کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

جدول حقوق و دستمزد ۹۹

حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹+ جدول حقوق و دستمزد ۹۹

(با اِعمال آخرین تغییرات مصوب در جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شورای عالی کار)

دانلود اکسل اکسل حقوق و دستمزد 99 کارگران

همچنین ببینید:

جدول حقوق و دستمزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجراء در سال ۹۹

ارقام- ریال در روز      ضریب ریالی ۱۲۴/۲۹

قبل از ۱/۴/۱۳۹۹ بعد از ۱/۴/۱۳۹۹  گروه 
 پایه/ سنوات   مزد شغل   پایه/ سنوات   مزد شغل 
۵۸۳۳۳ ۶۱۱۸۰۹ ۳۳۳۳۳ ۶۳۶۸۰۹ ۱
۵۸۵۳۳ ۶۱۳۶۷۲ ۳۳۵۳۳ ۶۳۸۶۷۲ ۲
۵۸۷۳۳ ۶۱۵۵۳۵ ۳۳۷۳۳ ۶۴۰۵۳۵ ۳
۵۸۹۳۳ ۶۱۷۴۰۳ ۳۳۹۳۳ ۶۴۰۴۰۳ ۴
۵۹۱۳۳ ۶۱۹۲۷۳ ۳۴۱۳۳ ۶۴۴۲۷۳ ۵
۵۹۳۳۳ ۶۲۱۷۵۴ ۳۴۳۳۳ ۶۴۶۷۵۴ ۶
۵۹۵۳۳ ۶۲۴۲۴۲ ۳۴۵۳۳ ۶۴۹۲۴۲ ۷
۵۹۷۳۳ ۶۲۶۷۳۰ ۳۴۷۳۳ ۶۵۱۷۳۰ ۸
۵۹۹۳۳ ۶۲۹۸۳۹ ۳۴۹۳۳ ۶۵۴۸۳۹ ۹
۶۰۱۳۳ ۶۳۲۹۴۸ ۳۵۱۳۳ ۶۵۷۹۴۸ ۱۰
۶۰۳۳۳ ۶۳۶۶۷۷ ۳۵۳۳۳ ۶۶۱۶۷۷ ۱۱
۶۰۷۳۳ ۶۴۰۴۱۱ ۳۵۷۳۳ ۶۶۵۴۱۱ ۱۲
۶۱۱۳۳ ۶۴۴۱۴۵ ۳۶۱۳۳ ۶۶۹۱۴۵ ۱۳
۶۱۵۳۳ ۶۴۹۱۱۳ ۳۶۵۳۳ ۶۷۴۱۱۳ ۱۴
۶۱۹۳۳ ۶۵۴۰۸۱ ۳۶۹۳۳ ۶۷۹۰۸۱ ۱۵
۶۲۳۳۳ ۶۵۹۰۷۱ ۳۷۳۳۳ ۶۸۴۰۷۱ ۱۶
۶۲۷۳۳ ۶۶۵۲۷۸ ۳۷۷۳۳ ۶۹۰۲۷۸ ۱۷
۶۳۱۳۳ ۶۷۱۵۰۰ ۳۸۱۳۳ ۶۹۶۵۰۰ ۱۸
۶۳۵۳۳ ۶۷۸۹۵۵  ۳۸۵۳۳ ۷۰۳۹۵۵ ۱۹
۶۳۹۳۳ ۶۸۶۴۲۰ ۳۸۹۳۲ ۷۱۱۴۲۰ ۲۰

جدول حقوق و دستمزد ۹۹

تغییرات بخشنامه حقوق ۹۹ از تیر ماه چه تاثیری در حق السعی کارگران خواهد داشت؟

الف : مزد و پایه سنوات سال ۹۹ کارگران در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال

پایه سنوات روزانه سال ۹۹ مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

۶۱۱۸۰۹+۵۸۳۳۳=۶۷۰۱۴۲ ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

۳*۶۱۱۸۰۹=۱۸۳۵۴۲۷ ریال

ب : مزد و پایه سنوات سال ۹۹ کارگران در تیر ماه و بعد از آن به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال ۹۹ مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال

پایه سنوات روزانه سال ۹۹ مبلغ ۳۳۳۳۳ ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

۶۳۶۸۰۹+۳۳۳۳۳=۶۷۰۱۴۲ ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

۳*۶۳۶۸۰۹=۱۹۱۰۴۲۷ ریال

حداقل حقوق و مزایای ۹۹ قبل و بعد از تیر

عنوان قبل از تیر ۹۹ بعد از تیر ۹۹
مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۱۱.۸۰۹ ۶۳۶.۸۰۹
حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار ۱۵%P+30338 ۱۵%P+55338
پایه سنوات روزانه ۵۸۳۳۳ ۳۳۳۳۳
بن کارگری ۹۹ قانون کار ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹۹ قانون کار (منتظر تصویب افزایش ۹۹) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹) ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹) ۳.۶۷۰.۸۵۴ ۳.۸۲۰.۸۵۴
حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹) ۵.۵۰۶.۲۸۱ ۵.۷۳۱.۲۸۱
مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ۸۶.۸۷۷
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۱۶.۸۵۳ ۱۲۱.۶۲۸
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۲۹.۲۱۳ ۳۰.۴۰۷
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹ ۳۳.۳۸۷ ۳۴۷۵۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲.۸۶۵.۶۴۰
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۹۱۰.۴۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۹۱۰.۴۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۴.۲۹۸.۴۶۱

نتیجه :

ملاحظه می شود که مزد در هر دو حالت تغییری نکرد. حق اولاد افزایش یافت و حقوق اداره کار سال ۹۹ در اقلام مختلف می‌تواند از این تغییرات تاثیر بپذیرد. ملاحظه می‌شود که با افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ به جای سایر اقلام حق السعی به نفع کارگران است.

فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار :

مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار :

مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه :

سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :

سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام