کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

رأی مربوط به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار برای اقامه دعوا

رأی مربوط به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار برای اقامه دعوا (دادنامه شماره ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون | divan edalat

شماره دادنامه : ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره پرونـده:  ۹۹۰۰۹۰۱،  ۹۹۰۰۹۵۴،  ۹۹۰۰۹۵۳، ۹۹۰۰۹۵۲، ۹۹۰۰۹۴۷، ۹۹۰۰۹۴۶، ۹۹۰۰۹۴۰، ۹۹۰۰۱۳۸

۹۹۰۰۹۵۸، ۹۹۰۰۹۵۷

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان رحمان سبزی، ابراهیم نهی، محسن ندارگوهری، محمود حاتم خانی، عوض جلالی چقوش، عباس حقیقت میراشرفی، مسعود اسکندری اوجقاز، مرتضی عبدالملکی، محمدرضا عباس زاده گفشائی، علی جباری فندقلو

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در رابطه با صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار تهران در رسیدگی به دعاوی مطروحه، شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اختلاف عقیده در رابطه با آخرین محل کارگاه «شرکت رعد تبریز» در تهران یا تبریز، به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷) آرای معارض صادر کرده اند. بدین نحو که شعبـه ۵۹ و ۵۲ بـدوی بـه ترتیب در خصـوص شکایـات آقایان جواد تقی زاده و حسن صدرالدینی به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ رأی بـه رد شکایت صـادر کرده انـد و شعبـه ۱۶ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴ -۱۴؍۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۸ ضمن نقض آراء شعب بدوی با این استدلال که شرکت رعد تبریز در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار دارد، صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار در رسیدگی را پذیرفته اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت مذکور در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار ندارد، صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار تهران را در رسیدگی به دعاوی کارکنان قطار علیه شرکت رعد تبریز را نپذیرفته اند .

شماره پرونده هایی که در این راستا هیأت های حل اختلاف کار تهران را نپذیرفته اند را صالح به رسیدگی تشخیص نداده اند، به قرار زیر است 

 ۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۶

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲. پرونده شماره ت۱۹/۹۷۴۱۵۳

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۱۶۱-۲۶؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۷

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۲۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۶-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۹

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۵. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۵۱

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۶. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۹

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۷۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۷-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۵-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۷. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۰۰

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۴-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۸. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۸

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۵-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۹. پرونده شماره ت۱۹۹۷۴۱۵۰

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۸-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۰. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۴

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۴-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۲-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۵۲

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۹-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۲. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۶

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۵

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۷-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۶

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۵. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۷

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۶. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۱

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۷-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۷. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۹

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۷-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۶-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۸. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۸

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۱۹. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۸۷

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۰. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۸۹

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۴- مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۰

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۲. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۱

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۱-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۲

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۲-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۰-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۴

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۷-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۸-۱؍۵؍۱۳۹۸)

شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۴-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)

۲۵ . پرونده های شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۰۲، ت۱۳؍۹۸۱۶۸۹ و ت۱۳؍۹۸۲۱۷۸

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی و سپس ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر، شعبه ۵۹ بدوی و سپس ۱۳ (چهارم سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای شماره (۳۴۷۷، ۹۱۸، ۲۱۶۸)، (۸۹۴، ۱۵۴۹، ۱۹۵۳) و (۱۳۲۴، ۲۰۸۵، ۲۵۵۷)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه

اولاً: مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱)، «محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است» و با توجه به اینکه محل کار شاکیان پرونده در قطار می باشد و طبق گزارش بازرسی کار به تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۷ که محل اعزام راهبر و اخذ دستور کار شاکیان پرونده را در کانکسی در تهران اعلام کرده است، علیهذا آخرین محل کار و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در تهران می باشد.

ثانیاً: با توجه به حمایتی بودن قانون کار و لزوم تفسیر قانون مذکور به نفع کارگر در تعیین محل مراجعه برای دادخواهی و با عنایت به سکونت شاکیان در استان تهران، با ایجاد ظن متآخم به علم، محل کار مشارالیهم نیز در تهران محسوب می‌گردد و با عنایت به وجود توأمان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، تعیین هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به عنوان محل مراجعه برای رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه، ترجیح بلامرجح بوده و دلیلی بر رجحان هیأت‌های مزبور تبریز بر تهران وجود ندارد.

بنا بر مراتب فوق، با توجه به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران در رسیـدگی به دعاوی شاکیان پرونده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶- ۲۶؍۱؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴- ۱۴؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۶ تجدیدنظر که در نقـض دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ و شعب ۵۲ و ۵۹ بدوی صادر شده در حدی که ناظر بر پذیرش صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به شکایت است و متضمن معنای مذکور می‌باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام