کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

جلوگیری از اطاله دادرسی در مواردی که یکی از طرفین حضور نداشته باشند

در خصوص جلوگیری از اطاله دادرسی در مواردی که یکی از طرفین حضور نداشته باشند (بخشنامه شماره 62091 مورخ 17/6/1387 وزارت کار و امور اجتماعی)

دستورالعمل شماره 6 روابط کار

رؤسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

نظر به اینکه رویه‌های جاری در برخی از مراجع حل اختلاف مبتنی بر خارج کردن پرونده‌ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی کردن آنها در ماردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نمی یابد سبب اطاله دادرسی می شود. با توجه به ماده (11) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده (164) قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی – و ماده (95) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ضروری است:

1- چنانچه علی رغم ابلاغ دعوتنامه، خواهان یا خواهان ها یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند، مرجع حل اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خواهنده یا نماینده وی اقدام به صدور رأی می نماید و اگر در این صورت نتواند مبادرت به صدور رأی نماید و یا خواهان و خوانده یا نمایندگان آنها علی رغم ابلاغ دعوتنامه هر دو در جلسه حضور نیابند و هیأت نتواند با توجه به مدارک ارایه شده، در ماهیت دعوا رأی صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. قرار صادره به طرفین ابلاغ می شود. این قرار قطعی است لیکن مانع تسلیم دادخواست مجدد از سوی خواهان نمی شود.

2- چنانچه خواهان ها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مودر برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده بتوان رأی صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات خوانده نتوان در ماهیت دعوی رأی صادر کرد، هیأت مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رأی مقتضی صادر می شود.

3- چنانچه خواهان‌ها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه دادرسی حضور نیابند هیأت با توجه به مدارک ارایه شده و اظهارات خوانده در مورد خواهان هایی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رأی مقتضی صادر خواهد نمود، لیکن اگر هیأت نتواند در مورد خواهان هایی که در جلسه حضور نیافته اند رأی صادر نماید صرفاً در مورد خواهان‌هایی که در جلسه حضور یافته‌اند مبادرت به صدور رأی مقتضی نموده و در مورد خواهان هایی که در جلسه حضور نیافته اند قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

4- در صورتی که پرونده در هیأت حل اختلاف مطرح باشد و تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظر خواهان یا نمایندگان آنها در جلسه حضو.ر نیابند و با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدیدنظر خوانده نتوان رأی صادر نمود یا اینکه تجدیدنظر خوانده نیز در جلسه حاضر نشود و بر اساس مدارک موجود نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رأی نمود، هیأت با لحاظ ماده (36) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده (164) قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی -و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی نمود. قرار صادره به طرفین ابلاغ می ‌شود. این قرار قطعی و لازم الاجرا است.

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام