کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

بخشنامه دستمزد ۱۳۹۹

دستمزد 99

بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

همچنین ببینید:

اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹ (از ابتدای تیرماه)

– شناسنامه قانون |  اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۹

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران در سال 1399

در اجرای ماده (41) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399″، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1. از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

2. به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3. بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4000000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

6. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

7. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

8. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

(بخشنامه شماره 7939 مورخ 26/1/1399)

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1399 روزانه 15 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1398) به اضافه روزانه 30338 ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزدر شغل روزانه در سال 1399= 30338 + (15/1 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1398)

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذر کمتر از 611809 ریال در روز شود، مبلغ 611809 ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1398 برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال 1399 معادل 15 درصد اضافه شود از قبیل مزد، رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1398) و نظایر آنها.

تبصره 3: هم چنین در اجرای بند 1 بخشنامه،ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 15 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1398)از ابتدای سال 1399 افزایش خواهد یافت.

ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست،مزایای سختی کار،مزایای ماندگاری و غیره( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشد) در سال 1399خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ  پایه سنوات در سال 1399

جدول مزد سنوات درگروه های بیست گانه در سال 1399 به به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/1/26 در مورد کارگرانی که از 1399/1/1 به بعد داری یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترقیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شعلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

تبصره 1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1399 و طبق جدول موضوع انی بند داده می شود،مشمول افزایش 15 درصد نمی شود.

 جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست‌گانه- (ارقام ریال در روز)

گروه نرخ پایه گروه نرخ پایه
1 58333 11 60333
2 58533 12 60733
3 58733 13 61133
4 58933 14 61533
5 59133 15 61933
6 59333 16 62333
7 59533 17 62733
8 59733 18 63133
9 59933 19 63533
10 60133 20 63933

تبصره 2: در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/1/26 از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مسمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) انان در همان کارگاه گذشته باشد، اهم از این که حق سنوا یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا خیر،مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهد بود.

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افرایش مرد ناشی ار ارتقا

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.

کوروش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

(بخشنامه شماره 7940 مورخ 26/1/1399 معاونت روابط کار)

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مودر کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

1- نحوه اعمال 15 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال 1399 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1398) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موق یا دائم) به مأخذ 15 درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 15 درصد افزایش یابد.

تبصره 1: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی، تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 15 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره 2: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از 611809 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان 611809 ریال خواهد بود.

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزایش 15 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1399 روزانه 30338 ریال دیگرنیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1399 روزانه 30338 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 611809 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 611809 ریال خواهد بود.

3- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

کورش یزدانی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

مطالب مرتبط:

– افزایش حقوق سال 99 کارمندان/ تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 99

– بخشنامه دستمزد 98

– بخشنامه دستمزد 97

– بخشنامه دستمزد 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام