کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص

آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص

آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص

ماده ۱- در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.

ماده ۲- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می‌باشد.

تبصره ۱- در صورت فقدان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت فقدان هریک از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران یا مدیران را انتخاب می‌نماید.

ماده ۳- اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریک از نمایندگان کارگران و مدیران صنایع عضو هیات تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام کند. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.

ماده ۴- مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

تبصره- اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های تشخیص موجود، تعداد نمایندگان کارگران و مدیران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.

ماده ۵- در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران اولویت با اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌باشد.

تبصره ۱- درصورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل‌های کارگری، آن افراد باید شاغل و مشمول قانون کار باشند.

تبصره ۲- نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب می‌گردند که مطابق تعریف ماده (۲) قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۳- نمایندگان کارگران و مدیران در هیات‌های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی یا افراد شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۴- از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌تواند برای عضویت در هیات تشخیص انتخاب و معرفی نمود.

ماده ۶- نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند (۱) ماده (۱۵۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از بین کارمندان رسمی یا پیمانی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی عهده‌دار این سمت می‌شوند.

ماده ۷- شرایط عضویت اعضای هیات‌های تشخیص عبارتند از:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- داشتن سن حداقل ۲۵ سال تمام.
۳- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی.
۴- داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع.
۵- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی.

تبصره ۱- نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می‌باشند به شرط داشتن حداقل گواهی‌نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به عضویت هیات تشخیص درآیند.

تبصره ۲- نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات‌های تشخیص که فاقد شرایط بند (۴) و تبصره (۱) می‌باشند تا پایان اعتبارنامه می‌توانند همچنان عضو هیئت‌ تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.

تبصره ۳- مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات‌های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.

ماده ۸- معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اعضای هیات‌های تشخیص اقدام می‌نماید.

تبصره- مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.

ماده ۹- مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات‌تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.

تبصره- مسئولیت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.

نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهدبود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۱۰- نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات تشخیص در موارد ذیل عضویت خود را از دست می‌دهند و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند

۱- استعفا از عضویت در هیات تشخیص.
۲- وفات.
۳- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
۴- پایان دوره نمایندگی.
۵ – اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
۶ – غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض‌ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
۷- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
۸- خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران.

تبصره ۱- هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

تبصره ۲- در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات تشخیص، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.

ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۱۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.

این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۳ می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی – سیدمحمد جهرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام