندوق های سرمایه گذاری، خودرو، املاک و غیره) و درآمدهای مربوطه نباید از سقفی که سالانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود (حداکثر تا سقف دهک هفتم)، بیشتر باشد.

هـ- متقاضی در ۱۲ ماه گذشته سفر خارج از کشور تفریحی و غیرضروری نداشته باشد.

و- متقاضی دریافت تسهیلات بیکاری مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود شرکت کنند و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تسلیم نمایند.

تبصره- مشمولین تبصره ماده ۱ از شمول بندهای (ج) و (د) این ماده مستثنی هستند.

ماده ۶- افراد تحت تکفل در این آیین نامه عبارتند از:

۱- همسر (زن یا شوهر) در صورتی که فاقد حرفه و شغل باشد (در صورت بیکاری همزمان زوجین (زن و شوهر)، فقط یکی از آنان محق به استفاده از تسهیلات بیکاری خواهد بود و به نفر دوم ۱۰ درصد حق تأهل تعلق خواهد گرفت.)

۲- فرزندان اناث مادامی که ازدواج (اعم از دائم یا موقت) نکرده و فاقد حرفه و شغل باشند.

۳- فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارافتاده کلی باشند.

۴- پدر و مادر که سن پدر از ۶۵ سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و یا معاش آنان منحصراً توسط گیرنده تسهیلات تأمین گردد.

۵- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان.

تبصره ۱- دریافت تسهیلات بیکاری مانع از دریافت سایر انواع کمک های حمایتی دولت نمی گردد.

تبصره ۲- تسهیلات بیکاری از تاریخ تقاضای متقاضی واجد شرایط پرداخت خواهد شد و مشمول مالیات نمی باشد.

ماده ۷- تسهیلات بیکاری در شرایط زیر قطع خواهد شد:

الف- زمانی که فرد اشتغال به کار یابد.

ب- بنا به اعلام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، گیرنده تسهیلات بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی، مهارت آموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج- گیرنده تسهیلات از قبول شغل پیشنهادی خودداری ورزد.

د- گیرنده تسهیلات ضمن دریافت مقرری بیکاری مشمول استفاده از یک نوع از انواع مستمری ها (بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان) شود.

هـ- وام گیرنده تسهیلات به عنوان مستمری بگیر یکی از نهادهای حمایتی ثبت نام شده باشد.

و- سطح درآمد خانوار از میزان تعیین شده در این قانون، بیشتر گردد.

تبصره- چنانچه گیرنده تسهیلات اشتغال مجدد خود را پنهان داشته باشد، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود مقرر در دستورالعمل های این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۸- نحوه کاریابی و اعلام فهرست محل های خالی شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد.

ماده ۹- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هزینه های موضوع این آیین نامه را از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین و در ردیف بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لحاظ نماید. اعتبارات موضوع این آیین نامه به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص می یابد.

تبصره ۱- اعتبارات مربوط به تسهیلات بیکاری موضوع این آیین نامه در حساب متمرکز نزد خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس ضوابط این آیین نامه و به صورت وجوه اداره شده، صورت می پذیرد.

تبصره ۲- منابع مورد نیاز برای طرح های اشتغال زایی مقرری بگیران بیمه بیکاری، بر اساس اعلام وزارتخانه مذکور در بودجه های سالانه پیش بینی می گردد.

ماده ۱۰- دستورالعمل های این آیین نامه حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام