کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاح آیین نامه اجرایی تأمین مسکن کارگران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران موضوع: تأمین مسکن کارگران

پیش‌نویس مصوبه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۰۸/ت۴۷۵هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

آیین‌نامه اجرائی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- کارفرمایان کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آنها به تشخیص کمیته تأمین مسکن کارگری بالای ۱۵۰ نفر باشد و سود ابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی‌درصد (۳۰%) کارگران شاغل فاقد مسکن خود خانه سازمانی یا ملکی احداث کنند.

تبصره: کمیته تامین مسکن  کارگری متشکل از نمایندگان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،وزارت راه و شهرسازی،وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان برنامه و بودجه کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی جهت بررسی و تصمیم گیری پیرامون موضوعات مندرج در این آیین نامه از جمله برنامه نیاز سالانه تامین مسکن کارگری منطبق با طرح جامع مسکن کشور تشکیل می شود.دبیرخانه این کمیته در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و جلسات آن هر ماه یکبار با اعلام دستور جلسه از سوی معاونت مذکور برگزار می گردد.جلسات دبیرخانه با حضور دوسوم اعضاء و ایید اکثریت حاضرین قابل انجام است

ماده2- کارفرمایان کارگراه هایی که تعداد کارگران تا 150 نفر باشد و سود ابزاری دارند مکلفند،درصدی از سود خود را (به تشخیص کمیته مذکور در ماده 1) به تامین مسکن کارگران خود اختصاص و با همکاری دستگاه های دولتی ذیربط و مشارکت کارگران فاقد مسکن از طریق تعاونی های مسکن کارگری یا مستقیما خود کارگران هزینه نماید.

تبصره-مسکن مورد نیاز کارگران سایر کارگاه هایی که سود ابزاری ندارند با تشخیص کمیته مذکور با مشارکت کارفرمایان  ذی ربط و استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و مشارکت کارگران فاقد مسکن تامین خواهد شد.

ماده 3-کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه خود دارند و میتوانند با همکاری وزارت راه و شهرسازی(بارعایت مفاد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن) بعد از دریافت مجوز تغییر کاربری از محل اراضی مزبور نسبت به احداث مسکن سازمانی یا استیجاری برای کارگران خود توسط سازندگان ذیصلاح اقدام نمایند.

تبصره-دستورالعمل اجرایی واگذاری و بهره برداری مسکن استیجاری موضوع این آیین نامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین و ابلاغ می گردد.

ماده4-کارفرمایانی که اراضی تحت مالکیت خود را در قالب ضوابط و مقررات شهرسازی و دستوالعمل شهرک سازی برای ایجاد شهرک های مسکونی اختصاص میدهند درصورتی که حداقل 20 درصد از واحد های احداثی را برای استفاده کارگران کارگاه خود یا سایر کارگاه ها با معرفی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و از طریق وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهند می توانند از مزایای مندرج در این آیین نامه برای مسکن کارگران مذکور برخوردار شوند.

ماده5-کارفرمایانی که داری امکانات فنی و ماشین الات هستند کمکهای لازم را برای آماده سازی زمین مورد نیاز احداث مکسکن کارگران بعمل آورند.

ماده6-سازمان تامین اجتماعی مکلف است در برنامه سالانه خود پیش بینی اعتبار لازم برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت ویژه کارگران فاقد مسکن تحت پوشش آن سازمان را به عمل آورده و در تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه های مسکن کارگری همکاری کند.میزان اعتبار مورد نیاز برای سال اول اجرای ایین آیین نامه پنج هزار میلیارد ریال و برای سنوات بعد بر اساس تغییرات اقتصادی به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و کمیته تامین مسکن کارگران و تصویب در شورایعالی کار تهیین و نحوه هزینه کرد این اعتبارات بر اساس موصوبه کمیته موضوع تبصره ذیل ماده یک خواهد شد.

تبصره1-شرایط و قیمت واگذاری واحده های مسکونی این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی تامین اجتماعی با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه و ایلاغ خواهد شد.

 تبصره2-بانک رفاه کارگران موظف است در بودجه بندی سالانه  برنامه تسهیلاتی خود اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران را حداقل به میزان 20 درصد کل تسهیلا بانک به عمل آورد.

ماده7- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

الف-احراز شرایط متقاضیان مسکن کارگری بر اساس ماده 1 آیین نانمه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در صورت استفاده از امکانات دولتی

ب- اختصاص حدااقل 30 درصد از طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به تامین مسکن کارگران،در صورت عدم استقبال کارگران فاقد مسکن از ظرفیت این بند در مهلت تعیین شده،ظرفیت باقیمانده به سایر گروه های متقاضی طرح اختصاص می یابد.

ج-حمایت از نوسازی،بهسازی و مقاوم سازی مسکن کارگران در بافت های فرسوده شهری

د-تسهیل و تسریع در بررسی تعیین و تغییر کاربری های مورد نیاز اراضی در اختیار کارفرمایان،تخصیص یافته به طرح های تامین مسکن کارگران بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

ماده8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامات لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت موضوع آیین نامه به صورت سالیانه انجام دهد.

سقف تسهیلات پرداختی مشارکت مدنی و فروش اقساطی موضوع این آیین نامه برای سال 1400 به ازاری هر میزان یک میلیارد ریال و با نرخ سود معادل 50درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

بصره 2-میزان سقف و نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه برای سال های بعد توسط کمیته موضوع تبصره ذیل ماده یک تعیین می شود.

 

تبصره3- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز یارانه ای یا وجوه اداره شه برای تسهیلات مورد نیاز این آیین نامه را با اعلام کمیته موضوع تبصره ماده یک در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و تخصیص نماید.

ماده 9-وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

الف-طراحی بازار تعهدی و تهاتری مصالح ساختمانی و تتهیه مدل تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و با کیفیت برای ساخت مسکن کارگران با مشارکت کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی

ب-شناسایی و معرفی زمین های مناسب کارفرمایان در جوار شهرک های صنعتی و اعلام به وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی امکان تغییر کاربری واحداث توسعه شهرک های مسکونی برای کارگران با مشارکت سازمان صانیع کوچک و شهرک های صنعتی و کارفرمایان و کارگران

ماده 10- وزارتین نیرو و نفت موظفند در ارائه تسهیلات و خدمات لازم از قبیل انشعابات آب،برق و گاز با اولیت سازندگان مسکن کارگری تسریع نمایند.

ماده11-شهرداریها موظند نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

الف-تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران

ب-اعمال تخفیف 50 درصدی در عوارض شهرداری و هزینه های مربوط به ساخت مسکن کارگران به اسنتناد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن

ج- تسهیل و تسریع در تغییر کاربری اراضی تولیدی قدمی مستقر در بافت های فرسوده شهری برای احداث واحدهای مسکونی کارگران بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام