کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین‌نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

آیین نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی (تصویبنامه شماره ۵۲۱۶۲/ت۵۱۱هـ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ هیئت وزیران)

وزارت کار و امور اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۲۹۵ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱۰)‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

‌ماده ۱- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، کلیه کار‌فرمایان واحدهای صنعتی، تولید و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاه و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور‌اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

‌تبصره- در این آیین‌نامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی “‌سازمان” و مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی “‌مرکز” نامیده می‌شوند.

‌ماده ۲- الف- مرکز جوار کارگاه مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یک واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می‌توانند‌آن را تأسیس و اداره نمایند.

ب- مرکزی بین کارگاهی مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می‌شود.

‌ماده ۳- به منظور برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز، کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که بیش از ۳۶ نفر کارگر دارند، باید فردی‌مطلع به امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به عنوان مسئول آموزش انتخاب و مصوب نمایند.

‌تبصره- وظایف مسئول آموزش به شرح زیر است:

‌الف- ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگی در اجرای دوره‌های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی تخصصی‌و تکنولوژیکی.

ب- بررسی مستمر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای کارگران فاقد مهارت.

ج – برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی جدید جهت ارتقای مهارت کارگران شاغل متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی.

‌د- همکاری با سازمان در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط.

ه- همکاری در اجرای طرح کار و دانش نظام جدید متوسطه.

‌ماده ۴- به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر در فعالیت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی کمیته‌ای به نام”‌آموزش در صنایع”، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- نماینده وزیر کار امور اجتماعی

۲- رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا نماینده تام‌الاختیار سازمان.

۳- نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط.

۴- یک نفر نماینده کارفرما (‌شرکت، کارخانه، یا واحد تولیدی و خدماتی ذیربط) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد.

‌تبصره ۱- جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است.

‌تبصره ۲- جلسات کمیته به دعوت سازمان – حسب مورد – تشکیل و دستگاه‌های ذیربط موظفند نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

‌تبصره ۳- نحوه تشکیل جلسات کمیته طبق آیین‌نامه داخلی است که به تصویب اعضای کمیته می‌رسد.

‌ماده ۵- وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است:

۱- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کارآموزی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی.

۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تأسیس مراکز جوار.

۳- بررسی و مطالعه هزینه‌های کارآموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیت‌های موضوع قانون کارآموزی.

۴- بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشارکت کارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه‌اندازی مرکز جوار و اعمال معافیتهای موضوع قانون‌کارآموزی.

۵- تصویب ضوابط مربوط به آموزش‌های ضمن کار.

‌ماده ۶- کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند با درخواست کارفرما و تأیید کمیته آموزش در صنایع و مجوز کتبی سازمان نسبت به ایجاد مرکز‌اقدام نمایند.

رعایت مفاد ماده ۳ این آیین‌نامه الزامی است.

‌تبصره- سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مرکز بر حسب نیاز با اعزام کارشناسان مربوط در ارائه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با کارفرما همکاری‌ می‌نماید.

‌کارفرما، پس از پایان عملیات احداث و تجهیز، با هماهنگی سازمان شروع دوره‌های آموزش و افتتاح مرکز را اعلام می‌کند.

‌ماده ۷- سازمان، استانداردهای مهارت و آموزشی و جزوه‌های مورد نیاز مرکز را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان با کارفرما همکاری می‌نماید.

‌تبصره- مسئول و مربیان مرکز موظف به شرکت در دوره‌های آموزشی که از طرف سازمان، برنامه‌ریزی و در مقاطع مختلف اعلام می‌شود، و اخذ گواهینامه‌ مربوط هستند.

‌ماده ۸- برنامه‌های کارآموزی باید به منظور آموزش کارگران غیر ماهر، یا بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجرا گردد.

‌ماده ۹- سازمان و کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند بر اساس توافق‌نامه‌ای از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر استفاده نمایند.

‌ماده ۱۰- سازمان مکلف است ضمن نظارت و کنترل مستمر بر دوره‌های کارآموزی مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی، به‌قبول‌شدگان گواهینامه مهارت اعطا نماید.

‌تبصره- کارفرما مکلف است به هنگام تعیین امتیازات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، گواهینامه‌های مهارت را در نظر بگیرد. وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه‌منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورد.

‌ماده ۱۱- انحلال مرکز و یا هر گونه تغییر ساختار در سیستم کارآموزی منوط به تأیید کمیته آموزش در صنایع است.

‌ماده ۱۲- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها، نهادها و بنیادها و سایر دستگاه‌هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر‌نام است، موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین‌نامه همکاری نمایند.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام