کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ و جداول آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه

فهرست عناوین این صفحه

طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ و جداول مزد گروه های ۲۰ گانه

شناسنامه قانون- طرح طبقه بندی مشاغل در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به منظور جلوگیری بهره کشی از کار دیگری و ایجاد عدالت پرداخت و همچنین ایجاد مناسبات صحیح بین مزد و شرح وظایف کارگران پیش بینی شده است. در طرح های طبقه بندی گروه های شغلی ۲۰ گانه تعریف شده که برای هر گروه شغلی مزد مشخصی پرداخت می شود. در جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل مشخص شده است.

شورای عالی کار همه ساله حداقل مزد کارگران و میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی را تعیین کرده و از روی میزان افزایش تعیین شده جدول حقوق ۱۴۰۳ و مزد و پایه سنوات طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ تعیین می شود.

بیشتر ببینید: بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۳

استفاده از جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ برای چه کارگاه‌هایی الزامی است؟

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که آیا طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ که در این مقاله جداول مزدی آن ارائه شده برای تمامی کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل حاکم است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انواع طرح های طبقه بندی و حوزه شمول جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ مشخص شود. اجرای طرح طبقه بندی در دو حالت برای کارگاه ها الزامی است:

الف) طرح طبقه بندی برای کارگاه های عادی با تعداد کارگران بیشتر از ۵۰ نفر الزامی است. کارفرمایان این کارگاه ها مکلف هستند از طریق دفاتر دارای مجوز طراحی و اجرای طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای کارگاه طرح طبقه بندی اختصاصی کارگاه خود را تهیه و اجرا کنند.

در طرح هایی که به این صورت طراحی می‌شوند مزد گروه های شغلی کارگاه نیز به صورت اختصاصی برای همان کارگاه تعیین می شود. بنابراین مزد گروه های شغلی و جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ برای چنین کارگاه‌هایی با جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ ارائه شده در این مقاله متفاوت بوده و کارفرما باید از جدول مزد گروه‌های شغلی ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ طرح طبقه‌بندی اختصاصی خود استفاده کند.

ب) شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی هستند. این شرکت‌ها هم می‌توانند طرح اختصاصی خود را مانند بند الف طراحی و اجرا کنند، هم می‌توانند از طرح طبقه‌بندی کارگاه اصلی (در صورت وجود) استفاده کنند و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار را اجرا کنند.

در صورتی که این شرکت‌ها از طرح طبقه‌بندی وزارت کار استفاده کنند مکلف هستند از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ بررسی شده در این مقاله تبعیت کنند.

جدول مزدی گروه های ۲۰گانه طبقه‌بندی مشاغل ۱۴۰۳

گروه های طبقه بندی مشاغل از ۱ تا ۲۰ (گروه های ۲۰گانه) تعریف شده و در هر کارگاه الزامی به وجود همه گروه ها نیست و ممکن است در کارگاه تعداد محدودی از گروه ها وجود داشته باشند.

مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ شامل دو قسمت است: مزد گروه و مزد پایه یا پایه سنوات.

مزد گروه حداقل مزد روزانه ای است که باید به دارنده هر گروه شغلی باید پرداخت شود. در جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ در مقابل هر گروه شغلی مزد آن گروه مشخص شده است و مزد روزانه کارگر با توجه به گروه شغلی وی نباید از مزد گروه مشخص شده کمتر باشد.

مزد پایه یا پایه سنوات نیز مبلغی است که به کارگران با سابقه کار دو سال و بیشتر (از ابتدای سال دوم کار) تعلق می گیرد. این مبلغ به صورت سالانه رو هم انباشته و کارفرما مکلف است علاوه بر پرداخت پایه سنوات سال های گذشته و اعمال افزایش مزدی به آن باید پایه سنوات سال جاری را نیز پرداخت کند.

در ستون دوم جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ مبلغ روزانه پایه سنوات هر گروه در سال ۱۴۰۳ مشخص شده است. نکته مهم در خصوص پایه سنوات به خصوص در شرکت های پیمانکاری و خدماتی و تامین نیرو این است که سابقه کار کارگران از ابتدای شروع به کار در آن کارگاه محاسبه می شود نه از سالی که شرکت مشخصی به عنوان پیمانکار تعیین شده است.

جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳

ردیف گروه شغلی مزد سنوات (پایه) مزد شغل
۱ ۱ ۷۰۰۰۰ ۲۳۸۸۷۲۸
۲ ۲ ۷۰۲۰۰ ۲۳۹۳۵۱۴
۳ ۳ ۷۰۴۰۰ ۲۳۹۸۳۰۰
۴ ۴ ۷۰۶۰۰ ۲۴۰۳۸۱۷
۵ ۵ ۷۰۸۰۰ ۲۴۰۹۴۶۷
۶ ۶ ۷۱۰۰۰ ۲۴۱۵۸۴۸
۷ ۷ ۷۱۲۰۰ ۲۴۲۲۲۲۹
۸ ۸ ۷۱۴۰۰ ۲۴۳۰۲۰۵
۹ ۹ ۷۱۶۰۰ ۲۴۳۸۱۸۲
۱۰ ۱۰ ۷۱۸۰۰ ۲۴۴۷۷۵۴
۱۱ ۱۱ ۷۲۰۰۰ ۲۴۵۷۳۲۵
۱۲ ۱۲ ۷۲۴۰۰ ۲۴۶۶۸۹۷
۱۳ ۱۳ ۷۲۸۰۰ ۲۴۷۹۶۶۰
۱۴ ۱۴ ۷۳۲۰۰ ۲۴۹۲۴۲۱
۱۵ ۱۵ ۷۳۶۰۰ ۲۵۰۵۱۸۴
۱۶ ۱۶ ۷۴۰۰۰ ۲۵۲۱۱۳۶
۱۷ ۱۷ ۷۴۴۰۰ ۲۵۳۷۰۸۹
۱۸ ۱۸ ۷۴۸۰۰ ۲۵۵۶۲۳۳
۱۹ ۱۹ ۷۵۲۰۰ ۲۵۷۵۳۷۶
۲۰ ۲۰ ۷۵۶۰۰ ۲۵۹۹۳۰۵

جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳

طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳
طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳

نکته مهم پایه سنوات در طبقه‌بندی مشاغل ۱۴۰۳

همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد در طرح های طبقه بندی اختصاصی کارگاه ها مزد گروه های شغلی منحصر به فرد و مختص همان کارگاه است. ولی مبلغ پایه سنوات گروه های شغلی برای تمام کارگاه ها یکسان و طبق جدول مزد گروه های شغلی ارائه شده خواهد بود.

جداول آنالیز مزدی گروه‌های ۲۰‌گانه طبقه‌بندی مشاغل ۱۴۰۳

دستگاه های اجرایی و دولتی و برخی شرکت های دولتی و یا غیر دولتی ممکن است برخی امور اجرایی و تامین نیروی انسانی خود را به شرکت های دارای صلاحیت از اداره کار واگذار کنند. انتخاب و تعیین پیمانکار از طریق برگذاری مناقصه صورت می پذیرد و معیار اصلی و تعیین کننده برای برنده شدن در مناقصه قیمت پیشنهادی پیمانکار خواهد بود.

چون تمامی شرکت های پیمانکاری مکلف به اجرای طبقه بندی مشاغل هستند اطلاع از مزد و مزایای گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ ضروری بوده و از روی این جداول هزینه های حقوق و مزایای کارگران قابل استخراج و محاسبه است.

در ادامه یک آنالیز مزدی معمول و رایج برای تمامی گروه های شغلی ارائه شده و پیمانکاران می توانند از روی این جداول قیمت پیشنهادی برای تامین نیرو طبق طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ را برآورد و اعلام کنند.

آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۳ گروه‌های ۲۰ گانه

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه‌بندی مشاغل گروه یک در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۴,۹۹۱,۲۰۴ ۷۴,۹۹۱,۲۰۴ ۷۴,۹۹۱,۲۰۴ ۷۴,۹۹۱,۲۰۴ ۷۴,۹۹۱,۲۰۴
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ ۱۱,۹۴۳,۶۴۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۵,۹۷۱,۸۲۰ ۵,۹۷۱,۸۲۰ ۵,۹۷۱,۸۲۰ ۵,۹۷۱,۸۲۰ ۵,۹۷۱,۸۲۰
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۶,۹۷۱,۸۶۲ ۷,۳۲۷,۶۲۸ ۷,۸۳۷,۴۸۴ ۸,۳۴۷,۳۴۱ ۸,۸۵۷,۱۹۷
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۵,۰۱۳,۹۲۶ ۱۳۰,۳۷۰,۰۹۲ ۱۳۸,۰۴۶,۱۳۲ ۱۴۵,۷۲۲,۱۷۳ ۱۵۳,۳۹۸,۲۱۳
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۵,۸۸۴ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۵۶,۲۳۷
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۱

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه دو در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۳۹۳,۵۱۴ ۲,۳۹۳,۵۱۴ ۲,۳۹۳,۵۱۴ ۲,۳۹۳,۵۱۴ ۲,۳۹۳,۵۱۴
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۰,۲۰۰ ۷۰,۲۰۰ ۷۰,۲۰۰ ۷۰,۲۰۰ ۷۰,۲۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۵,۱۴۳,۲۷۷ ۷۵,۱۴۳,۲۷۷ ۷۵,۱۴۳,۲۷۷ ۷۵,۱۴۳,۲۷۷ ۷۵,۱۴۳,۲۷۷
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۴۱,۱۰۰ ۲,۱۴۱,۱۰۰ ۲,۱۴۱,۱۰۰ ۲,۱۴۱,۱۰۰ ۲,۱۴۱,۱۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۱,۹۶۷,۵۷۰ ۱۱,۹۶۷,۵۷۰ ۱۱,۹۶۷,۵۷۰ ۱۱,۹۶۷,۵۷۰ ۱۱,۹۶۷,۵۷۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۵,۹۸۳,۷۸۵ ۵,۹۸۳,۷۸۵ ۵,۹۸۳,۷۸۵ ۵,۹۸۳,۷۸۵ ۵,۹۸۳,۷۸۵
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۶,۹۸۲,۶۸۱ ۷,۳۳۸,۴۴۷ ۷,۸۴۸,۳۰۴ ۸,۳۵۸,۱۶۰ ۸,۸۶۸,۰۱۷
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۵,۲۱۸,۸۱۳ ۱۳۰,۵۷۴,۹۷۹ ۱۳۸,۲۵۱,۰۲۰ ۱۴۵,۹۲۷,۰۶۰ ۱۵۳,۶۰۳,۱۰۱
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۶,۵۳۷ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۵۷,۱۵۱
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۲

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه سه در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۳۹۸,۳۰۰ ۲,۳۹۸,۳۰۰ ۲,۳۹۸,۳۰۰ ۲,۳۹۸,۳۰۰ ۲,۳۹۸,۳۰۰
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۵,۲۹۵,۳۵۰ ۷۵,۲۹۵,۳۵۰ ۷۵,۲۹۵,۳۵۰ ۷۵,۲۹۵,۳۵۰ ۷۵,۲۹۵,۳۵۰
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۴۷,۲۰۰ ۲,۱۴۷,۲۰۰ ۲,۱۴۷,۲۰۰ ۲,۱۴۷,۲۰۰ ۲,۱۴۷,۲۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۱,۹۹۱,۵۰۰ ۱۱,۹۹۱,۵۰۰ ۱۱,۹۹۱,۵۰۰ ۱۱,۹۹۱,۵۰۰ ۱۱,۹۹۱,۵۰۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۵,۹۹۵,۷۵۰ ۵,۹۹۵,۷۵۰ ۵,۹۹۵,۷۵۰ ۵,۹۹۵,۷۵۰ ۵,۹۹۵,۷۵۰
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۶,۹۹۳,۵۰۱ ۷,۳۴۹,۲۶۷ ۷,۸۵۹,۱۲۳ ۸,۳۶۸,۹۸۰ ۸,۸۷۸,۸۳۶
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۵,۴۲۳,۷۰۱ ۱۳۰,۷۷۹,۸۶۷ ۱۳۸,۴۵۵,۹۰۷ ۱۴۶,۱۳۱,۹۴۸ ۱۵۳,۸۰۷,۹۸۸
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۷,۱۹۰ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۵۸,۰۶۵
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۳

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه چهار در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۰۳,۸۱۷ ۲,۴۰۳,۸۱۷ ۲,۴۰۳,۸۱۷ ۲,۴۰۳,۸۱۷ ۲,۴۰۳,۸۱۷
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۵,۴۶۹,۷۱۹ ۷۵,۴۶۹,۷۱۹ ۷۵,۴۶۹,۷۱۹ ۷۵,۴۶۹,۷۱۹ ۷۵,۴۶۹,۷۱۹
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۵۳,۳۰۰ ۲,۱۵۳,۳۰۰ ۲,۱۵۳,۳۰۰ ۲,۱۵۳,۳۰۰ ۲,۱۵۳,۳۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۰۱۹,۰۸۵ ۱۲,۰۱۹,۰۸۵ ۱۲,۰۱۹,۰۸۵ ۱۲,۰۱۹,۰۸۵ ۱۲,۰۱۹,۰۸۵
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۰۹,۵۴۳ ۶,۰۰۹,۵۴۳ ۶,۰۰۹,۵۴۳ ۶,۰۰۹,۵۴۳ ۶,۰۰۹,۵۴۳
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۰۵,۹۰۷ ۷,۳۶۱,۶۷۳ ۷,۸۷۱,۵۲۹ ۸,۳۸۱,۳۸۶ ۸,۸۹۱,۲۴۲
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۵,۶۵۷,۹۵۳ ۱۳۱,۰۱۴,۱۱۹ ۱۳۸,۶۹۰,۱۵۹ ۱۴۶,۳۶۶,۲۰۰ ۱۵۴,۰۴۲,۲۴۰
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۷,۹۴۲ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۵۹,۱۱۹
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۴

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه پنج در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۰۹,۴۶۷ ۲,۴۰۹,۴۶۷ ۲,۴۰۹,۴۶۷ ۲,۴۰۹,۴۶۷ ۲,۴۰۹,۴۶۷
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۵,۶۴۸,۱۴۴ ۷۵,۶۴۸,۱۴۴ ۷۵,۶۴۸,۱۴۴ ۷۵,۶۴۸,۱۴۴ ۷۵,۶۴۸,۱۴۴
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۵۹,۴۰۰ ۲,۱۵۹,۴۰۰ ۲,۱۵۹,۴۰۰ ۲,۱۵۹,۴۰۰ ۲,۱۵۹,۴۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۰۴۷,۳۳۵ ۱۲,۰۴۷,۳۳۵ ۱۲,۰۴۷,۳۳۵ ۱۲,۰۴۷,۳۳۵ ۱۲,۰۴۷,۳۳۵
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۲۳,۶۶۸ ۶,۰۲۳,۶۶۸ ۶,۰۲۳,۶۶۸ ۶,۰۲۳,۶۶۸ ۶,۰۲۳,۶۶۸
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۱۸,۶۰۱ ۷,۳۷۴,۳۶۷ ۷,۸۸۴,۲۲۴ ۸,۳۹۴,۰۸۰ ۸,۹۰۳,۹۳۷
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۵,۸۹۷,۵۴۷ ۱۳۱,۲۵۳,۷۱۳ ۱۳۸,۹۲۹,۷۵۴ ۱۴۶,۶۰۵,۷۹۴ ۱۵۴,۲۸۱,۸۳۵
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۸,۷۱۳ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۰,۱۹۸
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۵

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه شش در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۱۵,۸۴۸ ۲,۴۱۵,۸۴۸ ۲,۴۱۵,۸۴۸ ۲,۴۱۵,۸۴۸ ۲,۴۱۵,۸۴۸
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۵,۸۴۸,۸۶۴ ۷۵,۸۴۸,۸۶۴ ۷۵,۸۴۸,۸۶۴ ۷۵,۸۴۸,۸۶۴ ۷۵,۸۴۸,۸۶۴
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۶۵,۵۰۰ ۲,۱۶۵,۵۰۰ ۲,۱۶۵,۵۰۰ ۲,۱۶۵,۵۰۰ ۲,۱۶۵,۵۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۰۷۹,۲۴۰ ۱۲,۰۷۹,۲۴۰ ۱۲,۰۷۹,۲۴۰ ۱۲,۰۷۹,۲۴۰ ۱۲,۰۷۹,۲۴۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۳۹,۶۲۰ ۶,۰۳۹,۶۲۰ ۶,۰۳۹,۶۲۰ ۶,۰۳۹,۶۲۰ ۶,۰۳۹,۶۲۰
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۳۲,۸۸۲ ۷,۳۸۸,۶۴۸ ۷,۸۹۸,۵۰۵ ۸,۴۰۸,۳۶۱ ۸,۹۱۸,۲۱۷
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۶,۱۶۶,۵۰۶ ۱۳۱,۵۲۲,۶۷۲ ۱۳۹,۱۹۸,۷۱۳ ۱۴۶,۸۷۴,۷۵۳ ۱۵۴,۵۵۰,۷۹۳
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۲۹,۵۸۴ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۱,۴۱۷
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۶

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه هفت در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۲۲,۲۲۹ ۲,۴۲۲,۲۲۹ ۲,۴۲۲,۲۲۹ ۲,۴۲۲,۲۲۹ ۲,۴۲۲,۲۲۹
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۶,۰۴۹,۵۸۵ ۷۶,۰۴۹,۵۸۵ ۷۶,۰۴۹,۵۸۵ ۷۶,۰۴۹,۵۸۵ ۷۶,۰۴۹,۵۸۵
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۷۱,۶۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۱۱۱,۱۴۵ ۱۲,۱۱۱,۱۴۵ ۱۲,۱۱۱,۱۴۵ ۱۲,۱۱۱,۱۴۵ ۱۲,۱۱۱,۱۴۵
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۵۵,۵۷۳ ۶,۰۵۵,۵۷۳ ۶,۰۵۵,۵۷۳ ۶,۰۵۵,۵۷۳ ۶,۰۵۵,۵۷۳
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۴۷,۱۶۳ ۷,۴۰۲,۹۲۹ ۷,۹۱۲,۷۸۵ ۸,۴۲۲,۶۴۲ ۸,۹۳۲,۴۹۸
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۶,۴۳۵,۴۶۵ ۱۳۱,۷۹۱,۶۳۱ ۱۳۹,۴۶۷,۶۷۱ ۱۴۷,۱۴۳,۷۱۲ ۱۵۴,۸۱۹,۷۵۲
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۳۰,۴۵۴ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۲,۶۳۶
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۷

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه هشت در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۳۰,۲۰۵ ۲,۴۳۰,۲۰۵ ۲,۴۳۰,۲۰۵ ۲,۴۳۰,۲۰۵ ۲,۴۳۰,۲۰۵
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۱,۴۰۰ ۷۱,۴۰۰ ۷۱,۴۰۰ ۷۱,۴۰۰ ۷۱,۴۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۶,۲۹۸,۹۵۳ ۷۶,۲۹۸,۹۵۳ ۷۶,۲۹۸,۹۵۳ ۷۶,۲۹۸,۹۵۳ ۷۶,۲۹۸,۹۵۳
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۷۷,۷۰۰ ۲,۱۷۷,۷۰۰ ۲,۱۷۷,۷۰۰ ۲,۱۷۷,۷۰۰ ۲,۱۷۷,۷۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۱۵۱,۰۲۵ ۱۲,۱۵۱,۰۲۵ ۱۲,۱۵۱,۰۲۵ ۱۲,۱۵۱,۰۲۵ ۱۲,۱۵۱,۰۲۵
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۷۵,۵۱۳ ۶,۰۷۵,۵۱۳ ۶,۰۷۵,۵۱۳ ۶,۰۷۵,۵۱۳ ۶,۰۷۵,۵۱۳
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۶۴,۹۰۵ ۷,۴۲۰,۶۷۱ ۷,۹۳۰,۵۲۷ ۸,۴۴۰,۳۸۴ ۸,۹۵۰,۲۴۰
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۶,۷۶۸,۴۹۵ ۱۳۲,۱۲۴,۶۶۱ ۱۳۹,۸۰۰,۷۰۱ ۱۴۷,۴۷۶,۷۴۲ ۱۵۵,۱۵۲,۷۸۲
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۳۱,۵۴۲ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۴,۱۵۹
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۸

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه نه در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۳۸,۱۸۲ ۲,۴۳۸,۱۸۲ ۲,۴۳۸,۱۸۲ ۲,۴۳۸,۱۸۲ ۲,۴۳۸,۱۸۲
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۱,۶۰۰ ۷۱,۶۰۰ ۷۱,۶۰۰ ۷۱,۶۰۰ ۷۱,۶۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۶,۵۴۸,۳۵۱ ۷۶,۵۴۸,۳۵۱ ۷۶,۵۴۸,۳۵۱ ۷۶,۵۴۸,۳۵۱ ۷۶,۵۴۸,۳۵۱
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۸۳,۸۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۱۹۰,۹۱۰ ۱۲,۱۹۰,۹۱۰ ۱۲,۱۹۰,۹۱۰ ۱۲,۱۹۰,۹۱۰ ۱۲,۱۹۰,۹۱۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۰۹۵,۴۵۵ ۶,۰۹۵,۴۵۵ ۶,۰۹۵,۴۵۵ ۶,۰۹۵,۴۵۵ ۶,۰۹۵,۴۵۵
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۰۸۲,۶۴۹ ۷,۴۳۸,۴۱۵ ۷,۹۴۸,۲۷۱ ۸,۴۵۸,۱۲۸ ۸,۹۶۷,۹۸۴
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۷,۱۰۱,۵۶۵ ۱۳۲,۴۵۷,۷۳۱ ۱۴۰,۱۳۳,۷۷۱ ۱۴۷,۸۰۹,۸۱۲ ۱۵۵,۴۸۵,۸۵۲
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۳۲,۶۳۱ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۵,۶۸۳
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۹

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جدول آنالیز مزد و مزایای طبقه بندی مشاغل گروه ده در سال ۱۴۰۳

مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با ۱ فرزند متاهل با ۲ فرزند متاهل با ۳ فرزند
مزد شغل (روزانه) ۲,۴۴۷,۷۵۴ ۲,۴۴۷,۷۵۴ ۲,۴۴۷,۷۵۴ ۲,۴۴۷,۷۵۴ ۲,۴۴۷,۷۵۴
مزد سنوات (پایه) روزانه ۷۱,۸۰۰ ۷۱,۸۰۰ ۷۱,۸۰۰ ۷۱,۸۰۰ ۷۱,۸۰۰
۱ حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) ۷۶,۸۴۶,۳۹۷ ۷۶,۸۴۶,۳۹۷ ۷۶,۸۴۶,۳۹۷ ۷۶,۸۴۶,۳۹۷ ۷۶,۸۴۶,۳۹۷
۲ مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه ۲,۱۸۹,۹۰۰ ۲,۱۸۹,۹۰۰ ۲,۱۸۹,۹۰۰ ۲,۱۸۹,۹۰۰ ۲,۱۸۹,۹۰۰
۳ حق مسکن (ماهانه) ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق خواربار ۴۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
۶ حق اولاد ۰ ۰ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۷ حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) ۱۲,۲۳۸,۷۷۰ ۱۲,۲۳۸,۷۷۰ ۱۲,۲۳۸,۷۷۰ ۱۲,۲۳۸,۷۷۰ ۱۲,۲۳۸,۷۷۰
۹ سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) ۶,۱۱۹,۳۸۵ ۶,۱۱۹,۳۸۵ ۶,۱۱۹,۳۸۵ ۶,۱۱۹,۳۸۵ ۶,۱۱۹,۳۸۵
۱۰ مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) ۷,۱۰۳,۸۵۴ ۷,۴۵۹,۶۲۰ ۷,۹۶۹,۴۷۷ ۸,۴۷۹,۳۳۳ ۸,۹۸۹,۱۸۹
جمع ۱ الی ۹ ۱۲۷,۴۹۸,۷۰۶ ۱۳۲,۸۵۴,۸۷۲ ۱۴۰,۵۳۰,۹۱۳ ۱۴۸,۲۰۶,۹۵۳ ۱۵۵,۸۸۲,۹۹۳
۱۱ هزینه وسایل مصرفی A A A A A
۱۲ سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
۱۳ بیمه C C C C C
۱۴ مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
مزد یک ساعت کار عادی ۳۳۳,۹۳۶ مزد یک ساعت اضافه کاری ۴۶۷,۵۱۱
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال ۱۴۰۳ مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب ۳۰.۵ رو گروه شغلی ۱۰

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

جداول طرح طبقه بندی مشاغل 1403 در قالب فایل PDF و به صورت کامل و یکجا در ادامه برای دانلود قرار داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام