کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نمونه قرارداد پاداش افزایش تولید

در اجرای ماده 47 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید با کارگران خود می نمایند.

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید قراردادکتبی است که بین شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان رسمی یا منتخب کارگران کارگاه از یک طرف و کارفرما و نمایندگان قانونی وی از طرف دیگر به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و بالابردن سطح درآمد کارگران با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که فایل آن در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل دسترسی می باشد منعقد می گردد . پس از تهیه قرارداد پاداش افزایش تولید یک نسخه از آن توسط شرکت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی ارسال و پس از بررسی توسط اداره کل، جهت اجرا به شرکت ارسال می گردد.

آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید از طریق لینک روبه‌رو قابل مطالعه و بهره برداری می باشد: آیین نامه پاداش افزایش تولید

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست: مشخصات کارگاه

۱-     نوع صنعت یا فعالیت

۲-     انواع محصول

۳-     ظرفیت اسمی

۴-     نوع مالکیت

۵-     تعداد کل کارکنان

۶-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد

۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ………… ریال

۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………. ریال

۹-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ………… ریال

۱۰-  جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ……….. ریال

۹-  محل کارگاه

۱۰-  آدرس دفتر مرکزی

ماده دوم: این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی : ۱-                   ۲-                    ۳-           و کارفرما / نمایندگان قانونی کار فرما به اسامی :۱-             ۲-                  ۳-               بر اساس آیین نامه مصوب مورخ ۱۱/ ۸/۷۰ و ضوابط و روش های اجرایی شماره ۲۴۷۳۸/ن مورخ ۲۷/۰۹/۷۰ اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد  :

ماده سوم: شرح قرارداد

۱-  مدت این قرارداد از تاریخ …………. لغایت ………. می باشد .

۲-  تولید مبنا در این قرارداد  با روش ……….. تعیین گردیده و رقم آن معادل ( با ذکر معیار سنجش ) نفر ساعت می باشد .

۳- درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ……… ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روش های اجرایی مزبور محاسبه می گردد .

۴- سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به از هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود )

 ۵- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ……….. درصد می باشد ، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد :

الف- به ازاء هر ……… درصد افزایش ضایعات معادل …….. درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد .

 ب- به ازای هر …………. درصد کاهش ضایعات معادل ……… درصد کل مزد ثابت / مزد  مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد )

 ۶-    چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد ، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد .

تبصره: به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نماید کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از: ……………………………………. تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

۷- نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش های اجرایی مزبور صورت می گیرد .

۸- چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذای ، نیروی کار ، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت  تولید مبنا موثر باشد ، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

 ۹- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود : (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

۱۰- این قرارداد مشتمل بر ……….. ماده و ……. تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل …………. برگ در ………… نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد .

 نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کار

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف) پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه الزامی نیست .

ب) این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود .

ج) پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام