کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار

آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار (تصویب‌نامه شماره 32626 مورخ 16/5/1364 هیئت وزیران)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 52841 مورخ 1364.4.17 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره 10 ماه 3 قانون‌ تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 63.11.8 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار

‌ماده 1- ‌در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (‌صنعتی و‌کشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1- ‌ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات‌می‌باشد.

‌تبصره 2- ‌تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.

‌تبصره 3- از نظر این آیین‌نامه شاغل دائم به افرادی اطلاق می‌شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.

‌ماده 2- ‌واحدهایی که کار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد کتباً به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی و‌با رعایت ماده یک این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.

‌ماده 3- ‌تشخیص شرکتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار)‌می‌باشد.

‌ماده 4- ‌به منظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیین‌کننده خط‌مشی شورا در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن‌می‌باشد از کلیه کارکنان واحد، به استثناء مدیریت تشکیل می‌شود.

‌تبصره- ‌منظور از مدیریت در این آیین‌نامه، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد می‌باشد.

‌ماده 5- ‌وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده‌ای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌نماید.

‌ماده 6- ‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در‌هیأت تشخیص صلاحیت دعوت می‌نماید.

‌تبصره 1- ‌انتخابات بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار انجام خواهد شد.

‌تبصره 2- ‌نماینده کارکنان در هیأت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.

‌ماده 7- ‌وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریت‌واحدها انجام خواهد داد.

‌الف – توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آیین‌نامه‌های مربوط.

ب – فراهم آوردن در زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن

ج – تعیین دقیق تعداد اعضاء مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون

‌د – تعیین تعداد اعضاء شورای اسلامی (‌موضوع ماده 17 قانون)

ه – تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت

‌و – دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه آن به هیأت تشخیص صلاحیت

‌ز – همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز

ح – نصب کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب

ط – اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء شورا حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و12 این آیین‌نامه.

ی – تهیه صندوق‌های رأی و برگه‌های انتخابات و مهر هیأت نظارت بر انتخابات

ک – اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیأت تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی

‌تبصره 1- ‌مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی همکاری می‌نماید.

‌تبصره 2- ‌داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و‌رسید دریافت نمایند.

‌ماده 8- ‌چنانچه پس از ایجاد فرصت‌های پیش‌بینی شده در قانون و این آیین‌نامه به دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حد‌نصاب لازم در رأی‌گیری (‌موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد.

‌ماده 9- ‌نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه‌ای‌خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن می‌باشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه‌ایست که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت‌قرار دارد.

‌ماده 10- ‌هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن‌اقدام نماید.

‌تبصره- ‌هیأت می‌تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون به طریق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است.

‌ماده 11- هیأتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی که قبل از 22 بهمن‌ماه سال 57 عضو هیأتمدیره سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بوده‌اند برای احراز شرط‌اعتقاد و الزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.

‌ماده 12- ‌مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هیأت نظارت بر انتخابات (‌موضوع ماده 13 این آیین‌نامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأی‌گیری به عمل خواهد آورد.

‌ماده 13- ‌وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات‌دعوت به عمل می‌آورد.

‌ماده 14- ‌تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌های مقرر در زیر خواهد بود.

‌از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی‌البدل

‌از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی‌البدل

‌از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی‌البدل

‌از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی‌البدل

‌از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی‌البدل

‌تبصره- ‌در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی‌البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی که حد نصاب مقرر را بدست‌نیاورده‌اند ظرف مدت یک هفته الی 15 روز تجدید خواهد شد.

‌ماده 15- ‌نماینده مدیریت در شورا که حتی‌الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان‌مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می‌شود.

‌ماده 16- ‌اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکت‌کنندگان فقط حق دادن یک رأی را خواهند داشت.

‌تبصره 1- ‌هر یک از کارکنان شرکت‌کننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیأت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد‌نظر خود (‌حداکثر به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا) آن را در صندوق رأی‌گیری خواهد انداخت.

‌تبصره 2- ‌کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، می‌توانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.

‌ماده 17- پس از شمارش آراء، صورتجلسه‌ای در پنج نسخه با امضاء هیأت نظارت تنظیم و حائزین اکثریت آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی و‌علی‌البدل تعیین می‌گردند، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیأت تشخیص موضوع‌ماده 22 قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

‌تبصره- ‌در صورت تساوی آراء تقدم و تأخیر به قید قرعه تعیین می‌شود.

‌ماده 18- ‌معترضین به انتخابات می‌توانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند و هیأت مذکور موظف است‌حداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.

‌تبصره- ‌در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این آیین‌نامه برای آن تکرار می‌شود.

‌ماده 19- ‌شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل جلسه می‌دهد چنانچه رییس، نایب رییس‌یا منشی شورا به سمت‌های ریاست، مدیریت عامل، خزانه‌داری شرکتهای تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای‌اسلامی درآیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رییس، نایب رییس و منشی اقدام نماید.

‌ماده 20- ‌شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

‌ماده 21- در موارد ابهام این آیین‌نامه نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم‌الرعایه خواهد بود.

‌ماده 22- ‌وزارتخانه‌ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاریهای لازم را با وزارت کار به عمل آورده و در‌صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار آن قرار خواهند داد.

‌ماده 23- ‌مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام