کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی (مصوب 6/12/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

هدف

این آیین‌نامه به استناد تبصره۲ ماده۸۶  قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تنظیم ساختار اجرایی شورای عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد.

فصل اول ـ تعاریف و اختصارات

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

۱. شورای عالی حفاظت فنی: منظور شورای موضوع ماده ۸۶ قانون کار است که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود.

۲. رییس شورای عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱ ماده ۸۶ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه رییس شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد؛ که در این آیین‌نامه به اختصار رییس شورا نامیده می‌شود.

۳. دبیر شورای عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱۲ ماده ۸۶ قانون کار، مدیرکل بازرسی کار دبیر شورای عالی حفاظت فنی است، که در این آیین‌نامه به اختصار دبیر شورا نامیده می‌شود.

۴. کمیته تخصصی: منظور کمیته‌ای است مرکب از کارشناسان که وفق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار، که شورا می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا در صورت لزوم، تشکیل دهد. کمیته تخصصی حسب موضوعات و مسایل مورد بررسی شورا می‌تواند دائم یا موقت باشد.

فصل دوم ـ ساختار و تشکیلات

ماده۲ـ شورا متشکل از اعضا ی زیر است:

۱.  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه (معاون روابط کار)، به عنوان رییس شورا

۲.  معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳.  معاون وزارت جهاد کشاورزی

۴. معاون وزارت نفت

۵. رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۶. دو نفراز استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۷.  دو نفر از مدیران صنایع

۸.  دو نفر از نمایندگان کارگران

۹.  مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورا

تبصره۱ـ در صورت عدم حضور معاونین وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار (ردیف‌های ۲، ۳، ۴ و ۵) در جلسات شورا، مراتب از طریق رییس شورا ابتدا به مرجع معرفی‌کننده و سپس به دبیر هیأت دولت گزارش می‌گردد.

تبصره۲ـ اعضای ردیف های۶، ۷ و ۸ مندرج در این آیین‌نامه، به موجب دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران انتخاب و به شورا معرفی می‌شوند.

تبصره۳ـ در صورت عدم حضور غیرموجه اعضای اصلی یا علی‌البدل (ردیف‌های ۶، ۷ و ۸)، در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب شورا در طول یک سال تقویمی، عضویت آن‌ها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رییس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه برای معرفی عضو جدید اعلام می‌نماید .

تبصره۴ـ تشخیص غیرموجه بودن غیبت اعضا، بر عهده رییس شورا است .

ماده۳ـ در طول مدت عضویت، در صورت فوت هر یک از اعضا و یا از دست دادن شرایط عضویت مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت تشکل‌های موضوع ماده۱۳۱و۱۳۶ قانون کار و کانون عالی مربوطه (درخصوص اعضای اصلی و علی‌البدل ردیف های۶، ۷ و ۸، ماده ۲ این آیین‌نامه)، عضویت آن‌ها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رییس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه به منظور معرفی عضو جدید اعلام ‌می‌نماید .

ماده۴ـ وظایف و اختیارات رییس شورا عبارت است از:

۱. صدور حکم انتصاب و عزل نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار.

۲. تأیید دستورجلسات شورا.

۳. ریاست و اداره جلسات شورا و رعایت ترتیب مذاکرات مطابق با ماده ۹ این آیین‌نامه.

۴. ملاحظه مصوبات شورا قبل از ابلاغ.

ماده۵ ـ دبیرخانه شورا تحت نظر دبیر شورا وظایف ذیل را عهده‌دار است:

۱. تهیه و تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رییس شورا.

۲. تهیه و ارسال دعوتنامه و مستندات مربوطه برای اعضای شورا، با امضای دبیر، جهت حضور در جلسات، ۱۵روز قبل از برگزاری هر جلسه و در مواقع ضروری۷۲ ساعت قبل از آن.

۳. تهیه و ارسال دعوتنامه و مستندات مربوطه برای اعضای کمیته‌های تخصصی شورا، قبل از برگزاری هر جلسه.

۴. تنظیم صورتجلسات شورا و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه.

۵. انجام مکاتبات اداری لازم از جمله پیگیری اجرای مصوبات جلسات قبل، درخواست پرداخت حق حضور اعضا در جلسات، اخذ امضای مقام عالی وزارت برای تصویب آیین‌نامه‌های تهیه شده در شورا، درخواست ارسال آیین‌نامه مصوب برای درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت ماده ۱۶ این آیین‌نامه و اطلاع به اعضای شورا.

۶. ثبت و بایگانی اوراق، اسناد، دستور جلسات، مکاتبات و مصوبات.

۷. اعلام تغییر دستور جلسات و یا تغییر زمان و مکان برگزاری جلسات به صورت مکتوب، به اعضای شورا و کمیته‌های تخصصی.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی

ماده۶ ـ برنامه زمان‌بندی سالانه جلسات شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا تنظیم و پس از تایید رییس شورا، توسط دبیر به اطلاع اعضای شورا می‌رسد.

ماده۷ـ دستورکار شورا با پیشنهاد هریک از اعضای شورا و تایید رییس شورا تعیین می‌شود. پیشنهادهای واصله از اعضا و سایر اشخاص در این خصوص، به دبیر ارجاع شده و دبیر شورا دستور جلسات را تنظیم و قبل از اعلام به اعضا، به تأیید رییس شورا می‌رساند.

تبصره- در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر(حداقل نصف به علاوه ۱) می‌توان موضوعی را از دستور جلسه خارج کرد؛ همچنین رییس شورا می‌تواند در صورت فوریت، موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید.

ماده ۸- جلسات شورا با هماهنگی رییس شورا و دعوت رسمی دبیر آن، مطابق برنامه زمان‌بندی سالیانه تشکیل می‌گردد. حسب ضرورت برای تشکیل جلسات فوق العاده با تصمیم رییس شورا و یا با تقاضای حداقل۵ نفراز اعضا، به دعوت رسمی دبیر شورا، جلسه فوق العاده برگزار خواهد شد.

ماده ۹- جلسات شورا با حضور رییس شورا و حداقل۶ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد به گونه‌ای که حداقل یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه (حداقل نصف به علاوه ۱) معتبر می‌باشد .

تبصره ـ اعضای شورا می‌توانند، در صورت نیاز و موافقت رییس شورا، با دعوت رسمی دبیر شورا حسب موضوع دستور جلسه، یک نفر را بدون حق رأی در جلسات شورا همراه بیاورند. علاوه بر این رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نماینده‌ای از سازمان ملی استاندارد با موافقت رییس و دعوت رسمی دبیر شورا می‌توانند در جلسات بدون حق رأی حضور داشته باشند.

ماده ۱۰- در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا در جلسات شورا، هر عضو موظف است مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه به اطلاع دبیر شورا و در صورت وجود عضو علی‌البدل (اعضای ردیف‌های ۶،۷ و ۸ ماده ۲ این آیین‌نامه) به عضو علی‌البدل اعلام نماید.

ماده ۱۱- در هر جلسه قبل از ورود به دستور جلسه اعلام شده، رییس جلسه می‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورا، مطالب موردنظر خود را به اطلاع اعضا برساند.

ماده ۱۲- در هر جلسه، اعضای شورا طبق فهرستی که بر اساس تقاضای قبلی آن‌ها، در دبیرخانه شورا تنظیم شده‌است، می‌توانند با موافقت رییس جلسه، مجموعاً به مدت ده دقیقه و حداکثر سه نفر به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مربوط به وظایف شورا، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضا برساند.

ماده۱۳ـ پیشنهادات در خصوص تدوین یا بازنگری آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، توسط دبیرخانه شورا اخذ و موارد پیشنهادی برای رییس شورا ارسال می‌گردد؛ در صورت نیاز موارد پیشنهادی برای اعلام نظر کارشناسی به اداره کل بازرسی کار ارجاع تا پس از اعلام نظر، در شورا طرح و تصمیم‌گیری شود.

تبصره ـ در صورت تأیید عنوان آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی برای تدوین یا بازنگری، شورا در خصوص برون‌سپاری انجام کار یا اجرا توسط کمیته تخصصی، تصمیم‌گیری می‌نماید.

ماده۱۴ـ برای “هر عنوان” آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی که تدوین یا بازنگری آن مورد تایید شورا قرارگرفته است، در صورت اعلام نیاز اعضا و تأیید رییس شورا، کمیته تخصصی مرکب از کارشناسان خبره و مطلع که دارای تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با موضوع هستند و توسط اعضای شورا معرفی می‌شوند، تشکیل خواهدشد.

تبصره ـ شورا می‌تواند علاوه بر تهیه طرح‌ آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، برای بررسی مسائلی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی و یا بازدیدهای میدانی دارد نیـز اقدام به تشکیل کمیـته‌های تخصـصی دائم یا موقت نماید. ایجاد یا حذف کمیته‌های تخصصی، ترکیب اعـضای آن‌ها و وظایـف هر یک به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۵ـ قبل از اعلام اخذ رأی توسط رییس جلسه، دبیر تعداد اعضای حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی توسط رییس اعلام می‌شود.

ماده۱۶ـ آیین‌نامه‌ای که توسط شورا تدوین می‌شود، به منظور تصویب برای وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال تا پس از تصویب و امضا، در روزنامه رسمی کشور درج شود.

تبصره ـ در صورتی که ریاست جلسه شورا بر عهده معاون وزیر(معاون روابط کار) باشد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آیین‌نامه و یا دستورالعمل تهیه شده، نظرات اصلاحی داشته باشد و معاون مربوطه نتواند نظر وی را تأمین نماید، موضوع به شورا ارجاع شده و در اولین جلسه و خارج از نوبت در شورا طرح می‌شود.

ماده۱۷ـ آن بخش از مصوبات شورا اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل، ضابطه، موازین و مقررات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی و امضا توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی خواهد‌شد.

ماده۱۸ـ تفسیر مصوبات شورا بر عهده خود این شورا می‌باشد.

ماده۱۹ـ منابع مالی و اداری مورد نیاز دبیرخانه شورا، توسط دبیرشورا پیشنهاد تا پس از تأیید رییس شورا، به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت لحاظ شدن در بودجه سنواتی، اعلام گردد .

ماده۲۰ـ حق حضور اعضای شورا، کمیته‌های تخصصی و مدعوین مشمول این آیین‌نامه سالانه توسط دبیر شورا به معاون روابط‌کار پیشنهاد و پس از تایید توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتی تصویب و اعلام می‌گردد.

این آیین‌نامه به استناد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار، مشتمل بر ۳ فصل، ۲۰ ماده و ۹ تبصره در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید . از تاریخ ابلاغ، این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه قبلی، مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام