کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

ساعت کار سال ۱۴۰۱ کارگران | جدول ساعات کاری قانونی روزانه هفتگی و ماهانه قانون کار

جدول ساعت کار سال 1401 قانون کار روزانه، هفتگی و ماهانه

ساعت کار سال ۱۴۰۱ قانون کار در ماده ۵۱ قانون کار برای هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است. در ماده ۶۳ قانون کار روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی کشور و روز ۲۲ اردیبهشت (روز کارگر) با مزد تعریف شده‌اند. یعنی کارگر بدون حضور در سر کار باید مزد و مزایا و بیمه آن را دریافت کند. در مواردی که ساعت کاری کارگران مطابق با ساعت کاری اداره کار نباشد. اگر ساعت کار کارگر و کارکنان کمتر از ساعت کار موظفی سال ۱۴۰۱ باشد طبق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایا و بیمه به نسبت کارکرد پرداخت می‌شود. اگر ساعت کار کارگر از ساعات کار موظفی ۱۴۰۱ بیشتر باشد باید اضافه کاری پرداخت شود. با استفاده از جدول ساعت کار سال ۱۴۰۱ موظفی کارگران قانون کار به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه مشخص شده است و نیاز کارفرماها و کارگران را از محاسبه دستی ساعات کار موظفی بی نیاز می‌کند.

جدول ساعت کار سال ۱۴۰۱ قانون کار

در جدول ساعات کاری ۱۴۰۱ که مطابق با تعاریف ساعت کار در قانون کار است، ساعت کاری روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد روزهای کاری و تعطیلات رسمی و تعداد روزهای هر ماه متفاوت است بنابراین ساعت کاری ماهانه و هفتگی کارگران نیز رقم و عدد ثابتی نبوده و هر هفته و هر ماه از فرمول محاسبه ساعت کاری به صورت مجزا باید محاسبه شود.

بیشتر ببینید: تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۱

ساعت کاری اداره کار برای تمام کارگران شاغل در کشور بدون در نظر گرفتن شرایط کار و هر قید و شرط دیگر و نوع کارگاه و نوع کار یکسان است. توجه شود که هیچ استثنایی وجود ندارد.

جدول ساعات کار موظفی 1401 قانون کار
جدول ساعات کار موظفی ۱۴۰۱ قانون کار
سال ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی
غیر جمعه
تعداد روز کاری ساعات کار
موظفی
۱۴۰۱ فروردین ۳۱ ۴ ۵ ۲۲ ۱۶۱
۱۴۰۱ اردیبهشت ۳۱ ۵ ۴ ۲۲ ۱۶۱
۱۴۰۱ خرداد ۳۱ ۴ ۳ ۲۴ ۱۷۶
۱۴۰۱ تیر ۳۱ ۵ ۲ ۲۴ ۱۷۶
۱۴۰۱ مرداد ۳۱ ۴ ۲ ۲۵ ۱۸۳
۱۴۰۱ شهریور ۳۱ ۴ ۱ ۲۶ ۱۹۱
۱۴۰۱ مهر ۳۰ ۵ ۳ ۲۲ ۱۶۱
۱۴۰۱ آبان ۳۰ ۴ ۰ ۲۶ ۱۹۱
۱۴۰۱ آذر ۳۰ ۴ ۰ ۲۶ ۱۹۱
۱۴۰۱ دی ۳۰ ۵ ۱ ۲۴ ۱۷۶
۱۴۰۱ بهمن ۳۰ ۴ ۳ ۲۳ ۱۶۹
۱۴۰۱ اسفند ۲۹ ۴ ۲ ۲۳ ۱۶۹
جمع ۳۶۵ ۵۲ ۲۵ ۲۸۸ ۲۱۱۳
ساعت کار هفتگی تعداد روزهای کاری طول هفته * ۷.۳۳
ساعت کار موظفی روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد ۷.۳۳ استفاده می‌شود)

فرمول محاسبه ساعت کاری کارگران و تنظیم جدول ساعت کاری ۱۴۰۱

فرمول بسیار ساده برای محاسبه ساعت کاری هفتگی و ماهانه کارگران وجود دارد که از آن برای تنظیم جدول ساعت کاری استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه ساعت کار هفتگی کارگران

در مواردی که مزد کارگران به صورت هفتگی پرداخت می‌شود ساعت کار موظفی هفتگی استفاده می‌شود. در صورتی که کارگران تمام وقت مشغول به کار باشند برای محاسبه ساعت کار هفتگی طبق قانون کار از فرمول زیر استفاده می‌شود:

ساعت کار هفتگی قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول هفته * ۷.۳۳

فرمول محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران

در اغلب کارگاه‌های کشور حقوق به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. بنابراین برای محاسبه اضافه کاری و کارکرد ماهانه از ساعت کاری ماهانه قانون کار استفاده می‌شود. برای محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران از همان فرمول ساعت کار هفتگی استفاده می‌شود با این تفاوت که به جای تعداد روزهای هفته، تعداد روزهای ماه جاگذاری می‌شود.

ساعت کار ماهانه قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول ماه * ۷.۳۳

جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۱ که در بالا ارائه شد جمع بندی کل روزهای طول سال ۱۴۰۱، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل و تعداد روزهای کاری تنظیم شده است و در نهایت در جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۱ به صورت آماده ارائه شده است و با وجود جدول ساعت کار موظفی نیازی به محاسبات وجود ندارد.


شناسنامه قانون | %D8%A8%D9%86%D8%B1 2 1
ساعت کار موظفی ۱۴۰۱

طرز استفاده از جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۱

برای استفاده از این جدول ۳ حالت را می‌توان در نظر گرفت:

۱- اگر ساعت کاری کارگر و حضور وی در کارگاه برابر با ساعت کار موظفی باشد

در این حالت کارگر نه کسر کار دارد و نه اضافه کاری. بنابراین کارفرما مکلف است حقوق و مزایا و بیمه کارگر را بدون کسر و اضافه کامل پرداخت کند.

۲- اگر کارکرد کارگر از ساعت کار موظفی ماهانه بیشتر باشد

اگر کارکرد کارگر از ساعت کار وزارت کار که در جدول ساعت کار نوشته شده بیشتر باشد طبق ماده ۵۹ قانون کار اضافه کاری محسوب می‌شود. برای برآور ساعت اضافه کاری سال ۱۴۰۱ لازم است که ابتدا کارکرد و ساعات کار انجام یافته توسط کارگر در طول ماه جمع شده و سپس ساعت کار قانونی همان ماه کسر شود. ساعت کار مازاد بر موظفی قانون کار اضافه کار تلقی می‌شود. نحوه محاسبه مبلغ اضافه کاری در مقاله اضافه کاری سال ۱۴۰۱ و نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

۳- اگر ساعت کارکرد کارگر از ساعت کاری قانون کار کمتر باشد

در صورتی که کار به نحوی باشد که کارگر در طول هفته و یا ماه کارکردی کمتر از ساعت کار قانونی ۱۴۰۱ را داشته باشد طبق ماده ۳۹ قانون کار باید حقوق و مزایا و بیمه این کارگران به صورت ساعتی و پاره وقت محاسبه و پرداخت شود.

نحوه محاسبه حقوق و مزایا و دستمزد و بیمه کارگران پاره وقت و ساعتی

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران ساعتی و پاره وقت نسبت به کارگران با کارکرد کامل مشکل است.

در کارکرد ساعتی و پاره وقت کارفرما مکلف است مزد و مزایا و بیمه روزهای تعطیل رسمی را نیز به نسبت کارکرد محاسبه و پرداخت کند. برای محاسبه تعداد روزهای بیمه و حقوق و مزایا ۱-باید نسبت کارکرد کارگر در طول ماه محاسبه شود. ۲- با فرض بر اینکه اگر این کارگر به صورت تمام وقت کار می‌کرد چقدر حقوق و مزایا و بیمه دریافت می‌کرد ۳-نسبت به دست آمده در مرحله ۱ به مبالغ و ارقام به دست آمده در مرحله ۲ ضرب شود.

برای محاسبه نسبت کارکرد کارگران پاره وقت و ساعتی کافی است که کارکرد واقعی و ساعت کار انجام یافته کارگر در طول هر ماه به ساعت کار موظفی همان ماه در ۱۴۰۱ تقسیم شود. عدد به دست عددی بین صفر و ۱ خواهد بود.


سوالات پرتکرار از ساعت کار اداره کار

چرا در برخی جاها ساعت کار ماهانه ۱۹۲ ساعت در ماه نوشته شده است؟

همانطور که قبل از این گفته شد ساعات کار هر ماه متفاوت است. ساعت کار موظفی ماهانه بسته به تعداد تعطیلات رسمی هر ماه تغییر می‌کند. ساعت کار ماهانه ۱۹۲ ساعت با این فرض تقریبا درست است که در ماه ۳۰ روزه غیر از ۴ روز جمعه، تعطیل رسمی دیگری وجود نداشته باشد. در این صورت ساعت کار موظفی ماهانه ۱۹۱ ساعت خواهد بود.

آیا ساعت کار ماهانه کارگران ۱۷۶ ساعت است؟

ساعت کار ماهانه ۱۷۶ ساعت از ماده ۸۴ قانون کار برداشته شده است. در این ماده چنین عنوان شده است که در کارهای نوبتی که ممکن است ساعت کار در برخی روزها بیشتر از ۸ ساعت و در برخی هفته‌ها بیشتر از ۴۴ ساعت باشد. در هر صورت جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند. در این ماده ساعت کار ۴ هفته گفته شده نه یک ماه.

ساعت کاری پنج شنبه‌ها طبق قانون کار چقدر است؟

ساعت کاری پنج‌شنبه‌ها هیچ تفاوتی با ساعت کاری سایر روزهای هفته ندارد. در ماده ۵۱ قانون کار و تبصره آن چنین نوشته شده است که ممکن است در برخی روزهای هفته ساعت کار کمتر از میزان معین و در برخی روزها بیشتر از میزان معین باشد. این مساله به شرطی که جمع ساعت کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند منعی ندارد.

بنابراین در کارگاه‌هایی که در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات کار بیشتری مشغول به کار هستند در روز پنجشنبه باید به مدتی سر کار باشند تا جمع ساعت کار هفتگی به ۴۴ ساعت برسد.

مثال : در کارگاهی در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت کاری هر روز ۸ ساعت است. پس در ۵ روز ۴۰ ساعت کار انجام شده است. اگر کارگران روز پنجشنبه ۴ ساعت کار کنند کارکرد موظفی آنان تکمیل می‌شود.

مثال : ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه روزانه ۹ ساعت است. پس در ۵ روز ۴۵ ساعت کار انجام شده است. در این حالت روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود کارگران ۱ ساعت هم در هفته اضافه کاری انجام داده‌اند.

روز پنجشنبه و روز جمعه با مزد خواهد بود.

آیا زمان مسیر کارگاه جزو ساعت کار محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار به مدت زمانی اطلاق می‌شود که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهند. پس ساعت کار رفت و برگشت به محل کار جزو ساعت کار کارگر به حساب نمی‌آید.

آیا ساعت غذا و نماز جزو ساعت کاری محسوب می‌شود؟

طبق توضیحات سوال قبلی چون زمانی که برای صرف غذا و انجام فرایض دینی و استراحت شده به منظور انجام کار نیست بنابراین جزو ساعات کاری محسوب نمی‌شود.

58 دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر برای پرسنل پیمانکار شهرداری تهران که ساعت کار آنها بالای این ساعت هست کسی هست جواب گو باشد من نگهبان یکی از پارک‌های تهران هستم که در ماه بدون تعطیلی مشغول به کار هستم و روزی 12ساعت مشغول به کار که ماهانه حدود 340تا360ساعت در محل کار هستیم با کمترین حقوق که در سال 1400حقوقبه 4میلیون نمی‌رسید آیا در سال 1401کسی هست به فکر ماهم باشد یا باید این را تحمل کنیم مسولیت محترم خواهشمندم که در این مورد رسیدگی نمایید متشکر

 2. سلام وقت بخیر کسانی که در شهرداری با پیمانکار شهرداری کار میکنند چه در فضا سبز وچه در خدمات شهری مخصوص نگهبان پارک وبوستان ها که در روز 12ساعت در محل کار هستند ودر بدون هیچ تعطیلات چه رسمی وغیره رسمی ودر ما دو روز مرخصی دارند ودر ماه حدود 340الی360کار میکنند در سال 1400حقوق ما به 4میلیون نمی‌رسید ایادرسال1401مسولین محترم روی این مورد رسیدگی مینمایند ودر دستور کار میدهند

 3. سلام در پاسخ به سوال شما من هم چند تا سوال دارم که برام مجهول شد
  1. این کارگر خانمه
  2 چرا پنجشنبه و جمعه
  3.آیا شب پنجشنبه هم کار میکنه
  4. اگه شب هم کار میکنه میشه برام معرفیش کنیید

 4. قانون کجا بود ، اگه راست میگین بیاین چک کنین ببینم کی چقدر کار میکنه ،، من شغلم 24-24 هست ، هیچ اضافه کاری یا عیدی و پاداش و سنوات نمیگیرم ، ماهی 2.700 بیشتر بهم نمیدن ، ماهی 360 ساعت کار میکنم تو پمپ بنزین ، چند ساعتم کشاورزی میکنم ، فعلا مجردم ، نمیتونم تشکیل خانواده بدم

  1. سلام دوست من تموم اینا تقصیر خودتونه با قراردادی که بستین من تو پمپ گاز سی ان جی کار میکنم روزی ۸ ساعت کار و‌مطابق قانون کارهم پول و بیمه و عیدانمو میگیرم از سر ماه هم که حقوقمون شده ۶۲۷۰۰۰۰تومن به جز بیمه…عیدانه هم نفری ۵ میلیون تومن گرفتیم…کارفرما مخالف بود ولی ما شش نفر دست از کار کشیدیم و‌اونو تهدید به شکایت کردیم که شرایطمونو قبول کرد

 5. سلام وجدان یه کم به فکر کارگران روز مرد باشید آیا میتونن با روزی 250 هزار تومان ایابرن کار یا بارندگی باشه یا سردباشه خرج زندگیشان را بدهند با این مرد های کم وجدان بررسی کنید دم از قانون کار نزنید

  1. سلام.من به عنوان کارگر فصلی واسه پدرم کار میکنم.موقع کشت میبینی ۴ ماه را من ۲۰ ساعت در روز کار میکنم اون ۴ساعتی هم که میخوابم باید حواسم باشه دزد چیزی را نبرد.شاید توی ۴ ماه من ۵ روز تعطیل باشم.حقوقم با زن و دو فرزند حقوق کف اداره کار هستش.بعضیها میگویند چون پدرت کارفرما هست نه بیمه بیکاری به تو تعلق میگیره نه اضافه کاری.الان هم از سختی کار دیسک گردن و دیسک کمر گرفتم ولی با این وضع هم دارم کار میکنم میترسم اگر واسه مریضیم شکایت کنم از کار افتادگی واسم بزنند و با ۱۴سال سابقه بیمه مشاغل سخت بازنشسته بشم و حقوقم یک سوم بازنشسته ها بشه.توی این وضعیت که حقوق کامل بازنشسته کارگری کفاف هیچ مخارجی را نمیده من با این یک سوم حقوق با دو تا بچه چه گلی به سرم بگیرم.لطفا اگر کسی راهی را بلد هست من را راهنمایی کند ممنون از همه شما

 6. سلام
  واقعابااین همه دانش آموخته دررشته حقوق که متاسفانه اغلب هم بیکارهستندجای یک سازمان بزرگ تحت عنوان حقوق کارگران در اداره عریض وطویل کار که به شدت حامی کارفرماست خالی میباشدومدام حقوق کارگران بیسوادونااگاهی مثل ما تضییع میشود

  1. به خدا یکی به داد ما کارفرماها برسه . کلی سرمایه میذاریم کارگر از خود ما درآمدش بیشتر میشه . اگه ازمون حمایت نشه و همینطور سنگ اندازی توی تولید کنن برامون درآمدی نمیشه داشت ما سرمایمون رو نذاریم توی کار کارگرا بیکار میمونن .
   هر کی میاد میگه حقوق کارگر ضایع شده ولی کسی مشکلات من کارفرما رو نمیگه

 7. سلام برای هر مشکلی میتوان اداره کار شکایت کرد به نتبجه رسید قطعا باعث اخراج کترگر خواهد شد
  یک سوال
  کارگر در طول ماه فقط پنج شنبه و جمعه سرکار میاد چطور کارکرد محاسبه شود

  سوال دوم
  کارگر در طول هفته دو روز سرکار بود ایا جمعه را باید به عنوان یک روز کاری زهش بدیم

  1. سلام،
   اگه در قرارداد ایام هفته ذکر نشده مثل روز عادی و روزمزدی پرداخت میشه، در غیر اینصورت با توجه به ساعات تعریف شده واحد اداری ، اون ۲ روز ضبدر ۱/۴ میشه

 8. سلام داداش خوش بحال کسانی که ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار میکنند داداش ما داریم از ساعت ۷ صبح صبح تا ۱۲ شب وقتمون رو در اختیار کارفرما مون می گذاریم و چون نمیدونستم قانون وبیمه برامون هست بیمه هم نیستیم و ۲۴ ساعت ۷ ساعت تعطیلی داریم اگر جوابی هست به ما هم یکی جواب بده و راه پیش پامون بگذاره. برای کارگاه شخصی کار میکنیم و چند نفر مثل ما بدون بیمه با ۱۷ ساعت کار وجمعه هم جزعی از کار و تعطیلی هم‌ نداریم‌ واعتراض هم مساوی با اخراج و بیکاریه و حالا که دل به دریا زدم و شب عیدم رو به خطر اخراج و بیکاری در صورت متوجه شدن کارفرما در پیش رو داریم ایا مساعدتی ممکنه که حقمون بدن ولا اقل عید و جمعه داشته باشیم.ممنون که میشنوید و وقت میگذارید برا خوندن و جواب به ما.

 9. سلام داداش خوش بحال کسانی که ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار میکنند داداش ما داریم از ساعت ۷ صبح صبح تا ۱۲ شب وقتمون رو در اختیار کارفرما مون می گذاریم و چون نمیدونستم قانون وبیمه برامون هست بیمه هم نیستیم و ۲۴ ساعت ۷ ساعت تعطیلی داریم اگر جوابی هست به ما هم یکی جواب بده و راه پیش پامون بیندازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام