کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نامه عدم نیاز جهت دریافت بیمه بیکاری برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم نیازی نیست

کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند (دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

پیام رأی: بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.

 • شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
 • تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
 • شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
 • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احراز جهت بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احـراز نمی باشد، لذا ارائه نامه عـدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گـردد. ضمناً در بررسـی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.»

ثانیاً براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می­‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره­‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر‌ واحـدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می­‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ‌اجتماعی تسلیم نماید.»

ثالثاً براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.»

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

13 دیدگاه

 1. سلام‌ .من ۱۲ سال سابقه دارم آخرین جایی که کار کردم۷ ماه بود نامه عدم نیاز گرفتم ولی بیمه درخواستمو رد کرد میگه باید یک سال سابقه داشته باشی.
  کار فرما خب اینجوری تا قبل از یک سال کارگر رو بیرون میکنه
  تا پول بیمه نده واسه بی کاری

 2. خیر . کارگر شما قانونا ترک کار کرده است و به کارگری که ترک کارکند بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد و و اگر استعفا دهد هم بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد . چرا که یکی از شرایط دریافت بیمه بیکاری این است که اخراج کارگر خارج از قصد و اراده او باشد.

 3. سلام من یکسال هم قرار داددارم وتمام مراحل‌ طی شده‌ الان دربیمه تامین اجتماعی مگویدبه شما تعلق نمی‌گیرد پروندبیمه ۱۴ایران خودرو و۱۶سال هم سابقه بیمه دارم لطفا راهنمایی بفرمایید وجزایسارگران ۸سال دفاع مقدس هستم

 4. سلام ۲۵ سال در مطب دندانپزشکی مشغول بکار بودم ۱۸ سال بیمه برایم رد شد بعد از ۲۵ سال آقای دکتر بی وجدان گفت یا میای در دفتر خانه امضا میدهی که تمام حقم و حقوقم را گرفتم یا من برگه عدم نیاز را امضا نمیکنم با این که فقط و فقط در این چندین سال حقوق به من داده شده نه مزایایی نه حق قانونیم و به راحتی اخراجم کرد
  امید و ارم که برگه عدم نیاز از بین بره که حق کارگر بیچاره پایمال نشه
  اخر هر سال از منم امضا میگرفت و حقوقم را میداد و فقط وحشت داشت از اداره بیمه چون من سابقه زیادی داشتم

  1. سلام . شنا باید بدانید براساس قانون کار و قوانین دیوان عدالت اداری هرگونه امضاء در دفتر اسناد رسمی که کارفرما از کارگر میگردد بابت پرداخت حقوق و سایر مزایا مانند عیدی و سنوات و… بدون ارائه سند حسابداری فاقد ارزش قانونی بوده و و شعب اداره کار نمیتوانند جهت صدور رای به آن استناد کنند .

  2. شما می توانید در سامانه روابط کار شکایت کنید تسویه حساب باید با اسناد مالی همراه باشد و مطابق با رای دیوان، تسویه حسابهای بدون پشتوانه اسناد مالی فاقد ارزش است ضمن اینکه بیمه از قوانین آمره بوده و قابل توافق نیست و شما می توانید سالهایی که برایتان بیمه واریز نشده را نیز پیگیری نمایید

 5. سال ها پیش یک شرکت کوچک داشتم . یکی از کارگران که از کارس هم رضایت داشتم به خواست خود از مجموعه جدا شد و اصرار داشت که به او نامه عدم نیاز بدهم که از بیمه بیکاری استفاده کند ولی من راضی به دادن نامه نشدم . الان با مصوبه جدید کارگرانی مانند ایشان که به هر عنوانی اعم از رفتن به سراغ کار آزاد و … از محل کار خود وبه اختیار خود حداومی شوند می توانند بیمه بیکاری بگیرند . در حالیکه اساس وحود بیمه بیکاری برای کسانی است که نا خواسته شغل خود را از دست می دهند .

  1. خیر . کارگر شما قانونا ترک کار کرده است و به کارگری که ترک کارکند بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد و و اگر استعفا دهد هم بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد . چرا که یکی از شرایط دریافت بیمه بیکاری این است که اخراج کارگر خارج از قصد و اراده او باشد.

  1. سلام . ماهیت دائم یعنی با گذشت زمان خدمات قابل ارائه در آن شغل به پایان نمی رسد (منظور مشاغل خدماتی نمی باشد بلکه تمامی مشاغل مانند عمرانی و تولیدی و کشاورزی و… ) مانند کارگرانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری از معلولین وابسته به بهزیستی کار میکنند که ماهیت دائم دارند مگر اینکه آن معلولیت دیگر ریشه کن شود که جزو محالات میباشد و خارج از اداره انسان . متاسفانه مشکل از اجرای قانون میباشد چرا باید در یک شغل با ماهیت دائم قراردادهای کوتاه مدت و حتی روزمزد کارگران بسته شود . مگر نه اینکه در این نوع مشاغل حداقل مدت قرارداد بایدسه ساله باشد . ولی اداره کار کدام استان این موضوع را مد نظر قرار داده است . اصلا اداره کار به خود اجازه تذکر دادن به این گروه از کارفرمایان را هم نمیدهد. حتی اگر کارگر در سال ۲۹ ام خدمتش هم بدون دلیل و فقط به علت انقضاء تاریخ قرارداد اخراج شود باز هم هزار و یک دلیل به نفع کارفرمایان دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام