کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

ارزیابی عملکرد مراجع حل اختلاف+ شاخص‌های ارزیابی

شاخص‌های ارزیابی و بررسی پرونده‌های مراجع حل اختلاف توسط تیم خود ارزیابی (بخشنامه شماره 100608 مورخ 1/10/1388 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دستورالعمل شماره (12) روابط کار

مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

همانگونه که مطلعید هر سال بررسی عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور، توسط کارشناسان دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار انجام می گیرد و بر اساس شاخص‌های ارزیابی، و بررسی پرونده های آن مراجع و سایر موارد دیگر امتیازاتی به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان ها اختصاص می یابد. بر همین اساس استانداردسازی شاخص های روابط کار و اصلاح فرایند ارزیابی عملکرد یکی از برنامه های فوق العاده این معاونت بوده است. پس از بررسی های کارشناسی و تجزیه و تحلیل موضوع توسط کارگروه مربوط در نهایت شاخص های ارزیابی در قالب جداول و چک لیست های پیوست، همراه با امتیازات مربوط به آن تهیه و تنظیم شده است. از آنجایی که در نظر است از ابتدای سال آتی (1389) نظارت بر عملکرد ادارات کل کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف با کمک کارگروه خودارزیابی حوزه روابط کار در هر استان انجام شود، ضمن ارسال فرم مربوط به شاخص‌های بررسی عملکرد و شیوه نامه مربوط، نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود.

1- فرم مربوط به شاخص های ارزیابی ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان ها شامل چهار بخش می باشد که عبارتند از:

الف- شاخص های عمومی ارزیابی.

ب- شاخص های ارزیابی فرآیند دادرسی که خود شامل سه زیر بخش می باشد.

ج- امتیازات مربوط به بررسی نرم افزار مراجع حل اختلاف

د- جدول امتیازدهی مربوط به میانگین مدت زمان رسیدگی در مراجع و آرای سازشی و گزارشات اصلاحی شورای سازش

2- کارگروه خودارزیابی تخصصی روابط کار، که توسط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان به تعداد مورد نیاز انتخاب می شود، ضمن بررسی پرونده ها که به صورت تصادفی انتخاب شده است، می بایست نسبت به امتیازدهی و اختصاص نمرات برای هر شهرستان اقدام نمایند.

اسامی اعضای کارگروه می بایست قبل از آغاز فرایند خودارزیابی به دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار اعلام شود.

3- تعداد پرونده هایی که می بایست مورد بررسی قرار گیرند به شرح ذیل تعیین می شوند:

الف- ادارات کار و امور اجتماعی دارای تا 50 پرونده در طول 6 ماه: تمام شماری.

ب- ادارات کار و امور اجتماعی دارای تا 200 پرونده در طول 6 ماه: 20% پرونده ها.

ج- ادارات کار و امور اجتماعی دارای بیش از 200 پرونده در طول 6 ماه: 10% پرونده ها.

4- کارگروه های خودارزیابی موظفند نسبت به بررسی عملکرد ادارات کار و امور اجتماعی در پایان هر نیمسال اقدام نموده و ادارات کل موظفند فرم های تکمیل شده را به تفکیک هر اداره کل و امور اجتماعی، حداکثر تا پایان مهرماه و نیمه اول اردیبهشت به دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نمایند.

5- کارشناسان دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار در بازرسی های ادواری با مبنا قرار دادن نتایج خودارزیابی نسبت به اعتبارسنجی خودارزیابی و تعیین امتیازات ادارات کار و امور اجتماعی و اداره کل مربوط اقدام می نمایند. در هر حال، نتایج ارزیابی دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار ملاک تعیین امتیاز و رتبه ادارات کل کار و امور اجتماعی خواهد بود.

6- در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای این دستورالعمل و ضمائم مربوط دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود.

7- مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام